A A A A A

Dodatkowy: [Złamane serce]


1 Koryntian 13:7
wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi.

1 Piotra 5:7
Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.

1 Samuela 16:7
Ale Pan rzekł do Samuela: Nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost; nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce.

2 Koryntian 5:7
gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy.

2 Koryntian 12:9
Lecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa.

Hebrajczyków 13:5
Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę.

Izajasza 6:1
W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię.

Izajasza 41:10
Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.

Izajasza 57:15
Bo tak mówi Ten, który jest Wysoki i Wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest "Święty": Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych.

Jeremiasza 29:11
Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.

Jana 3:16
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Jana 12:40
Zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym, i żeby się nie nawrócili, i żebym ich nie uzdrowił.

Jana 14:1
Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!

Jana 14:27
Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.

Jana 16:33
To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.

Łukasza 24:38
Lecz On rzekł im: Czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach?

Marka 11:23
Zaprawdę powiadam wam: Ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się.

Mateusza 5:8
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Mateusza 11:28
Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.

Przypowieści 3:5
Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie!

Psalmy 34:18
Wołają, a Pan wysłuchuje ich, I ocala ich ze wszystkich udręk.

Psalmy 51:17
Panie! Otwórz wargi moje, A usta moje głosić będą chwałę twoją!

Psalmy 55:22
Gładsze niż masło są usta jego, Ale wrogość jest w sercu jego; Miększe niż oliwa są słowa jego. Ale to miecze obnażone.

Psalmy 147:3
Uzdrawia tych, których serce jest złamane, I zawiązuje ich rany.

Objawienie 21:4
I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

Rzymian 8:28
A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.

Rzymian 12:2
A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.

Przypowieści 4:23
Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia!

Przypowieści 3:5-6
[5] Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie![6] Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!

1 Koryntian 6:19-20
[19] Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?[20] Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.

Filipian 4:6-7
[6] Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.[7] A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.

Mateusza 11:28-30
[28] Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.[29] Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.[30] Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.

Psalmy 34:1-22
[1] Dawidowy, gdy udawał obłąkanego przed Abimelechem, a wypędzony przez niego, odszedł.[2] Będę błogosławił Pana w każdym czasie, Chwała jego niech będzie zawsze na ustach moich![3] Dusza moja będzie się chlubić Panem! Niechaj słuchają pokorni i weselą się![4] Wysławiajcie Pana ze mną! Wywyższajmy wspólnie imię jego![5] Szukałem Pana i odpowiedział mi, I uchronił mnie od wszystkich obaw moich.[6] Spójrzcie na niego, a zajaśniejecie I oblicza wasze nie okryją się wstydem![7] Ten biedak wołał, a Pan słuchał I wybawił go z wszystkich ucisków jego.[8] Anioł Pański zakłada obóz Wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich.[9] Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia![10] Bójcie się Pana, święci jego! Bo niczego nie brak tym, którzy się go boją.[11] Lwięta cierpią niedostatek i głód, Lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra.[12] Pójdźcie synowie, słuchajcie mnie! Nauczę was bojaźni Pańskiej![13] Jakim ma być człowiek, który kocha życie, Lubi oglądać dobre dni?...[14] Strzeż języka swego od zła, A warg swoich od słów obłudnych![15] Odwróć się od zła i czyń dobrze, Szukaj pokoju i ubiegaj się oń![16] Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.[17] Oblicze Pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom, Aby wytracić z ziemi pamięć ich.[18] Wołają, a Pan wysłuchuje ich, I ocala ich ze wszystkich udręk.[19] Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane,A wybawia utrapionych na duchu.[20] Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, Ale Pan wyzwala go ze wszystkich.[21] Strzeże wszystkich kości jego, Żadna z nich się nie złamie.[22] Niegodziwego zabija złość, A ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, poniosą karę.

Polish Bible Warsaw 1975
Copyright: Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975