A A A A A

خداوند: [برکت]

لوقا ۶:۳۸
بدهید تا به شما داده شود. پیمانه‌ای پُر، فشرده، تکان داده و لبریز در دامنتان ریخته خواهد شد! زیرا با هر پیمانه‌ای که بدهید، با همان پیمانه به شما داده خواهد شد.»

متی ۵:۴
خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت.

فيليپيان ۴:۱۹
و خدای من، همۀ نیازهای شما را بر حسب دولت پرجلال خود در مسیحْ عیسی رفع خواهد کرد.

مزامير ۶۷:۷
خدا ما را مبارک خواهد ساخت و همۀ کرانهای زمین از او خواهند ترسید.

اعداد ۶:۲۴-۲۵
[۲۴] «خداوند تو را برکت دهد، و محافظت کند؛[۲۵] خداوند روی خود را بر تو تابان سازد و تو را فیض عنایت فرماید؛

فيليپيان ۴:۶-۷
[۶] برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه، همراه با شکرگزاری، درخواستهای خود را به خدا ابراز کنید.[۷] بدین‌گونه، آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است، دلها و ذهنهایتان را در مسیحْ عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت.

يعقوب ۱:۱۷
هر بخشش نیکو و هر عطای کامل از بالاست، نازل شده از پدر نورها که در او نه تغییری است و نه سایۀ ناشی از دگرگونی.

ارمييا ۱۷:۷-۸
[۷] «اما مبارک است آن که بر خداوند توکل کند، و اعتمادش بر او باشد.[۸] او همچون درختی نشانده در کنار آب خواهد بود، که ریشه‌های خویش را به جانب نهر می‌گستراند؛ چون موسم گرما فرا رسد، هراسان نخواهد شد، و برگهایش همیشه سبز خواهد ماند؛ در خشکسالی نیز نگران نخواهد بود، و از ثمر آوردن باز نخواهد ایستاد.»

اشعيا ۴۱:۱۰
پس ترسان مباش زیرا من با تو هستم، و هراسان مباش زیرا من خدای تو هستم. تو را تقویت خواهم کرد و یاری خواهم داد، و به دست راست عدالتِ خویش از تو حمایت خواهم نمود.

يوحنا 1:16
از پُری او ما همه بهره‌مند شدیم، فیض از پی فیض.

پيدايش ۲۲:۱۶-۱۷
[۱۶] و گفت: «خداوند می‌فرماید: به ذات خودم سوگند، از آنجا که این کار را کردی و پسرت را که یگانه پسر توست دریغ نداشتی،[۱۷] به‌یقین تو را برکت خواهم داد و نسلت را همچون ستارگان آسمان و مانند شنهای کنارۀ دریا کثیر خواهم ساخت. نسل تو دروازه‌های دشمنانشان را تصرف خواهند کرد،

پيدايش ۲۷:۲۸-۲۹
[۲۸] خدا تو را از شبنم آسمان و فربهی زمین عطا فرماید و از فراوانی غله و شراب تازه.[۲۹] قومها تو را خدمت کنند و طایفه‌ها در برابرت سر فرود آرند؛ بر برادرانت سَروَر باش، و پسران مادرت تو را تعظیم نمایند. ملعون باد هر که تو را لعن کند و مبارک باد هر که تو را برکت دهد.»

مزامير ۱:۱-۳
[۱] خوشا به حال کسی که در مشورت شریران گام نزند و در راه گنهکاران نایستد و در محفل تمسخرگران ننشیند؛[۲] بلکه رغبتش در شریعت خداوند باشد و شبانه‌روز در شریعت او تأمل کند.[۳] او بسان درختیست نشانده بر کنارۀ جویبار، که میوۀ خویش در موسمش آرد به بار، و برگش نیز پژمرده نشود، و در هر آنچه کند کام یابد.

مزامير ۲۳:۱-۴
[۱] مزمور داوود. خداوند شبان من است؛ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.[۲] در چراگاههای سرسبز مرا می‌خواباند؛ نزد آبهای آرامبخش رهبری‌ام می‌کند.[۳] جان مرا تازه می‌سازد، و به‌خاطر نام خویش، به راه‌های درست هدایتم می‌فرماید.[۴] حتی اگر از تاریکترین وادی نیز بگذرم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با منی؛ عصا و چوبدستی تو قوّت قلبم می‌بخشند.

دوم سموئيل ۲۲:۳-۴
[۳] خدایم صخرۀ من است که در او پناه می‌جویم، سپر من و شاخ نجاتم، قلعۀ بلند من، پناهگاه و منجی‌ام؛ تو مرا از خشونت نجات می‌بخشی.[۴] خداوند را که شایان ستایش است، می‌خوانم، و از دشمنانم نجات می‌یابم.

اول يوحنا ۵:۱۸
ما می‌دانیم که هر که از خدا مولود شده است، در گناه زندگی نمی‌کند، بلکه آن ’مولودِ خدا‘ او را حفظ می‌کند و دست آن شریر به او نمی‌رسد.

مزامير ۱۳۸:۷
اگرچه در میان تنگی راه می‌روم، تو جان مرا حفظ خواهی کرد! دست خود را بر خشم دشمنانم دراز خواهی کرد، و دست راستت مرا نجات خواهد داد.

دوم قرنتيان ۹:۸
و خدا قادر است هر نعمت را برای شما بس فزونی بخشد تا در همه چیز همواره همۀ نیازهایتان برآورده شود و برای انجام هر کارِ نیکو، به‌فراوانی داشته باشید.

فيليپيان ۴:۷
بدین‌گونه، آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است، دلها و ذهنهایتان را در مسیحْ عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت.

Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries