A A A A A

Grzechy: [Nałóg]


1 Koryntian 10:13-14
[13] Pokuszenie się was nie jęło, tylko ludzkie; ale wiernyć jest Bóg, który nie dopuści, abyście byli kuszeni nad możność waszę, ale uczyni z pokuszeniem i wyjście, abyście znosić mogli.[14] Przetoż, najmilsi moi! uciekajcie przed bałwochwalstwem.

1 Jana 2:16
Albowiem wszystko, co jest na świecie, jako pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha żywota, toć nie jest z Ojca, ale jest z świata.

1 Koryntian 15:33
Nie błądźcież; złe rozmowy psują dobre obyczaje.

Jakuba 4:7
Poddajcież się tedy Bogu, a dajcie odpór dyjabłu, a uciecze od was.

1 Koryntian 6:12
Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczno; wszystko mi wolno, ale ja się nie dam zniewolić żadnej rzeczy.

1 Piotra 5:10
A Bóg wszelkiej łaski, który nas powołał do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie, gdy maluczko ucierpicie, ten niech was doskonałymi uczyni, utwierdzi, umocni i ugruntuje;

Psalmy 50:15
A wzywaj mię w dzieó utrapienia: tedy cię wyrwę, a ty mię uwielbisz.

Rzymian 5:3-5
[3] A nie tylko to, ale się też chlubimy z ucisków, wiedząc, iż ucisk cierpliwość sprawuje,[4] A cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieję,[5] A nadzieja nie pohaóbia, przeto iż miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.

1 Koryntian 6:9-11
[9] Azaż nie wiecie, iż niesprawiedliwi królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie mylcie się: ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani pieszczotliwi, ani samcołożnicy,[10] Ani złodzieje, ani łakomcy, ani pijanicy, ani złorzeczący, ani ździercy królestwa Bożego nie odziedziczą.[11] A takimiście niektórzy byli; aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i przez Ducha Boga naszego.

Tytusa 2:12
Ćwicząca nas, abyśmy odrzekłszy się niepobożności i świeckich pożądliwości, trzeźwie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie,

Jakuba 1:2-3
[2] Za największą radość miejcie, bracia moi! gdy w rozmaite pokusy wpadacie,[3] Wiedząc, iż doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość;

Hebrajczyków 4:15-16
[15] Albowiem nie mamy najwyższego kapłana, który by nie mógł z nami cierpieć krewkości naszych, lecz skuszonego we wszystkiem na podobieóstwo nas, oprócz grzechu.[16] Przystąpmyż tedy z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i łaskę znaleźli ku pomocy czasu przygodnego.

Jana 3:16-17
[16] Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weó wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.[17] Boć nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat, ale aby świat był zbawiony przezeó.

Filipian 4:13
Wszystko mogę w Chrystusie, który mię posila.

Psalmy 95:8
Nie zatwardzajcież serca swego, jako w Meryba, a jako czasu kuszenia na puszczy.

Mateusza 6:13
I nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; albowiem twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki. Amen.

Mateusza 26:41
Czujcież, a módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie; duchci jest ochotny, ale ciało mdłe.

Polish Bible Gdansk 1881-1910
Public Domain: Polish Gdansk 1881-1910