A A A A A

Bóg: [Przyjdź takim, jakim jesteś]


Mateusza 11:27-30
[27] Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.[28] Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.[29] Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.[30] Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.

Jana 6:63-65
[63] De Jeist esset, dee läwendijch moakt; daut Fleesch nutzt nuscht. De Wead, dee etj too jünt jerät ha, send Jeist en send Läwe;[64] oba doa send atelje mank jünt, dee nijch jleewe. Dan Jesus wisst von Aunfank aun, wäa daut send, dee nijch jleewe, en wäa daut es, de am verode wudd.[65] En hee säd: Doaromm ha etj jünt jesajcht, daut tjeena no mie kohme kaun, daut es am bloos vom Voda jejäft.

Mateusza 11:28
Kohmt häa no mie aula, dee jie mäje ha en belode send; etj well jünt Rü jäwe brinje.

Mateusza 15:7-9
[7] Heijchla! Jesaja haft gauns rajcht äwa jünt jeprofezeit, doamet hee sajcht:[8] „Dit Voltj eat mie met äare Leppe, oba äa Hoat es wiet auf von mie.[9] Vejäfs oba eare see mie, doamet see aus Leah, Mensche Jeboote leahre“. {Jes. 29,13}

Marka 10:13-16
[13] En see brochte Tjinja no am, omm daut hee ahn aunschiere sull. Oba de Jinja wäade dän, de dee brochte.[14] Oba aus Jesus daut sach, wea hee onntofräd en säd too ahn: Loht de Tjinja no mie kohme en wäat ahn nijch, dan fe soone es daut Ritj Gottes.[15] Woahrhauft, etj saj jünt: Wäaemma daut Ritj Gottes nijch soo aunnehme woat aus een Tjint, woat nijch doa enenn kohme.[16] En hee nehm dee enn siene Oarms, läd de Henj opp ahn en säajend ahn.

Jakuba 4:6-8
[6] Oba hee jeft jratre Jnod; doawäajen sajcht hee: „Gott stalt sich jäajen de Stolte, oba de Deemütje jeft hee Jnod“. {Spr.3,34}[7] Aulsoo, unjaordnet unjadont jünt Gott. Oba wadastoht däm Diewel, en hee woat von jünt wajch rane.[8] Nodat jünt Gott, en hee woat sich jünt nodre. Reinijcht de Henj, jie Sinda, en reinijcht de Hoate, jie Wankelmütje.

2 Koryntian 5:17
Doahäa, wann wea enn Tjristus es, doa es eene niee Erschaufung; daut Oole es vegohne, tjitj, aules es niee jeworde.

Jana 5:24
Woahrhauft, woahrhauft, saj etj jünt, Wäa mien Wuat heat en däm jleeft, dee mie jeschetjt haft, haft eewijet Läwe en tjeemt nijch emm Jerejcht, oba hee es ütem Doot enn daut Läwe äwajegohne.

Rzymian 12:1-2
[1] Aulsoo etj vemohn jünt, Breeda, biem derjch Erboarme Gottes, jüne Liew aus läwendje Opfa doatobrinje hantojäwe, heiljet, Gott wooljefaulnet Opfa, daut es jun veninftja Gottesdeenst.[2] En pausst jünt Selfst Wäsen nijch diese Welt aun, sonda loht jünt ommjestaulte vewaundle, veendre derjch de Sennes Ernieerung, doatoo, daut jie beuadeele tjenne, waut de goode en wooljefaulje en vollkohmne Welle Gottes es.

Hebrajczyków 12:1
Doahäa, doa wie eene soo groote Woltj von Zeije omm ons ha, loht uck ons, enn däm wie jiedre Laust en de leijcht ommhenjende Sind auflaje, met Jedult rane de ver ons lidjende Wadkaumf Wadrane,

Jana 5:40
en jie welle nijch no mie kohme, omm daut jie Läwe habe tjenne.

Jana 6:44-45
[44] Tjeena kaun no mie kohme, buta, daut de Voda, dee mie jeschetjt haft, am tratjt; en etj woa am aum latsten Dach oppwatje.[45] Daut steit enne Profeete jeschräwe: „En see woare aula von Gott jeleat senne“. {Jes.54,13} Een jiedra, dee von Voda jeheat en jeleat haft, tjeemt no mie.

Jana 7:37-39
[37] Aum latsten, däm grooten Fastdach oba stund Jesus en roopt en säd: Wann wäm darschtat, kohm no mie enn drintj.[38] Wäa aun mie jleeft, soo aus de Schreft jesajcht haft, üt däm sien Lief woare läwendje Wotastreem rane.[39] Dit säd hee oba vom Jeist, däm dee aun am Jleewje tjriee sulle; dan de Jeist wea noch nijch doa, wiel Jesus noch nijch veharlijcht wea.

Hebrajczyków 4:14-16
[14] Doa wie nü eenen grooten Huagapriesta ha, dee derjch de Himmel jegohne es, Jesus, dän Sän Gottes, soo loht ons daut Betjantniss faust hoole;[15] dan wie ha nijch eenen Huagapriesta, dee nijch metliede kaun met onse Schwackheite, sonda dee enn aulem vesocht jeworde es kratjt soo aus wie, bloos ohne Sind.[16] Aulsoo, loht ons met Friemootijchtjeit no am gohne, nom Troon de Jnod, doamet wie Erboarmung emfange en Jnod finje, en Halp too rajchte Tiet.

Objawienie 22:16-17
[16] Etj, Jesus, ha mienen Enjel jeschetjt, jünt dise Dinje too bezeije enn de Jemeendes. Etj sie de Wartel en daut Jeschlajcht Dofts, de glaunssenda Morjestearn.[17] En de Jeist en de Brüt saje: Kohm! En wäa daut heat, saj: Kohm! En wäm doa darscht, dee kohm; wäa doa well, näm daut Wota det Läwes emmsonst.

Jana 6:37
Aules, waut mie de Voda jeeft, woat no mie kohme, en wäa no mie tjeemt, däm woa etj nijch erüt steete;

Objawienie 22:17
En de Jeist en de Brüt saje: Kohm! En wäa daut heat, saj: Kohm! En wäm doa darscht, dee kohm; wäa doa well, näm daut Wota det Läwes emmsonst.

Objawienie 12:9
En daut word jeschmäte de groote Drache, de oole Schlang, de Diewel en Soton jenant woat, dee de gauns bewohnte Ead vefead, jeschmäte word hee opp de Ead, en siene Enjel worde met am rauf jeschmäte.

Filipian 1:6
enn däm etj kratjt enn disem goodet toovetrüe ha, daut dee, dee een goodet Woatj enn jünt aunjefonge haft, daut toenj brinje woat bott aun däm Dach Jesu Tjristi;

Objawienie 21:4
En hee woat jiedre Tron von äare Uage aufwesche, en de Doot woat nijch mea senne, noch Trüa, noch Jeschrejch, noch Weedoag woat mea senne; dan daut Easchte es vegohne.

Hebrajczyków 10:19-22
[19] Aulsoo, doa wie, Breeda, Friemootijchtjeit ha tom enenn gohne enn daut Heilijchtum derjch daut Bloot Jesu,[20] opp däm nieen en läwendjen Wajch, däm hee ons ennjeweit opjemoakt haft derjch dän Väahang, daut es sien Fleesch;[21] en eenen grooten Priesta äwa daut Hüs Gottes,[22] soo loht ons han gohne met woahrhauftjem Hoate, enn volle Jewessheit em Gloowe, de Hoate besprenjt en aulsoo jereinijcht vom beesen Jewesse, en däm Lief jewosche met reinem Wota.

Dutch Frisian Bible
Copyright ?