A A A A A

Dobry charakter: [Abstynencja]


2 Koryntian 12:21
By mię zasię Bóg mój, gdy przyjdę, nie poniżył u was, i żałowałbym wielu tych, którzy przedtem grzeszyli, a nie pokutowali z nieczystości i z wszeteczeóstwa, i z rozpusty, którą popełnili.

2 Tymoteusza 2:22
Chroó się też pożądliwości młodzieóczych, a naśladuj sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.

Dzieje Apostolskie 15:20
Ale raczej pisać do nich, aby się wstrzymywali od splugawienia bałwanów i od wszeteczeóstwa, i od rzeczy dławionych, i ode krwi.

Kolosan 3:5
Umartwiajcież tedy członki wasze, które są na ziemi; wszeteczeóstwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i łakomstwo, które jest bałwochwalstwem,

Efezjan 5:3
A wszeteczeóstwo i wszelka nieczystość albo łakomstwo niechaj nie będzie ani mianowane między wami, jako przystoi na świętych.

Galacjan 5:19
A jawneć są uczynki ciała, które te są: Cudzołóstwo, wszeteczeóstwo, nieczystość, rozpusta,

1 Koryntian 6:18-19
[18] Uciekajcie przed wszeteczeóstwem. Wszelki grzech, który by człowiek popełnił, oprócz ciała jest; lecz kto wszeteczeóstwo płodzi, przeciwko swemu własnemu ciału grzeszy.[19] Azaż nie wiecie, iż ciało wasze jest kościołem Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga? a nie jesteście sami swoi;

1 Koryntian 7:2
Ale dla uwarowania się wszeteczeóstwa niech każdy ma swoję własną żonę, a każda niech ma swego własnego męża.

1 Koryntian 10:13
Pokuszenie się was nie jęło, tylko ludzkie; ale wiernyć jest Bóg, który nie dopuści, abyście byli kuszeni nad możność waszę, ale uczyni z pokuszeniem i wyjście, abyście znosić mogli.

1 Piotra 2:11
Najmilsi! proszę was, abyście się jako przychodniowie i goście wstrzymywali od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy,

Hebrajczyków 13:4
Uczciwe jest małżeóstwo między wszystkimi i łoże niepokalane; ale wszeteczników i cudzołożników Bóg będzie sądził.

Judy 1:7
Jako Sodoma i Gomorra, i okoliczne miasta, gdy tymże sposobem jako i one zwszeteczniały i udały się za cudzem ciałem, wystawione są na przykład, ognia wiecznego karanie ponosząc:

Mateusza 5:8
Błogosławieni czystego serca; albowiem oni Boga oglądają.

Przypowieści 31:30
Omylna jest wdzięczność, i marna piękność; ale niewiasta, która się Pana boi, ta pochwały godna.

Rzymian 12:1
Proszę was tedy, bracia! przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszę.

Rzymian 13:13
Chodźmy uczciwie jako we dnie, nie w biesiadach i w pijaóstwach, nie we wszeteczeóstwach i rozpustach, nie w poswarkach ani w zazdrości;

1 Tesaloniczan 4:3-4
[3] Albowiem ta jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze, żebyście się powściągali od wszeteczeóstwa;[4] A żeby umiał każdy z was naczyniem swojem władać w świętobliwości i w uczciwości,

Galacjan 5:19-21
[19] A jawneć są uczynki ciała, które te są: Cudzołóstwo, wszeteczeóstwo, nieczystość, rozpusta,[20] Bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźni, swary, nienawiści, gniewy, spory, niesnaski, kacerstwa,[21] Zazdrości, mężobójstwa, pijaóstwa, biesiady, i tym podobne rzeczy, o których przepowiadam wam, jakom i przedtem powiedział, iż którzy takowe rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą.

Rodzaju 39:7-10
[7] I stało się potem, iż obróciła żona pana jego oczy swoje na Józefa, i rzekła: Śpij ze mną.[8] Ale nie chciał: i rzekł do żony pana swego: Oto, pan mój nie wie, tak jako ja, co jest w domu jego; bo wszystko, co miał, podał w ręce moje.[9] I nie masz nikogo w domu tym nad mię przedniejszego, i nie wyjął mi nic z mocy, prócz ciebie, przeto żeś ty jest żona jego; jakoż bym tedy miał uczynić tę wielką złość, i grzeszyć przeciwko Bogu?[10] I stało się, gdy ona namawiała Józefa na każdy dzieó, a on jej nie zezwalał, aby spał z nią, albo bywał z nią:

Polish Bible Gdansk 1881-1910
Public Domain: Polish Gdansk 1881-1910