A A A A A

گناهان: [پیشگیری]

اول قرنتيان ۱۴:۴۰
امّا همه چیز باید به شایستگی و با نظم و ترتیب انجام شود.

جامعه ۹:۱۰
هرآنچه دستت برای انجام دادن بیابد، با تمام توان خویش انجام بده، زیرا در هاویه که بدان رهسپاری، از کار و تدبیر و معرفت و حکمت خبری نخواهد بود.

جامعه ۱۱:۴
آن که به باد نگاه می‌کند نخواهد کاشت، آن که به ابرها می‌نگرد نخواهد دروید.

غلاطيان ۶:۹
لذا از انجام کار نیک خسته نشویم، زیرا اگر دست از کار برنداریم، در زمان مناسب محصول را درو خواهیم کرد.

عبرانيان ۱۲:۱۱
هیچ تأدیبی در حین انجام شدن، خوشایند نیست، بلکه دردناک است. امّا بعد برای کسانی که به وسیلۀ آن تربیت شده‌اند، میوۀ آرامش و پارسایی به بار می‌آورد.

عبرانيان ۱۰:۱۲
امّا این کاهن، چون برای همیشه یک قربانی به جهت گناهان تقدیم کرد، به دست راست خدا بنشست.

يعقوب ۴:۱۷
بنابراین، هر که بداند چه کاری درست است و آن را انجام ندهد، گناه کرده است.

يوحنا ۹:۴
تا روز است باید کارهای فرستندۀ مرا به انجام رسانیم؛ شب نزدیک می‌شود، که در آن کسی نمی‌تواند کار کند.

لوقا ۱۲:۳۵
«کمر به خدمت ببندید و چراغ خویش را فروزان نگاه دارید.

لوقا ۱۲:۴۰
پس شما نیز آماده باشید، زیرا پسر انسان در ساعتی خواهد آمد که انتظار ندارید.»

متی ۶:۳۳
بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه همۀ اینها نیز به شما عطا خواهد شد.

فيليپيان ۴:۱۳
قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو می‌بخشد.

امثال ۱۰:۴
دستانِ کاهل، فقیر می‌سازد، دستانِ کاری، دولتمند.

امثال ۱۲:۲۴-۲۵
[۲۴] دستان سخت‌کوش حُکم خواهد راند، اما کاهل، بندگی خواهد کرد.[۲۵] دل مضطرب، آدمی را گرانبار می‌سازد، اما سخن نیکو او را شادمان می‌گرداند.

امثال ۱۳:۴
کاهل حسرت غذا را می‌خورد و چیزی به دست نمی‌آورد، اما شخص سخت‌کوش فربه خواهد شد.

امثال ۱۴:۲۳
در هر محنت، منفعتی است، اما از سخنِ خالی، تنها فقر به بار آید.

امثال ۱۸:۹
آن که در کار خود سستی می‌کند، برادر خرابکار است.

امثال ۲۰:۴
کاهل زمین را در فصلش شخم نمی‌زند؛ پس در موسم درو گدایی می‌کند و چیزی نمی‌یابد.

امثال ۲۱:۱۷
آن که عیش و نوش را دوست می‌دارد، به ناداری گرفتار آید؛ دوستدار شراب و روغن دولتمند نخواهد گردید.

امثال ۲۷:۱
دربارۀ فردا فخر مکن، زیرا نمی‌دانی روز چه خواهد زایید.

روميان 7:20-21
[20] حال اگر دست به عملی می‌زنم که نمی‌خواهم انجام دهم، پس دیگر من انجام‌دهندۀ آن نیستم، بلکه گناهی که در من ساکن است.[21] پس این قانون را می‌یابم که وقتی می‌خواهم نیکویی کنم، بدی نزد من است.

افسسيان ۵:۱۵-۱۷
[۱۵] پس، بسیار مراقب باشید که چگونه رفتار می‌کنید، رفتاری نه چون نادانان بلکه چون دانایان.[۱۶] فرصتها را غنیمت شمارید، زیرا روزهای بدی است.[۱۷] پس نادان نباشید، بلکه دریابید که ارادۀ خداوند چیست.

لوقا ۹:۵۹-۶۲
[۵۹] عیسی به شخصی دیگر گفت: «مرا پیروی کن.» امّا او پاسخ داد: «سرورم، نخست رخصت ده تا بروم و پدر خود را به خاک بسپارم.»[۶۰] عیسی به او گفت: «بگذار مردگان، مردگانِ خود را به خاک بسپارند؛ تو برو و به پادشاهی خدا موعظه کن.»[۶۱] دیگری گفت: «سرورم، تو را پیروی خواهم کرد، امّا نخست رخصت ده تا بازگردم و اهل خانۀ خود را وداع گویم.»[۶۲] عیسی در پاسخ گفت: «کسی که دست به شخم‌زنی ببرد و به عقب بنگرد، شایستۀ پادشاهی خدا نباشد.»

امثال ۲۴:۳۰-۳۴
[۳۰] از مزرعۀ مرد کاهل گذر کردم و از تاکستان مرد کم‌عقل گذشتم؛[۳۱] همه جا را خار گرفته بود، علفِ هرز زمین را پوشانده بود، و دیوار سنگی ویران گشته بود.[۳۲] در آنچه دیدم تأمل کردم، و از آنچه دیدم عبرت آموختم:[۳۳] اندکی خواب، اندکی چشم بر هم نهادن و اندکی دست بر دست گذاشتن برای استراحت،[۳۴] و فقر همچون راهزن بر تو خواهد تاخت و ناداری، همچون مردی مسلح.

Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries