A A A A A

Życie: [Adopcja]


1 Samuela 1:27
O tego chłopca się modliłam, a Pan spełnił moją prośbę, jaką do niego zaniosłam.

2 Koryntian 6:18
I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący;

Powtórz Prawa 10:18
on wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, a miłuje obcego przybysza, dając mu chleb i odzież.

Ozeasza 14:3
Asyria nie będzie naszym wybawcą, nie będziemy już jeździć na koniach i mówić do dzieła naszych rąk: Boże nasz! Gdyż u ciebie sierota znajduje zmiłowanie.

Izajasza 40:31
lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.

Jakuba 1:27
Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat.

Jeremiasza 29:11
Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.

Mateusza 25:40
A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.

Przypowieści 13:12
Przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból, lecz życzenie spełnione jest drzewem życia.

Psalmy 82:3
Bierzcie w obronę biedaka i sierotę, Ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość!

Psalmy 146:9
Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga,Lecz drogę bezbożnych zatraca.

Psalmy 68:5-6
[5] Śpiewajcie Bogu, grajcie imieniu jego! Torujcie drogę temu, który pędzi na obłokach - Pan imię jego - radujcie się przed nim![6] Ojcem sierot i sędzią wdów Jest Bóg w swym świętym przybytku.

Przypowieści 31:8-9
[8] Otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych![9] Otwórz swoje usta, sądź sprawiedliwie, ubogim i biednym wymierzaj sprawiedliwość!

Jana 1:12-13
[12] Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,[13] którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.

Galacjan 4:4-5
[4] lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi,[5] aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili.

Rzymian 8:14-17
[14] Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.[15] Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze![16] Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.[17] A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli.

Psalmy 10:14-18
[14] Ty zaś widzisz, bo patrzysz na trud i utrapienie, Aby to ująć w ręce swoje. Na tobie polega nieszczęśliwy, Tyś pomocą sierocie.[15] Złam ramię bezbożnego i złoczyńcy! Dochodź niegodziwości jego, aby jej nie było![16] Pan jest królem na wieki wieków; Z ziemi jego znikną poganie.[17] Westchnień biedaków wysłuchujesz, Panie; Utwierdzasz ich serca, nastawiasz uważnie ucha swego,[18] Aby bronić prawa sieroty i uciśnionego, By człowiek z ziemi wzięty nie wzbudzał już postrachu.

Polish Bible Warsaw 1975
Copyright: Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975