A A A A A

زندگی: [افراد دوستیابی]

امثال ۷:۶-۲۱
[۶] زیرا از پنجرۀ خانۀ خویش و از پسِ شبکۀ آن، بیرون را نگریستم[۷] و در میان ساده‌لوحان، در بین جوانان، جوانی کم‌عقل دیدم[۸] که در کوچه از نزدیکی گوشۀ او می‌گذشت و از راهِ خانۀ او می‌رفت،[۹] شامگاهان، آنگاه که روز رنگ می‌باخت و تاریکیِ شب دامن می‌گسترد.[۱۰] و اینک، زنی به دیدار او آمد، در لباس فاحشه، با خباثت دل.[۱۱] زنی یاوه‌گو و سرکش، که پاهایش در خانه تاب نمی‌آورَد؛[۱۲] دَمی در کوچه‌ها و دمی دیگر در میدانها در گوشه‌ای به کمین است.[۱۳] پس او را بگرفت و ببوسید و روی خویش بی‌حیا ساخت و گفت:[۱۴] «نزد من قربانیهای رفاقت است؛ زیرا امروز نذرهایم را ادا کرده‌ام.[۱۵] پس به دیدار تو بیرون آمدم و تو را سخت جستجو کرده، یافتم![۱۶] بر بستر خود دیباها از کتان مصری گسترانیده‌ام؛[۱۷] بسترم را با مُر و عود و دارچین عطرآگین کرده‌ام.[۱۸] بیا تا بامداد از عشق سیر شویم؛ بیا تا یکدیگر را از عشق سرمست کنیم![۱۹] زیرا شوهرم در خانه نیست و به سفری دراز رفته است.[۲۰] کیسۀ پر از پول با خود برده و تا بَد‌رِ کامل باز نخواهد گشت.»[۲۱] پس او را با سخنان بسیار بفریفت و با چرب‌زبانی اغوا کرد.

عاموس ۳:۳
«آیا دو نفر با هم راه می‌روند، جز آنکه توافق کرده باشند؟

دوم قرنتيان ۶:۱۴-۱۸
[۱۴] زیر یوغ ناموافق با بی‌ایمانان مروید، زیرا پارسایی و شرارت را چه پیوندی است و نور و ظلمت را چه رفاقتی؟[۱۵] مسیح و بِلیعال را چه توافقی است و مؤمن و بی‌ایمان را چه شباهتی؟[۱۶] و معبد خدا و بتها را چه سازگاری است؟ زیرا ما معبد خدای زنده‌ایم. چنانکه خدا می‌گوید: «بین آنها سکونت خواهم گزید و در میانشان راه خواهم رفت، و من خدای ایشان خواهم بود و آنان قوم من خواهند بود.»[۱۷] پس، خداوند می‌گوید: «از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید. هیچ چیز نجس را لمس مکنید و من شما را خواهم پذیرفت.»[۱۸] «من شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و دختران خواهید بود، خداوندِ قادر مطلق می‌گوید.»

افسسيان ۵:۱۹
با مزامیر، سرودها و نغمه‌هایی که از روح است با یکدیگر گفتگو کنید و از صمیم دل برای خداوند بسرایید و ترنم نمایید.

فيليپيان ۴:۱۳
قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو می‌بخشد.

يعقوب ۴:۴
ای زناکاران، آیا نمی‌دانید دوستی با دنیا دشمنی با خداست؟ هر که در پی دوستی با دنیاست، خود را دشمن خدا می‌سازد.

دوم سموئيل ۱۲:۱
و اما خداوند ناتان را نزد داوود فرستاد. پس نزد وی آمده، او را گفت: «در شهری دو مرد بودند؛ یکی ثروتمند بود و دیگری فقیر.

اول پادشاهان ۹:۱
چون سلیمان بنای خانۀ خداوند و کاخ شاهی و هرآنچه آرزوی ساختنش را داشت، به پایان رسانید،

Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries