A A A A A

Anioły i demony: [Anioły]


Rodzaju 2:1
Dokoóczone tedy są niebiosa i ziemia, i wszystko wojsko ich.

Kolosan 1:16
Albowiem przezeó stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź paóstwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko przezeó i dla niego stworzone jest.

Joba 38:1-7
[1] Tedy odpowiedział Pan Ijobowi z wichru, i rzekł:[2] Któż to jest, co zaciemnia radę Bożą mowami nieroztropnemi?[3] Przepasz teraz jako mąż biodra swoje, a będę cię pytał, a ty mi daj sprawę.[4] Gdzieżeś był, kiedym Ja zakładał grunty ziemi? Powiedz, jeźliże nasz rozum.[5] Któż uczynił rozmierzenie jej? powiedz, jeżli wiesz; albo kto sznur nad nią rozciągnął?[6] Na czem są podstawki jej ugruntowane? albo kto założył kamieó jej węgielny?[7] Gdy wespół śpiewały gwiazdy zaranne, a weselili się wszyscy synowie Boży.

Łukasza 20:35-36
[35] Ale ci, którzy godni są, aby dostąpili onego wieku, i powstaną od umarłych, ani się żenić, ani za mąż dawać będą.[36] Albowiem umierać więcej nie będą mogli; bo będą równi Aniołom, będąc synami Bożymi, gdyż są synami zmartwychwstania.

Objawienie 4:8
A oto każde z osobna z onych czterech zwierząt miało sześć skrzydeł wokoło, a wewnątrz były pełne oczów, a odpoczynku nie mają we dnie i w nocy, mówiąc: Święty, święty, święty Pan, Bóg wszechmogący, który był i jest, i przyjść ma.

Mateusza 22:30
Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić, ani za mąż chodzić nie będą, ale będą jako Aniołowie Boży w niebie.

2 Samuela 14:17
Rzekła też służebnica twoja: Wżdyć mi będzie słowo króla, pana mego, ku pociesze; albowiem jako Anioł Boży, tak jest król, pan mój, słuchając dobrego i złego, a Pan Bóg twój niech będzie z tobą.

Łukasza 15:10
Tak, powiadam wam, będzie radość przed Anioły Bożymi nad jednym grzesznikiem pokutującym.

Objawienie 14:6
I widziałem drugiego Anioła, lecącego przez pośrodek nieba, mającego Ewangieliję wieczną, aby ją zwiastował mieszkającym na ziemi i wszelkiemu narodowi, i pokoleniu, i językowi, i ludowi,

Joba 4:15-18
[15] A duch szedł przed twarzą moją, tak, iż włosy wstały na ciele mojem.[16] Stanął, a nie znałem twarzy jego, kształt tylko jakiś był przed oczyma memi; uciszyłem się, i słyszałem głos mówiący:[17] Izali człowiek może być sprawiedliwszy niżeli Bóg; albo mąż czystszy niż Stworzyciel jego?[18] Oto w sługach jego niemasz doskonałości, a w Aniołach swoich znalazł niedostatek;

Izajasza 14:12-14
[12] Jakoż to, żeś spadł z nieba, o jutrzenko! która wschodzisz rano? powalonyś aż na ziemię, któryś wątlił narody![13] Wszakieś ty mawiał w sercu swem: Wstąpię na niebo, nad gwiazdy Boże wywyższę stolicę moję, a usiądę na górze zgromadzenia, na stronach północnych:[14] Wstąpię na wysokość obłoków, będę równy Najwyższemu.

Judy 1:6
Także Aniołów, którzy nie zachowali pierwszego stanu swego, ale opuścili mieszkanie swoje, na sąd dnia wielkiego związkami wiecznemi pod chmurą zachował.

1 Piotra 3:21-22
[21] Czego teraz chrzest wzorem będąc, zbawia nas (nie składanie cielesnego plugastwa, ale obietnica spólna sumienia dobrego u Boga,)przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,[22] Który jest na prawicy Bożej, szedłszy do nieba, podbiwszy sobie Aniołów i zwierzchności, i mocy.

1 Piotra 1:12
Którym objawione jest, iż nie samym sobie, ale nam tem usługiwali, co wam teraz zwiastowano przez tych, którzy wam kazali Ewangieliję przez Ducha Świętego z nieba zesłanego, na które rzeczy pragną patrzyć Aniołowie.

Hebrajczyków 12:22
Aleście przystąpili do góry Syon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu niebieskiego, i do niezliczonych tysięcy Aniołów;

Objawienie 5:11-12
[11] I widziałem, i słyszałem głos wielu Aniołów około onej stolicy, i onych zwierząt i onych starców; a była liczba ich tysiąckroć sto tysięcy i dziesięćkroć sto tysięcy,[12] Mówiących głosem wielkim: Godzien jest ten Baranek zabity, wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieóstwo.

Psalmy 78:25-49
[25] Chleb mocarzów jadł człowiek, a zesłał im pokarmów do sytości.[26] Obrócił wiatr ze wschodu na powietrzu, a przywiódł mocą swą wiatr z południa;[27] I spuścił na nich mięso jako proch, i ptastwo skrzydlate jako piasek morski;[28] Spuścił je w pośród obozu ich, wszędy około namiotów ich.[29] I jedli, a nasyceni byli hojnie, i dał im, czego żądali.[30] A gdy jeszcze nie wypełnili żądości swej, gdy jeszcze pokarm był w ustach ich:[31] Tedy zapalczywość Boża przypadła na nich, i pobił tłustych ich, a przedniejszych z Izraela poraził.[32] Ale w tem wszystkiem jeszcze grzeszyli, i nie wierzyli cudom jego;[33] Przetoż sprawił, że marnie dokonali dni swoich, i lat swoich w strachu.[34] Gdy ich tracił, jeźliże go szukali, i nawracali się, a szukali z rana Boga,[35] Przypominając sobie, iż Bóg był skałą ich, a Bóg najwyższy odkupicielem ich:[36] (Aczkolwiek pochlebiali mu usty swemi, i językiem swoim kłamali mu;[37] A serce ich nie było szczere przed nim, ani wiernymi byli w przymierzu jego.)[38] On jednak będąc miłosierny odpuszczał nieprawości ich, a nie zatracał ich, ale częstokroć odwracał gniew swój, a nie pobudzał wszystkiego gniewu swego;[39] Bo pamiętał, że są ciałem, wiatrem, który odchodzi, a nie wraca się zaś.[40] Jako go często draźnili na puszczy, i do boleści przywodzili na pustyniach?[41] Bo coraz kusili Boga, a Świętemu Izraelskiemu granice zamierzali.[42] Nie pamiętali na rękę jego, i na on dzieó, w który ich wybawił z utrapienia;[43] Gdy czynił w Egipcie znaki swoje, a cuda swe na polu Soan;[44] Gdy obrócił w krew rzeki ich, i strumienie ich, tak, że z nich pić nie mogli.[45] Przepuścił na nich rozmaite muchy, aby ich kąsały, i żaby, aby ich gubiły:[46] I dał chrząszczom urodzaje ich, a prace ich szaraóczy.[47] Potłukł gradem szczepy ich, a drzewa leśnych fig ich gradem lodowym.[48] I podał gradowi bydło ich, a majętność ich węglu ognistemu.[49] Posłał na nich gniew zapalczywości swojej, popędliwość, i rozgniewanie, i uciśnienie, przypuściwszy na nich aniołów złych.

Psalmy 91:11
Albowiem Aniołom swoim przykazał o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.

Psalmy 103:20
Błogosławcież Panu Aniołowie jego mocni w sile, którzy czynicie rozkazania jego, posłusznymi będąc głosowi słowa jego.

Mateusza 4:6-11
[6] I rzekł mu: Jeźliś jest Syn Boży, spuść się na dół, albowiem napisano: Iż Aniołom swoim przykazał o tobie, i będą cię na rękach nosili, abyś snać nie obraził o kamieó nogi swojej.[7] Rzekł mu Jezus: Zasię napisano: Nie będziesz kusił Pana, Boga twego.[8] Wziął go zasię dyjabeł na górę bardzo wysoką, i pokazał mu wszystkie królestwa świata i sławę ich,[9] I rzekł mu: To wszystko dam tobie, jeźli upadłszy, pokłonisz mi się.[10] Tedy mu rzekł Jezus: Pójdź precz, szatanie! albowiem napisano: Panu Bogu twemu kłaniać się będziesz, i jemu samemu służyć będziesz.[11] Tedy go opuścił dyjabeł, a oto Aniołowie przystąpili i służyli mu.

Mateusza 16:27
Albowiem Syn człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z Anioły swoimi, a tedy odda każdemu według uczynków jego.

Mateusza 18:10
Patrzajcież, abyście nie gardzili żadnym z tych maluczkich; albowiem wam powiadam, iż Aniołowie ich w niebiesiech zawsze patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebiesiech.

Mateusza 24:31-35
[31] I pośle Anioły swoje z trąbą głosu wielkiego, i zgromadzą wybrane jego od czterech wiatrów, od krajów niebios aż do krajów ich.[32] A od drzewa figowego nauczcie się tego podobieóstwa: Gdy się już GałąË™ jego odmładza i liście wypuszcza, poznajecie, iż blisko jest lato.[33] Także i wy, gdy ujrzycie to wszystko, poznawajcie, iż blisko jest, a we drzwiach.[34] Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie ten wiek, ażby się to wszystko stało.[35] Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.

Łukasza 4:10
Albowiem napisano: Że Aniołom swoim przykazał o tobie, aby cię strzegli,

Jana 20:11-12
[11] Ale Maryja stała u grobu, na dworze płacząc; a gdy płakała, nachyliła się w grób.[12] I ujrzała dwóch Aniołów w bieli siedzących, jednego u głowy, a drugiego u nóg, tam gdzie było położone ciało Jezusowe.

Kolosan 2:18
Niechaj was nikt wygranego zakładu nie osądza, który się dobrowolnie w pokorę i w służbę Aniołów, których nie widział, wdaje, próżno się nadymając z umysłu ciała swego.

Hebrajczyków 1:14
Izali wszyscy nie są duchami usługującymi, którzy na posługę bywają posłani dla tych, którzy zbawienie odziedziczyć mają?

Hebrajczyków 2:6-13
[6] A świadczył ktoś na niektórem miejscu, mówiąc: Cóż jest człowiek, iż naó pamiętasz, albo syn człowieczy, iż go nawiedzasz?[7] Na małą chwilę mniejszym uczyniłeś go od Aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go i postanowiłeś go nad uczynkami rąk twoich,[8] Wszystkoś poddał pod nogi jego. A poddawszy mu wszystko, nic nie zostawił, co by mu poddanego nie było; lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby mu wszystko poddane było.[9] Ale tego, który na małą chwilę mniejszym stał się od Aniołów, Jezusa, widzimy przez ucierpienie śmierci chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował.[10] Albowiem należało na tego, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby wiele synów do chwały przywodząc wodza zbawienia ich przez ucierpienie doskonałym uczynił.[11] Bo ten, który poświęca i ci, którzy bywają poświęceni, z jednego są wszyscy, dla której przyczyny nie wstydzi się ich braćmi nazywać,[12] Mówiąc: Opowiem imię twoje braciom moim, w pośrodku zgromadzenia śpiewać ci będę.[13] I zasię: Ja w nim ufać będę; a zasię: Oto ja i dzieci, które mi dał Bóg.

Hebrajczyków 13:2
Nie zapominajcie ochoty ku gościom; albowiem przez tę niektórzy nie wiedząc, Anioły za goście przyjmowali.

2 Piotra 2:4
Albowiem jeźli Bóg Aniołom, którzy byli zgrzeszyli, nie przepuścił, ale strąciwszy ich do piekła, podał łaócuchom ciemności, aby byli zachowani na sąd:

Polish Bible Gdansk 1881-1910
Public Domain: Polish Gdansk 1881-1910