A A A A A

Dodatkowy: [Obfitość]


1 Tymoteusza 5:8
A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego.

2 Koryntian 9:8
A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę,

Powtórz Prawa 29:12
aby dziś ustanowić cię swoim ludem, a On będzie twoim Bogiem, jak obiecał i jak przysiągł twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.

Efezjan 3:20
Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy,

Wyjścia 34:6
Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność,

Jakuba 1:17
Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia.

Jana 10:10
Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.

Łukasza 6:38
Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze; albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.

Łukasza 6:45
Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło; albowiem z obfitości serca mówią usta jego.

Mateusza 6:33
Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.

Filipian 4:19
A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.

Przypowieści 3:5-10
[5] Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie![6] Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki![7] Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego![8] To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości.[9] Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów![10] I będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz.

Psalmy 23:5
Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się.

Psalmy 36:8
Jakże cenna jest łaska twoja, Boże! Przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł twoich.

Psalmy 37:11
Lecz pokorni odziedziczą ziemię I rozkoszować się będą obfitym pokojem.

Psalmy 65:11
Napawasz jej zagony, równasz jej skiby, Rozmiękczasz ją deszczami, błogosławisz jej roślinom.

Psalmy 72:16
Niech będzie nadmiar zboża w kraju, Aż po szczyty gór, Niech zaszumi jak Liban plon jego, Niech zakwitną mieszkańcy miasta jak trawa polna.

Rzymian 15:13
A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego.

Psalmy 66:8-12
[8] Błogosławcie, narody, Boga naszego I ogłaszajcie głośno chwałę jego![9] Zachował przy życiu duszę naszą, A nie pozwolił zachwiać się nodze naszej.[10] Albowiem doświadczyłeś nas, Boże, Oczyściłeś nas w ogniu, jak się czyści srebro.[11] Wpędziłeś nas w sidła, Włożyłeś brzemię na biodra nasze.[12] Pozwoliłeś ludziom tratować po głowach naszych, Szliśmy przez ogień i wodę, Lecz wyprowadziłeś nas na wolność.

Polish Bible Warsaw 1975
Copyright: Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975