A A A A A

Czarny charakter: [Gorycz]


Dzieje Apostolskie 8:23
widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości.

Kolosan 3:8-13
[8] ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych;[9] nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego,[10] a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył.[11] W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich.[12] Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość,[13] znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy.

Kaznodziei 7:9
Nie bądź w swym duchu porywczy do gniewu, bo gniew mieszka w piersi głupców.

Efezjan 4:26
Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym,

Ezechiela 3:14
A Duch podniósł mnie i porwał z sobą. I szedłem w zaprawionym goryczą podnieceniu ducha, a ręka Pana mocno mi ciążyła.

Izajasza 38:17
Zaprawdę, zbawienna była dla mnie gorycz, lecz Ty zachowałeś duszę moją od dołu zagłady, gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy.

Joba 7:11
Dlatego też nie mogę dłużej powstrzymać ust swoich, będę mówił w utrapieniu mojego ducha, będę narzekał w goryczy mojej duszy.

Joba 10:1
Obrzydło mi życie, toteż puszczę wodze mojej skardze i będę mówił w goryczy mojej duszy.

Joba 21:25
inny zaś umiera z goryczą w duszy i nigdy nie zakosztuje szczęścia.

Marka 11:25
A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia.

Przypowieści 10:12
Nienawiść powoduje spory, lecz miłość przykrywa wszystkie występki.

Przypowieści 14:10
Tylko serce zna własną gorycz i nikt obcy nie podziela jego radości.

Przypowieści 15:1
Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość.

Przypowieści 17:25
Głupi syn jest zmartwieniem dla ojca i goryczą dla swojej rodzicielki.

Rzymian 3:14
usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości;

Mateusza 6:14-15
[14] Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski.[15] A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych.

Jakuba 1:19-20
[19] Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu.[20] Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga.

Hebrajczyków 12:14-15
[14] Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana,[15] bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę, nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu,

Efezjan 4:31-32
[31] Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością.[32] Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.

Polish Bible Warsaw 1975
Copyright: Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975