A A A A A

Bóg: [Błogosławieństwo]


Łukasza 6:38
Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze; albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.

Mateusza 5:4
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Filipian 4:19
A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.

Psalmy 67:7
Ziemia wydała plon swój: Błogosławi nam Bóg, nasz Bóg.

Liczb 6:24-25
[24] Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże;[25] niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie;

Filipian 4:6-7
[6] Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.[7] A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.

Jakuba 1:17
Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia.

Jeremiasza 17:7-8
[7] Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan![8] Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu.

Izajasza 41:10
Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.

Jana 1:16
A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską.

Rodzaju 22:16-17
[16] Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan: Ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego,[17] będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich,

Rodzaju 27:28-29
[28] Niech ci Bóg da rosę niebios i żyzność ziemi, oraz obfitość zboża i wina.[29] Niechaj ci służą ludy i niechaj ci pokłon oddają narody. Bądź panem braci twoich, a niech ci pokłon oddają synowie matki twojej. Kto ciebie przeklinać będzie, niech będzie przeklęty, a kto tobie błogosławić będzie, niech będzie błogosławiony.

Psalmy 1:1-3
[1] Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie szyderców,[2] Lecz ma upodobanie w zakonie Pana I zakon jego rozważa dniem i nocą.[3] Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, Wydające swój owoc we właściwym czasie, Którego liść nie więdnie, A wszystko, co uczyni, powiedzie się.

Psalmy 23:1-4
[1] Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie.[2] Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie.[3] Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości Ze względu na imię swoje.[4] Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, Laska twoja i kij twój mnie pocieszają.

2 Samuela 22:3-4
[3] Bóg skałą moją, jemu ufam, Tarczą moją, rogiem zbawienia mojego, schronieniem moim i ucieczką moją, Wybawicielem moim, który mnie od przemocy wybawia.[4] Uwielbionego wzywam, Pana, I będę wybawiony od nieprzyjaciół moich.

1 Jana 5:18
Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć.

Psalmy 138:7
Choćby się znalazł w niedoli, Ty mnie zachowasz przy życiu. Przeciwko złości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę, A prawica twoja wybawi mnie.

2 Koryntian 9:8
A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę,

Filipian 4:7
A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.

Polish Bible Warsaw 1975
Copyright: Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975