A A A A A

زندگی: [ناامیدی]

روميان ۸:۲۸
می‌دانیم در حق آنان که خدا را دوست می‌دارند و بر طبق ارادۀ او فرا خوانده شده‌اند، همۀ چیزها با هم برای خیریت در کار است.

ارمييا ۲۹:۱۱
زیرا فکرهایی را که برای شما دارم می‌دانم، که فکرهای سعادتمندی است و نه تیره‌بختی، تا به شما امید بخشم و آینده‌ای عطا کنم؛ این است فرمودۀ خداوند.

فيليپيان ۴:۶-۷
[۶] برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه، همراه با شکرگزاری، درخواستهای خود را به خدا ابراز کنید.[۷] بدین‌گونه، آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است، دلها و ذهنهایتان را در مسیحْ عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت.

لوقا ۶:۱۶
یهودا پسر یعقوب، و یهودای اَسخَریوطی که به وی خیانت کرد.

مزامير ۳۴:۱۸
خداوند نزدیک شکسته‌دلان است و کوفته شدگانِ در روح را نجات می‌بخشد.

اشعيا ۴۰:۲۸-۳۱
[۲۸] آیا ندانسته‌ای؟ آیا نشنیده‌ای؟ که یهوه خدای سرمدی است، آفرینندۀ کرانهای زمین؟ او هرگز درمانده و خسته نمی‌شود، و فَهمِ او را تفحص نتوان کرد.[۲۹] ضعیفان را قوّت می‌بخشد، و ناتوانان را نیروی بیشتر عطا می‌کند.[۳۰] حتی جوانان نیز خسته و درمانده می‌شوند، و جوانمردان از پا می‌افتند.[۳۱] اما آنان که برای خداوند انتظار می‌کشند، نیروی تازه خواهند یافت و با بالهایی همچون عقاب اوج خواهند گرفت؛ خواهند دوید و خسته نخواهند شد؛ خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید.

امثال ۳:۵
با تمامِ دلِ خود بر خداوند توکل کن، و بر عقل خویش تکیه منما؛

مزامير ۴۲:۱۱
ای جان من، چرا افسرده‌ای؟ چرا در اندرونم پریشانی؟ بر خدا امید دار، زیرا که او را باز خواهم ستود؛ او را که رهانندۀ من و خدای من است.

کولوسيان ۳:۲۳-۲۵
[۲۳] هر کاری را از جان و دل چنان انجام دهید که گویی برای خداوند کار می‌کنید، نه برای انسان،[۲۴] زیرا می‌دانید پاداشتان میراثی است که از خداوند خواهید یافت، چرا که در حقیقت خداوندْ مسیح را خدمت می‌کنید.[۲۵] هر کس بدی کند، سزای عمل بد خویش را خواهد دید و تبعیضی در کار نیست.

جامعه ۱:۲
بطالت کامل! ’معلم‘ می‌گوید، بطالت کامل! همه چیز باطل است!

جامعه ۱۲:۸
’معلم‘ می‌گوید: «بطالت کامل؛ همه چیز باطل است!»

عبرانيان ۱۱:۶
و بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت، زیرا هر که به او نزدیک می‌شود، باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش می‌دهد.

عبرانيان ۱۳:۵
زندگی شما بَری از پولدوستی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید، زیرا خدا فرموده است: «تو را هرگز وا نخواهم گذاشت، و هرگز ترک نخواهم کرد.»

Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries