A A A A A

علائم ریاضی: [شماره ۳]

اول تيموتيوس ۲:۵
زیرا تنها یک خدا هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود دارد، یعنی آن انسان که مسیحْ عیسی است؛

دوم تيموتيوس ۳:۱۶
تمامی کتبِ مقدّس الهام خداست و برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است،

اعمال رسولان ۱۷:۲۸
زیرا در اوست که زندگی و حرکت و هستی داریم؛ چنانکه برخی از شاعران خود شما نیز گفته‌اند که از نسل اوییم.

کولوسيان ۲:۹
زیرا الوهیت با همۀ کمالش به صورت جسمانی در مسیح ساکن است،

سفر خروج ۳:۱۴
خدا به موسی گفت: «هستم آن که هستم.» به آنان بگو: «”هستم“ مرا نزد شما فرستاده است.»

پيدايش ۱:۲۶
آنگاه خدا گفت: «انسان را به صورت خود و شبیه خودمان بسازیم، و او بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر چارپایان و بر همۀ زمین و همۀ خزندگانی که بر زمین می‌خزند، فرمان براند.»

عبرانيان ۴:۱۲
زیرا کلام خدا زنده و مؤثر است و بُرنده‌تر از هر شمشیر دو دم، و چنان نافذ که نَفْس و روح، و مفاصل و مغزِ استخوان را نیز جدا می‌کند، و سنجشگر افکار و نیّتهای دل است.

يوحنا ۴:۲۴
خدا روح است و پرستندگانش باید او را در روح و راستی بپرستند.»

لاويان ۱۹:۲۸
به‌خاطر مردگان تن خود را مجروح مسازید، و بدنهای خود را خالکوبی مکنید: من یهوه هستم.

متی ۱۲:۴۰
زیرا همان‌گونه که یونس سه روز و سه شب در شکم ماهیِ بزرگی بود، پسر انسان نیز سه روز و سه شب در دل زمین خواهد بود.

مکاشفه ۱:۴
از یوحنا، به هفت کلیسا که در ایالت آسیا هستند: فیض و سلامتی از جانب او که هست و بود و می‌آید بر شما باد، و از جانب هفت روحِ پیشگاه تخت او،

تايتوس ۱:۱۲
حتی یکی از انبیای خودشان گفته است: «کْرِتیان همواره مردمانی دروغگو و وحوشی شریر و شکم‌پرستانی تن‌پرورند.»

اول قرنتيان ۱۵:۳۳
فریب مخورید: «معاشِر بد، اخلاق خوب را فاسد می‌سازد.»

اول يوحنا ۵:۷-۹
[۷] زیرا سه هستند که شهادت می‌دهند:[۸] روح و آب و خون؛ و این سه یک هستند.[۹] اگر ما شهادت انسان را می‌پذیریم، شهادت خدا بسی بزرگتر است، زیرا شهادتی است که خدا خود دربارۀ پسرش داده است.

يوحنا ۳:۱۶-۱۸
[۱۶] «زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد.[۱۷] زیرا خدا پسر را به جهان نفرستاد تا جهانیان را محکوم کند، بلکه فرستاد تا به واسطۀ او نجات یابند.[۱۸] هر که به او ایمان دارد محکوم نمی‌شود، امّا هر که به او ایمان ندارد، هم‌اینک محکوم شده است، زیرا به نام پسر یگانۀ خدا ایمان نیاورده است.

Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries