A A A A A

Życie: [Adopcja]


1 Samuela 1:27
Prosiłam o to dzieciątko, i dał mi Pan prośbę moję, którejm żądała od niego.

2 Koryntian 6:18
I będę wam za Ojca, a wy mi będziecie za synów i za córki, mówi Pan wszechmogący.

Powtórz Prawa 10:18
Który czyni sąd sierocie, i wdowie, a miłuje przychodnia, dawając mu chleb i odzienie.

Ozeasza 14:3
Powiadajcie o tem synom waszym, a synowie wasi synom swoim, a synowie ich rodzajowi potomnemu.

Izajasza 40:31
Ale którzy oczekują Pana, nabywają nowej siły; podnoszą się piórami jako orły, bieżą a nie spracują się, chodzą a nie ustawają.

Jakuba 1:27
Nabożeóstwo czyste i niepokalane u Boga i Ojca to jest: Nawiedzać sieroty i wdowy w ucisku ich i zachować samego siebie niepokalanym od świata.

Jeremiasza 29:11
Bo Ja najlepiej wiem myśli, które myślę o was, mówi Pan: myśli o pokoju, a nie o utrapieniu, abym uczynił koniec pożądany biedom waszym.

Mateusza 25:40
A odpowiadając król, rzecze im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiekieście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili.

Przypowieści 13:12
Nadzieja długa wątli serce; ale żądość wypełniona jest drzewem żywota.

Psalmy 82:3
Czyócie sprawiedliwość ubogiemu i sierotce; utrapionego i niedostatecznego usprawiedliwiajcie.

Psalmy 146:9
Pan strzeże przychodniów, sierotce i wdowie pomaga; ale drogę niepobożnych podwraca.

Psalmy 68:5-6
[5] Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie psalmy imieniowi jego; gotujcie drogę temu, który jeździ na obłokach. Pan jest imię jego, radujcież się przed obliczem jego.[6] Ojcem jest sierót, i sędzią wdów, Bogiem w przybytku swym świętym.

Przypowieści 31:8-9
[8] Otwórz usta swe za niemym w sprawie wszystkich osądzonych na śmierć.[9] Otwórz usta swe, sądź sprawiedliwie, a podejmij się sprawy ubogiego i nędznego.

Jana 1:12-13
[12] Lecz którzykolwiek go przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię jego.[13] Którzy nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga narodzeni są.

Galacjan 4:4-5
[4] Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg onego Syna swego, który się urodził z niewiasty, który się stał pod zakonem,[5] Aby tych, którzy pod zakonem byli, wykupił, żebyśmy prawa przysposobienia za synów dostąpili.

Rzymian 8:14-17
[14] Bo którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi.[15] Gdyżeście nie wzięli ducha niewoli znowu ku bojaźni, aleście wzięli Ducha przysposobienia synowskiego, przez którego wołamy: Abba, to jest Ojcze![16] Tenże duch poświadcza duchowi naszemu, iż jesteśmy dziećmi Bożymi.[17] A jeźliż dziećmi, tedy i dziedzicami, dziedzicami wprawdzie Bożymi, a spółdziedzicami Chrystusowymi, jeźli tylko z nim cierpimy, abyśmy też z nim byli uwielbieni.

Psalmy 10:14-18
[14] Ale ty widzisz ucisk, i krzywdę upatrujesz, abyś im odpłacił ręką twą; na ciebieć się spuścił ubogi, tyś jest pomocnikiem sierocie.[15] Potrzyj ramię niepobożnego i złośnika, dowiaduj się o jego niezbożności, aż go nie stanie.[16] Pan jest królem na wieki wieczne; ale narody zginą z ziemi jego.[17] Żądości pokornych wysłuchiwasz, Panie! utwierdzasz serca ich, nachylasz ku nim ucha twojego.[18] Abyś sąd uczynił sierocie i chudzinie, aby go więcej nie trapił człowiek śmiertelny na ziemi.

Polish Bible Gdansk 1881-1910
Public Domain: Polish Gdansk 1881-1910