English
A A A A A

گناهان: [شهوت]

سفر خروج ۲۰:۱۴
«زنا مکن.

مزامير ۱۰۱:۳
هیچ چیزِ بی‌مایه را در نظر خویش نخواهم گذاشت. از کج‌رَوی بیزارم؛ به من نخواهد چسبید.

متی ۵:۲۸
امّا من به شما می‌گویم، هر که با شهوت به زنی بنگرد، همان دم در دل خود با او زنا کرده است.

اول قرنتيان 6:13
«خوراک برای شکم است و شکم برای خوراک، و خدا، هم این و هم آن را از میان بر خواهد داشت.» امّا بدن برای بی‌عفتی نیست، بلکه برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن،

دوم تيموتيوس 2:22
از امیال جوانی بگریز، و به همراه آنان که با دلی پاک خداوند را می‌خوانند، در پی پارسایی و ایمان و محبت و صلح باش.

اول يوحنا ۲:۱۶
زیرا هر چه در دنیاست، یعنی هوای نَفْس، هوسهای چشم و غرورِ مال و مقام، نه از پدر بلکه از دنیاست.

امثال ۶:۲۵
هوسِ زیبایی او در دل مپرور و مژگانش تو را اسیر مسازد،

غلاطيان ۵:۱۶
امّا می‌گویم به روح رفتار کنید که تمایلات نَفْس را به جا نخواهید آورد.

روميان ۸:۶
طرز فکر انسانِ نفسانی، مرگ است، امّا طرز فکری که در حاکمیتِ روح قرار دارد، حیات و سلامتی است.

يعقوب ۱:۱۴-۱۵
[۱۴] هنگامی که کسی وسوسه می‌شود، هوای نَفْس خودِ اوست که او را می‌فریبد و به دام می‌افکند.[۱۵] هوای نَفْس که آبستن شود، گناه می‌زاید و گناه نیز چون به ثمر رسد، مرگ به بار می‌آورد.

Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries