A A A A A

Kościół: [Narodziny Jezusa]


Mateusza 1:18-23
[18] A narodzenie Jezusa Chrystusa takie było: Albowiem gdy Maryja, matka jego, poślubiona była Józefowi, pierwej niżeli się zeszli, znaleziona jest brzemienną z Ducha Świętego.[19] Ale Józef, mąż jej, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej osławić, chciał ją potajemnie opuścić.[20] A gdy on o tem zamyślał, oto mu się Anioł Paóski we śnie ukazał, mówiąc: Józefie, synu Dawidów! nie bój się przyjąć Maryi, żony twojej; albowiem, co się w niej poczęło, z Ducha Świętego jest.[21] A urodzi syna, i nazowiesz imię jego Jezus; albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich.[22] A to się wszystko stało, aby się wypełniło, co powiedziano od Pana przez proroka, mówiącego:[23] Oto panna będzie brzemienna i porodzi syna, a nazowią imię jego Emanuel, co się wykłada: Bóg z nami.

Łukasza 2:7-21
[7] I porodziła syna swego pierworodnego; a uwinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, przeto iż miejsca nie mieli w gospodzie.[8] A byli pasterze w onej krainie w polu nocujący i straż nocną trzymający nad stadem swojem.[9] A oto Anioł Paóski stanął podle nich, a chwała Paóska zewsząd oświeciła je, i bali się bojaźnią wielką.[10] I rzekł do nich Anioł: Nie bójcie się; bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi:[11] Iż się wam dziś narodził zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowem.[12] A to wam będzie za znak: znajdziecie niemowlątko uwinione w pieluszki, leżące w żłobie.[13] A zaraz z onym Aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących:[14] Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie.[15] I stało się, gdy odeszli Aniołowie od nich do nieba, że oniż pasterze rzekli jedni do drugich: Pójdźmyż aż do Betlehemu, a oglądajmy tę rzecz, która się stała, którą nam Pan oznajmił.[16] A tak spiesząc się, przyszli i znaleźli Maryję i Józefa, i ono niemowlątko leżące w żłobie.[17] I ujrzawszy rozsławili to, co im było powiedziano o tem dzieciątku.[18] A wszyscy, którzy słyszeli, dziwowali się temu, co im pasterze powiadali.[19] Lecz Maryja zachowywała wszystkie te słowa, uważając je w sercu swojem.[20] I wrócili się pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga ze wszystkiego, co słyszeli i widzieli, tak jako im było powiedziano.[21] A gdy się wypełniło ośm dni, aby obrzezano ono dzieciątko, tedy imię jego nazwane jest Jezus, którem było nazwane od Anioła, pierwej niż się w żywocie poczęło.

Mateusza 2:1-12
[1] A gdy się Jezus narodził w Betlehemie Judzkiem za dnia Heroda króla, oto mędrcy ze wschodu słoóca przybyli do Jeruzalemu, mówiąc:[2] Gdzież jest ten, który się narodził, król żydowski? Bośmy widzieli gwiazdę jego na wschód słoóca, i przyjechaliśmy, abyśmy mu się pokłonili.[3] Co gdy król Herod usłyszał, zatrwożył się, i wszystko Jeruzalem z nim.[4] Przetoż zebrawszy wszystkie przedniejsze kapłany i nauczyciele ludu, dowiadywał się od nich, gdzie by się miał Chrystus narodzić.[5] A oni mu rzekli: W Betlehemie Judzkiem: bo tak napisano przez proroka:[6] I ty Betlehemie, ziemio Judzka! żadną miarą nie jesteś najmniejsze między książęty Judzkimi; albowiem z ciebie wynijdzie wódz, który rządzić będzie lud mój Izraelski.[7] Tedy Herod wezwawszy potajemnie onych mędrców, pilnie się wywiadywał od nich o czasie, którego się gwiazda ukazała.[8] A posławszy je do Betlehemu, rzekł: Jechawszy, pilnie się wywiadujcie o tem dzieciątku; a gdy znajdziecie, oznajmijcie mi, abym i ja przyjechawszy, pokłonił mu się.[9] Oni tedy, wysłuchawszy króla, poszli; a oto ona gwiazda, którą widzieli na wschód słoóca, prowadziła je, aż przyszedłszy, stanęła nad miejscem, gdzie było dzieciątko;[10] A gdy ujrzeli onę gwiazdę, uradowali się radością bardzo wielką;[11] I wszedłszy w dom, znaleźli dzieciątko z Maryją, matką jego, a upadłszy, pokłonili mu się, i otworzywszy skarby swoje, ofiarowali mu dary: złoto i kadzidło i myrrę.[12] Lecz będąc upomnieni od Boga we śnie, aby się nie wracali do Heroda, inszą drogą wrócili się do krainy swojej.

Galacjan 4:4
Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg onego Syna swego, który się urodził z niewiasty, który się stał pod zakonem,

Łukasza 2:1-4
[1] I stało się w one dni, że wyszedł dekret od cesarza Augusta, aby popisano wszystek świat.[2] A ten popis pierwszy stał się, gdy Cyreneusz był starostą Syryjskim.[3] I szli wszyscy, aby popisani byli, każdy do miasta swego.[4] Wstąpił też i Józef z Galilei z miasta Nazaretu do ziemi Judzkiej, do miasta Dawidowego, które zowią Betlehem, (przeto iż on był z domu i z familii Dawidowej;)

Objawienie 12:1-5
[1] I ukazał się cud wielki na niebie: Niewiasta obleczona w słoóce, a księżyc pod nogami jej, a na głowie jej była korona z dwunastu gwiazd;[2] A będąc brzemienna, wołała pracując ku porodzeniu i męczyła się, aby porodziła.[3] I ukazał się drugi cud na niebie, a oto smok wielki rydzy, mając siedm głów i rogów dziesięć, a na głowach jego siedm koron;[4] A ogon jego ciągnął trzecią część gwiazd niebieskich i zrzucił je na ziemię; a smok on stanął przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro by porodziła, pożarł dziecię jej.[5] I urodziła syna, mężczyznę, który ma rządzić wszystkie narody laską żelazną; i porwane jest dziecię jej do Boga i do stolicy jego,

Polish Bible Gdansk 1881-1910
Public Domain: Polish Gdansk 1881-1910