A A A A A

Bóg: [Błogosławieństwo]

Łukasza ૬:૩૮
Dawajcie, a będzie wam dano; miarę dobrą, natłoczoną, i potrzęsioną, i opływającą dadzą na łono wasze; albowiem tąż miarą, którą mierzycie, będzie wam zaś obmierzono.

Mateusza ૫:૪
Błogosławieni, którzy się smęcą; albowiem pocieszeni będą.

Filipian 4:19
A Bóg mój napełni wszelką potrzebę waszę według bogactwa swego, chwalebnie, w Chrystusie Jezusie.

Psalmy 67:7
Ziemia także wyda urodzaj swój; niech nam błogosławi Bóg, Bóg nasz.

Liczb 6:24-25
[24] Niech ci błogosławi Pan, a niechaj cię strzeże;[25] Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą, a niech ci miłościw będzie;

Filipian 4:6-7
[6] Nie troszczcie się o żadną rzecz, ale we wszystkiem przez modlitwę i prośbę z dziękowaniem żądności wasze niech będą znajome u Boga.[7] A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.

Jakuba 1:17
Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały z góry jest, zstępujący od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany, ani zaćmienia na wstecz się wracającego.

Jeremiasza 17:7-8
[7] Błogosławiony mąż, który ufa w Panu, a Pan jest nadzieją jego.[8] Bo będzie jako drzewo wszczepione nad wodami, a nad strumieniem zapuszczające korzenie swoje, które nie czuje, gdy przychodzi gorącość, ale liść jego zostaje zielony, a roku suchego nie frasuje się, i nie przestaje przynosić owocu.

Izajasza 41:10
Nie bój się! bom Ja z tobą. Nie lękaj się! bom Ja Bogiem twoim. Zmocnię cię, a dam ci pomoc, i podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.

Jana 1:16
A z pełności jego myśmy wszyscy wzięli i łaskę za łaskę.

Rodzaju 22:16-17
[16] Przez siebie samego przysiągłem, mówi Pan: Ponieważeś to uczynił, a nie sfolgowałeś synowi twemu, jedynemu twemu;[17] Błogosławiąc, błogosławić ci będę, a rozmnażając rozmnożę nasienie twoje, jako gwiazdy niebieskie, i jako piasek, który jest na brzegu morskim; a odziedziczy nasienie twoje bramy nieprzyjaciół twoich.

Rodzaju 27:28-29
[28] Niechajżeć da Bóg z rosy niebieskiej, i z tłustości ziemskiej, i obfitość zboża i wina.[29] Niechaj ci służą ludzie, a niech ci się kłaniają narodowie. Bądź panem braci twojej, a niech ci się kłaniają synowie matki twojej; którzy by cię przeklinali, niech będą przeklętymi, a którzy by cię błogosławili, niech będą błogosławionymi.

Psalmy 1:1-3
[1] Błogosławiony mąż, który nie chodzi w radzie niepobożnych, a na drodze grzesznych nie stoi, i na stolicy naśniewców nie siedzi;[2] Ale w zakonie Paóskim jest kochanie jego, a w zakonie jego rozmyśla we dnie i w nocy.[3] Albowiem będzie jako drzewo nad strumieniem wód w sadzone, które owoc swój wydaje czasu swego, a liść jego nie opada; i wszystko, cokolwiek czynić będzie, poszczęści się.

Psalmy 23:1-4
[1] Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, na niczem mi nie zejdzie.[2] Na paszach zielonych postawił mię; a do wód cichych prowadzi mię.[3] Duszę moję posila: prowadzi mię ścieszkami sprawiedliwości dla imienia swego.[4] Choćbym też chodził w dolinie cienia śmierci, nie będę się bał złego, albowiemeś ty ze mną; laska twoja, i kij twój, te mię cieszą.

2 Samuela 22:3-4
[3] Bóg, skała moja, w nim będę ufał, tarcz moja, róg zbawienia mego, podwyższenie moje, i ucieczka moja, zbawiciel mój, który mię od gwałtu wybawia.[4] Wzywałem Pana chwały godnego, a od nieprzyjaciół moich byłem wybawiony.

1 Jana 5:18
Wiemy, iż wszelki, który się z Boga narodził, nie grzeszy; ale który się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a on złośnik nie dotyka się go.

Psalmy 138:7
Jeźlibym chodził w pośród utrapienia, ożywisz mię; przeciw popędliwości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę twoję, a prawica twoja wyswobodzi mię.

2 Koryntian 9:8
A mocen jest Bóg uczynić, aby obfitowała na was wszelka łaska, abyście mając we wszystkiem zawsze wszelaki dostatek, obfitowali ku wszelakiemu uczynkowi dobremu,

Filipian ൪:൭
A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.

Polish Bible Gdansk 1881-1910
Public Domain: Polish Gdansk 1881-1910