A A A A A

Kościół: [Diakoni]


1 Tymoteusza 3:1-13
[1] Wierna jest ta mowa: Jeźli kto biskupstwa żąda, dobrej pracy żąda.[2] Ale biskup ma być nienaganiony, mąż jednej żony, czuły, trzeźwy, poważny, gościnny, ku nauczaniu sposobny;[3] Nie pijanica wina, nie bitny, nie sprośnego zysku chciwy, ale słuszność miłujący, nieswarliwy, niełakomy;[4] Który by dom swój dobrze rządził, który by dziatki miał w posłuszeóstwie ze wszelaką uczciwością;[5] (Bo jeźliby kto nie umiał swego własnego domu rządzić, jakoż pieczę będzie miał o kościele Bożym?)[6] Nie nowotny, aby będąc nadęty, nie wpadł w sąd potwarcy.[7] Musi też mieć świadectwo dobre od obcych, aby nie wpadł w haóbę i w sidło potwarcy.[8] Dyjakonowie także mają być poważni, nie dwoistego słowa, nie pijanicy wielu wina, nie chciwi sprośnego zysku,[9] Mający tajemnicę wiary w czystem sumieniu.[10] A ci też niech będą pierwej doświadczeni, zatem niech służą, jeźli są bez nagany;[11] Żony także niech mają poważne, nie potwarliwe, trzeźwe, wierne we wszystkiem.[12] Dyjakonowie niech będą mężami jednej żony, którzy by dziatki dobrze rządzili i własne domy.[13] Albowiem którzy by dobrze służyli, stopieó sobie dobry zjednają i wielkie bezpieczeóstwo w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie.

Filipian 1:1
Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, wszystkim świętym w Chrystusie Jezusie, którzy są w mieście Filipis, z biskupami i z dyjakonami.

Dzieje Apostolskie 6:1-7
[1] A w oneż dni, gdy się przymnażało uczniów, wszczęło się szemranie Greków przeciwko Żydom, iż były zaniedbywane w posługiwaniu powszedniem wdowy ich.[2] A tak oni dwunastu zwoławszy mnóstwo uczniów, rzekli: Nie jest słuszna, żebyśmy my opuściwszy słowo Boże, służyli stołom.[3] Upatrzcież tedy, bracia! między sobą siedm mężów, dobre świadectwo mających, pełnych Ducha Świętego i mądrości, których byśmy postanowili nad tą sprawą.[4] A my modlitwy i usługi słowa pilnować będziemy.[5] I podobała się ta rzecz onemu wszystkiemu mnóstwu. I obrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, nowonawróconego Antyjocheóczyka.[6] Tych stawili przed Apostołów, którzy pomodliwszy się, kładli na nich ręce.[7] I rosło słowo Boże, i pomnażał się bardzo poczet uczniów w Jeruzalemie: wielkie też mnóstwo kapłanów było posłuszne wierze.

Rzymian 16:1
A zalecam wam Febę, siostrę naszę, która jest służebnicą zboru Kienchreeóskiego;

Tytusa 1:7
Albowiem biskup ma być bez nagany, jako szafarz Boży, nie sam sobie się podobający, nie gniewliwy, nie pijanica wina, nie bitny, nie szukający zysku sprośnego;

Dzieje Apostolskie 6:3
Upatrzcież tedy, bracia! między sobą siedm mężów, dobre świadectwo mających, pełnych Ducha Świętego i mądrości, których byśmy postanowili nad tą sprawą.

Jana 8:32
Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.

Efezjan 4:11
I tenże dał niektóre Apostoły, a niektóre proroki, a drugie ewangielisty, drugie też pasterze i nauczyciele.

Dzieje Apostolskie 20:28
Pilnujcież tedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew.

Jana 6:54
Kto je ciało moje, a pije krew moję, ma żywot wieczny, a ja go wzbudzę w on ostateczny dzieó.

Marka 6:3
Izali ten nie jest cieśla, syn Maryi, i brat Jakóba, i Jozesa, i Judasa, i Szymona? Azaż tu nie masz i sióstr jego u nas? I gorszyli się z niego.

1 Koryntian 12:28
A niektórych Bóg postanowił we zborze, najprzód Apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, pomocników, rządców, rozmaitość języków.

Galacjan 1:19
A inszegom z Apostołów nie widział, oprócz Jakóba, brata Paóskiego.

Malachiasza 1:11
Albowiem od wschodu słoóca aż do zachodu jego wielkie jest imię moje między narodami, a na wszelkiem miejscu przyniesione będzie kadzenie imieniowi memu i ofiara czysta; wielkie zaiste imię moje będzie między narodami, mówi Pan zastępów.

Hebrajczyków 13:17
Bądźcie posłuszni wodzom waszym i bądźcie im oddani; albowiem oni czują nad duszami waszemi, jako ci, którzy liczbę oddać mają; aby to z radością czynili, a nie z wzdychaniem; boć wam to nie jest pożyteczne.

Jana 3:3-5
[3] Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeźli się kto nie narodzi znowu, nie może widzieć królestwa Bożego.[4] Rzekł do niego Nikodem: Jakoż się może człowiek narodzić, będąc stary? izali powtóre może wnijść w żywot matki swojej i narodzić się?[5] Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeźliby się kto nie narodził z wody i z Ducha, nie może wnijść do królestwa Bożego.

Hebrajczyków 12:14
Pokoju naśladujcie ze wszystkimi i świętobliwości, bez której żaden nie ogląda Pana;

Dzieje Apostolskie 6:4
A my modlitwy i usługi słowa pilnować będziemy.

1 Tymoteusza 3:1-7
[1] Wierna jest ta mowa: Jeźli kto biskupstwa żąda, dobrej pracy żąda.[2] Ale biskup ma być nienaganiony, mąż jednej żony, czuły, trzeźwy, poważny, gościnny, ku nauczaniu sposobny;[3] Nie pijanica wina, nie bitny, nie sprośnego zysku chciwy, ale słuszność miłujący, nieswarliwy, niełakomy;[4] Który by dom swój dobrze rządził, który by dziatki miał w posłuszeóstwie ze wszelaką uczciwością;[5] (Bo jeźliby kto nie umiał swego własnego domu rządzić, jakoż pieczę będzie miał o kościele Bożym?)[6] Nie nowotny, aby będąc nadęty, nie wpadł w sąd potwarcy.[7] Musi też mieć świadectwo dobre od obcych, aby nie wpadł w haóbę i w sidło potwarcy.

1 Tymoteusza 2:12
Bo niewieście nie pozwalam uczyć, ani władzy mieć nad mężem, ale aby była w milczeniu.

Dzieje Apostolskie 14:23
A gdy im przez głosy postanowili starsze w każdym zborze i modlili się z postami, poruczyli je Panu, w którego uwierzyli.

1 Tymoteusza 5:17
Starsi, którzy się w przełożeóstwie dobrze sprawują, niech będą mieni za godnych dwojakiej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce.

Hebrajczyków 13:7
Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam mówili słowo Boże, których obcowania koniec upatrując naśladujcie wiary ich.

Tytusa 1:8
Ale gościnny, dobre miłujący, roztropny, sprawiedliwy, świętobliwy, powściągliwy,

1 Piotra 5:2
Paście trzodę Bożą, która jest między wami, doglądając jej nie poniewolnie, ale dobrowolnie; nie dla sprośnego zysku, ale ochotnym umysłem:

Tytusa 1:6
Jeźli kto jest bez nagany, mąż jednej żony, dzieci wierne mający, które by nie mogły być obwinione w zbytku, albo niepoddane rządowi.

1 Tymoteusza 5:22
Rąk z prędka na nikogo nie wkładaj, ani bądź uczestnikiem cudzych grzechów: samego siebie czystym zachowaj.

Tytusa 1:5
Dlategom cię zostawił w Krecie, abyś to, co tam jeszcze zostaje, w rząd dobry wprawił i postanowił po miastach starszych, jakom ci ja był rozkazał;

Galacjan 4:19
Dziatki moje! (które znowu z boleścią rodzę, ażby Chrystus był wykształtowany w was),

Polish Bible Gdansk 1881-1910
Public Domain: Polish Gdansk 1881-1910