A A A A A

Dodatkowy: [Złamane serce]


1 Koryntian 13:7
Wszystko okrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko cierpi.

1 Piotra 5:7
Wszystko staranie wasze wrzuciwszy na niego, gdyż on ma pieczę o was.

1 Samuela 16:7
Lecz rzekł Pan do Samuela: Nie patrz na urodę jego, ani na wysokość wzrostu jego, gdyżem go odrzucił. Albowiem Ja nie patrzę na to, na co patrzy człowiek; bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce.

2 Koryntian 5:7
(Bo przez wiarę chodzimy, a nie przez widzenie).

2 Koryntian 12:9
Ale mi rzekł: Dosyć masz na łasce mojej; albowiem moc moja wykonywa się w słabości. Raczej się tedy więcej chlubić będę z krewkości moich, aby we mnie mieszkała moc Chrystusowa.

Hebrajczyków 13:5
Obcowanie wasze niech będzie bez łakomstwa, przestwając na tem, co macie; boć sam powiedział: Nie zaniecham cię, ani cię opuszczę:

Izajasza 6:1
Roku, którego umarł król Uzyjasz, widziałem Pana, siedzącego na stolicy wysokiej i wyniosłej, a podołek jego napełniał kościół.

Izajasza 41:10
Nie bój się! bom Ja z tobą. Nie lękaj się! bom Ja Bogiem twoim. Zmocnię cię, a dam ci pomoc, i podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.

Izajasza 57:15
Bo tak mówi on najdostojniejszy i najwyższy, który mieszka w wieczności, a święte jest imię jego: Ja, który mieszkam na wysokości na miejscu świętem, mieszkam i z tym, który jest skruszonego i uniżonego ducha, ożywiając ducha pokornych, ożywiając serce skruszonych.

Jeremiasza 29:11
Bo Ja najlepiej wiem myśli, które myślę o was, mówi Pan: myśli o pokoju, a nie o utrapieniu, abym uczynił koniec pożądany biedom waszym.

Jana 3:16
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weó wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Jana 12:40
Zaślepił oczy ich, i zatwardził serce ich, aby oczyma nie widzieli i sercem nie zrozumieli, i nie nawrócili się, abym je uzdrowił.

Jana 14:1
Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzycie w Boga i w mię wierzycie.

Jana 14:27
Pokój zostawuję wam, pokój on mój daję wam; nie jako daje świat, ja wam daję; niechże się nie trwoży serce wasze, ani się lęka.

Jana 16:33
Tomci wam powiedział, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat.

Łukasza 24:38
I rzekł im: Czemuście się zatrwożyli, i czemu myśli wstępują do serc waszych?

Marka 11:23
Bo zaprawdę powiadam wam, iż ktobykolwiek rzekł tej górze: Podnieś się, a rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swojem, leczby wierzył, że się stanie, co mówi, stanie się mu, cokolwiek rzecze.

Mateusza 5:8
Błogosławieni czystego serca; albowiem oni Boga oglądają.

Mateusza 11:28
Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a Ja wam sprawię odpocznienie;

Przypowieści 3:5
Ufaj w Panu ze wszystkiego serca twego, a na rozumie twoim nie spolegaj.

Psalmy 34:18
Wołają sprawiedliwi, a Pan ich wysłuchiwa, i ze wszystkich trudności ich wybawia ich.

Psalmy 51:17
Panie! otwórz wargi moje, a usta moje opowiadać będą chwałę twoję.

Psalmy 55:22
Gładsze niż masło były słowa ust jego, ale walka w sercu jego: a mię kciejsze słowa jego niż olej, wszakże były jako miecze dobyte:

Psalmy 147:3
Który uzdrawia skruszonych na sercu, a zawiązuje boleści ich.

Objawienie 21:4
I otrze Bóg wszelką łzę z oczów ich; a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy pominęły.

Rzymian 8:28
A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, to jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są.

Rzymian 12:2
A nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieócie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała.

Przypowieści 4:23
Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca twego; bo z niego żywot pochodzi.

Przypowieści 3:5-6
[5] Ufaj w Panu ze wszystkiego serca twego, a na rozumie twoim nie spolegaj.[6] We wszystkich drogach twoich znaj go, a on prostować będzie ścieszki twoje.

1 Koryntian 6:19-20
[19] Azaż nie wiecie, iż ciało wasze jest kościołem Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga? a nie jesteście sami swoi;[20] Albowiemeście drogo kupieni. Wysławiajcież tedy Boga w ciele waszym i w duchu waszym, które są Boże.

Filipian 4:6-7
[6] Nie troszczcie się o żadną rzecz, ale we wszystkiem przez modlitwę i prośbę z dziękowaniem żądności wasze niech będą znajome u Boga.[7] A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.

Mateusza 11:28-30
[28] Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a Ja wam sprawię odpocznienie;[29] Weźmijcie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, żem Ja cichy i pokornego serca; a znajdziecie odpocznienie duszom waszym;[30] Albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie jest.

Psalmy 34:1-22
[1] (Psalm Dawidowy, gdy sobie odmienił postawę przed Abimelechem, od którego będąc wygnany, odszedł.)[2] Będę błogosławił Pana na każdy czas; zawżdy będzie chwała jego w ustach moich.[3] W Panu się chlubić będzie dusza moja, co usłyszawszy pokorni rozweselą się.[4] Wielbijcie Pana ze mną, a wywyższajmy imię jego społecznie.[5] Bom szukał Pana, i wysłuchał mię, a ze wszystkich strachów moich wyrwał mię.[6] Którzy naó spoglądają, a zbiegają się do niego, oblicza ich nie będą zawstydzone.[7] Ten chudzina wołał, a Pan wysłuchał, i ze wszystkich ucisków jego wybawił go.[8] Zatacza obóz Anioł Paóski około tych, którzy się go boją, i wyrywa ich.[9] Skosztujcież, a obaczcie, jako jest dobry Pan: błogosławiony człowiek, który w nim ufa.[10] Bójcie się Pana święci jego; bo niemasz niedostatku bojącym się go.[11] Lwięta niedostatek cierpią i głód; lecz szukającym Pana nie będzie schodziło na wszelkiem dobrem.[12] Pójdźcież synowie, słuchajcie mię; bojaźni Paóskiej was nauczę.[13] Któż jest, co chce długo żyć, a miłuje dni, aby widział dobra?[14] Strzeż języka twego od złego, a warg twoich, aby nie mówiły zdrady.[15] Odwróć się od złego, a czyó dobrze; szukaj pokoju, a ścigaj go.[16] Oczy Paóskie otworzone są na sprawiedliwych, a uszy jego na wołanie ich;[17] Ale oblicze Paóskie przeciwko tym, którzy broją złości, aby wykorzenił z ziemi pamiątkę ich.[18] Wołają sprawiedliwi, a Pan ich wysłuchiwa, i ze wszystkich trudności ich wybawia ich.[19] Bliski jest Pan tym, którzy są skruszonego serca, a utrapionych w duchu zachowuje.[20] Wiele złego przychodzi na sprawiedliwego; ale z tego wszystkiego wyrywa go Pan.[21] On strzeże wszystkich kości jego, tak, iż i jedna z nich nie skruszy się.[22] Zabije złość niepobożnego, a którzy w nienawiści mają sprawiedliwego, będą spustoszeni;

Polish Bible Gdansk 1881-1910
Public Domain: Polish Gdansk 1881-1910