A A A A A

Życie: [Piękno]


1 Piotra 3:3-4
[3] Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty,[4] lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem.

2 Koryntian 4:16
Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem.

Efezjan 2:10
Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.

Rodzaju 1:27
I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.

Izajasza 40:8
Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki.

Filipian 4:8
Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały.

Psalmy 139:14
Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś.Cudowne są dzieła twojeI duszę moją znasz dokładnie.

Rzymian 8:6
Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój.

Pieśń Pieśniami 4:7
Cała jesteś piękna, moja przyjaciółko, i żadnej nie ma na tobie skazy.

Mateusza 6:28-29
[28] A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną; nie pracują ani przędą.[29] A powiadam wam: Nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich.

1 Tymoteusza 2:9-10
[9] Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów ani w złoto czy w perły, czy kosztowne szaty,[10] lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami.

1 Samuela 16:7
Ale Pan rzekł do Samuela: Nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost; nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce.

Kaznodziei 3:11
Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca; a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca.

Galacjan 3:26-27
[26] Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.[27] Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa.

Przypowieści 3:15-18
[15] Jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości.[16] W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała.[17] Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju.[18] Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych.

Ezechiela 28:17-18
[17] Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię; postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali.[18] Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił; obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy cię widzieli.

Jakuba 1:23
Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu;

Mateusza 23:28
Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia.

Przypowieści 31:30
Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały.

Polish Bible Warsaw 1975
Copyright: Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975