A A A A A

زندگی: [آیات برای مردان]

اول قرنتيان ۱۵:۵۸
پس، برادران عزیزم، ثابت و استوار بوده، همواره با تمام وجود به کار خداوند مشغول باشید، زیرا می‌دانید زحمت شما در خداوند بیهوده نیست.

اول قرنتيان ۱۶:۱۳
هوشیار باشید؛ در ایمان استوار بمانید؛ مرد باشید و نیرومند شوید.

اول پترس ۵:۵
ای جوانان، شما نیز تسلیم مشایخ باشید. همگی در رفتارتان با یکدیگر فروتنی را بر کمر بندید، زیرا، «خدا در برابر متکبران می‌ایستد، امّا فروتنان را فیض می‌بخشد.»

اول تيموتيوس ۴:۸
زیرا گرچه تربیت بدن را اندک فایده‌ای است، امّا دینداری برای همه چیز فایده دارد، و هم زندگی حال را وعده می‌دهد، هم حیات آینده را.

اول تيموتيوس ۴:۱۲
مگذار هیچ‌کس تو را به سبب جوانی‌ات حقیر شمارد، بلکه در گفتار و کردار و محبت و ایمان و پاکی، همۀ مؤمنان را سرمشق باش.

دوم قرنتيان ۴:۱۶
پس دلسرد نمی‌شویم. هرچند انسانِ ظاهری ما فرسوده می‌شود، انسان باطنی روز‌به‌روز تازه‌تر می‌گردد.

تثنييه ۸:۳
او شما را خوار و زبون ساخت و گرسنه گذاشت، و خوراکِ مَنّا را به شما خورانید که نه شما از آن خبر داشتید و نه پدرانتان، تا به شما بیاموزاند که انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر‌ کلامی که از دهان خداوند صادر شود انسان زنده می‌شود.

غلاطيان ۱:۱۰
آیا تأیید مردم را می‌خواهم یا تأیید خدا را؟ آیا می‌کوشم مردم را خشنود سازم؟ اگر همچنان در پی خشنودی مردم بودم، خادم مسیح نمی‌بودم.

عبرانيان ۴:۱۲
زیرا کلام خدا زنده و مؤثر است و بُرنده‌تر از هر شمشیر دو دم، و چنان نافذ که نَفْس و روح، و مفاصل و مغزِ استخوان را نیز جدا می‌کند، و سنجشگر افکار و نیّتهای دل است.

يعقوب ۵:۱۶
پس نزد یکدیگر به گناهانِ خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. دعایِ شخص پارسا، با قدرت بسیار عمل می‌کند.

يشوع ۱:۹
آیا تو را امر نکردم؟ قوی و دلیر باش. مترس و هراسان مباش، زیرا هر جا که بروی، یهوه خدایت با تو خواهد بود.»

لوقا ۱۰:۲۷
پاسخ داد: «”خداوندْ خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی قوّت و با تمامی فکر خود محبت نما“؛ و ”همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت کن.“ »

ميکاه ۶:۸
ای مرد، او تو را از آنچه نیکوست آگاه ساخته است؛ و خداوند از تو چه می‌طلبد، جز آنکه انصاف را به جای آری و محبت را دوست بداری، و با فروتنی در حضور خدایت سلوک کنی؟

امثال ۲۰:۷
پارسا در راستی سلوک می‌کند؛ خجسته‌اند فرزندانی که پس از او می‌آیند!

امثال ۲۷:۱۷
آهن آهن را تیز می‌کند، مرد، مرد را.

امثال ۲۴:۵-۶
[۵] مرد حکیم را نیرویی عظیم است، و مرد دانا قدرت را می‌افزاید؛[۶] با تدبیرهای نیکو می‌توان به جنگ رفت، و با مشاوران بسیار می‌توان پیروز شد.

اول قرنتيان ۱۰:۱۲-۱۳
[۱۲] پس آن که گمان می‌کند استوار است، به‌هوش باشد که نیفتد![۱۳] هیچ آزمایشی بر شما نیامده که مناسب بشر نباشد. و خدا امین است؛ او اجازه نمی‌دهد بیش از توان خود آزموده شوید، بلکه همراه آزمایش راه گریزی نیز فراهم می‌سازد تا تاب تحملش را داشته باشید.

متی ۶:۱۹-۲۰
[۱۹] «بر زمین گنج میندوزید، جایی که بید و زنگ، زیان می‌رساند و دزدان نَقْب می‌زنند و سرقت می‌کنند.[۲۰] بلکه گنج خود را در آسمان بیندوزید، آنجا که بید و زنگ زیان نمی‌رساند و دزدان نَقْب نمی‌زنند و سرقت نمی‌کنند.

روميان ۱۲:۱-۲
[۱] پس ای برادران، در پرتو رحمتهای خدا، از شما استدعا می‌کنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدّس و پسندیدۀ خدا تقدیم کنید که عبادت معقول شما همین است.[۲] و دیگر همشکل این عصر مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص ارادۀ خدا خواهید بود؛ ارادۀ نیکو، پسندیده و کامل او.

عبرانيان ۱۰:۲۴-۲۵
[۲۴] و در فکر آن باشیم که چگونه می‌توانیم یکدیگر را به محبت و انجام اعمال نیکو برانگیزانیم.[۲۵] و از گرد آمدن با یکدیگر دست نکشیم، چنانکه بعضی را عادت شده است، بلکه یکدیگر را بیشتر تشویق کنیم - بخصوص اکنون که شاهد نزدیکتر شدن آن روز هستید.

يعقوب ۱:۱۹-۲۰
[۱۹] برادران عزیز من، توجه کنید: هر کس باید در شنیدنْ تند باشد، در گفتنْ کُند و در خشمْ آهسته![۲۰] زیرا خشمِ آدمی پارسایی مطلوب خدا را به بار نمی‌آورد.

دوم تيموتيوس ۳:۱۶-۱۷
[۱۶] تمامی کتبِ مقدّس الهام خداست و برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است،[۱۷] تا مرد خدا به کمال برای هر کارِ نیکو تجهیز گردد.

اول تيموتيوس ۶:۱۱-۱۲
[۱۱] امّا تو ای مرد خدا، از اینها همه بگریز، و در پی پارسایی و دینداری و ایمان و محبت و پایداری و ملایمت باش.[۱۲] در نبرد نیکوی ایمان پیکار کن و به دست آور آن حیات جاویدان را که بدان فرا خوانده شدی، آن هنگام که در برابر شهود بسیار، اعتراف نیکو را کردی.

اول پترس ۵:۸-۹
[۸] هشیار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس همچون شیری غرّان در گردش است و کسی را می‌جوید تا ببلعد.[۹] پس در ایمان راسخ باشید و در برابر او بایستید، زیرا آگاهید که برادران شما در دنیا با همین زحمات روبه‌رویند.

مرقس ۱۰:۴۳-۴۵
[۴۳] امّا در میان شما چنین نباشد. هر که می‌خواهد در میان شما بزرگ باشد، باید خادم شما شود.[۴۴] و هر که می‌خواهد در میان شما اوّل باشد، باید غلام همه گردد.[۴۵] چنانکه پسر انسان نیز نیامد تا خدمتش کنند، بلکه آمد تا خدمت کند و جانش را چون بهای رهایی در راه بسیاری بنهد.»

مزامير ۱:۱-۳
[۱] خوشا به حال کسی که در مشورت شریران گام نزند و در راه گنهکاران نایستد و در محفل تمسخرگران ننشیند؛[۲] بلکه رغبتش در شریعت خداوند باشد و شبانه‌روز در شریعت او تأمل کند.[۳] او بسان درختیست نشانده بر کنارۀ جویبار، که میوۀ خویش در موسمش آرد به بار، و برگش نیز پژمرده نشود، و در هر آنچه کند کام یابد.

مزامير ۱۱۸:۶-۸
[۶] خداوند با من است، پس نخواهم ترسید. انسان به من چه تواند کرد؟[۷] خداوند همچون یاور من با من است؛ پس پیروزمندانه بر نفرت‌کنندگانم خواهم نگریست![۸] پناه بردن بر خداوند بهتر است از توکل بر انسان.

مزامير ۱۱۹:۹-۱۱
[۹] چگونه مرد جوان راهِ خود را پاک نگاه دارد؟ با نگاه داشتن کلام تو![۱۰] تو را به جان و دل می‌جویم؛ مگذار از فرمانهای تو منحرف شوم.[۱۱] کلام تو را در دل خود ذخیره کرده‌ام، تا به تو گناه نورزم!

Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries