A A A A A

Kościół: [Uczęszczanie do kościoła]


Hebrajczyków 10:24-25
[24] I przypatrujmy się jedni drugim ku pobudzaniu się do miłości i do dobrych uczynków,[25] Nie opuszczając społecznego zgromadzenia naszego, jako niektórzy obyczaj mają, ale napominając jedni drugich, a to tem więcej, czem więcej widzicie, iż się on dzieó przybliża.

Mateusza 18:20
Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem w pośrodku ich.

Kolosan 3:16
Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie ze wszelką mądrością, nauczając i napominając samych siebie przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając w sercach waszych Panu.

Efezjan 4:11-13
[11] I tenże dał niektóre Apostoły, a niektóre proroki, a drugie ewangielisty, drugie też pasterze i nauczyciele.[12] Ku spojeniu świętych, ku pracy usługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowego;[13] A iżbyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i znajomości Syna Bożego, w męża doskonałego, w miarę zupełnego wieku Chrystusowego,

Dzieje Apostolskie 2:42
I trwali w nauce apostolskiej i w społeczności, i w łamaniu chleba, i w modlitwach.

Rzymian 10:17
Wiara tedy jest z słuchania, a słuchanie przez słowo Boże.

Mateusza 16:18
And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not prevail against it.

Dzieje Apostolskie 9:31-32
[31] Meanwhile the church throughout Judea, Galilee, and Samaria had peace and was built up. Living in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, it increased in numbers.[32] Now as Peter went here and there among all the believers, he came down also to the saints living in Lydda.

Mateusza 6:33
But strive first for the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be given to you as well.

Jakuba 1:22
For if any are hearers of the word and not doers, they are like those who look at themselves in a mirror;

2 Tymoteusza 4:2
proclaim the message; be persistent whether the time is favorable or unfavorable; convince, rebuke, and encourage, with the utmost patience in teaching.

Mateusza 28:19-20
[19] Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit,[20] and teaching them to obey everything that I have commanded you. And remember, I am with you always, to the end of the age."

English NRSV Version 1989
Copyright © 1989 the Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the United States of America. Used by permission. All rights reserved.