A A A A A

زندگی: [ارتباط جنسی]

دوم قرنتيان ۱۲:۲۱
و نیز بیم آن دارم که چون نزد شما آیم، خدا بار دیگر مرا در حضور شما فروتن سازد و من به‌خاطر برخی که در گذشته گناه کرده و از ناپاکی، بی‌عفتی و عیاشی خود توبه نکرده‌اند، اندوهگین شوم.

افسسيان ۵:۳
مباد که در میان شما از بی‌عفتی یا هر گونه ناپاکی یا شهوت‌پرستی حتی سخن به میان آید، زیرا اینها شایستۀ مقدسین نیست.

افسسيان 5:33
باری، هر یک از شما نیز باید زن خود را همچون خویشتن محبت کند، و زن باید شوهر خویش را حرمت نهد.

غلاطيان 5:19
اعمال نَفْس روشن است: بی‌عفتی، ناپاکی، و هرزگی؛

پيدايش ۲:۲۴
از همین رو، مرد پدر و مادر خود را ترک کرده، به زن خویش خواهد پیوست و یک تن خواهند شد.

عبرانيان 13:4
زناشویی باید در نظر همگان محترم باشد و بسترش پاک نگاه داشته شود، زیرا خدا بی‌عفتان و زناکاران را مجازات خواهد کرد.

اول قرنتيان 6:9
آیا نمی‌دانید که ظالمان وارث پادشاهی خدا نخواهند شد؟ فریب نخورید! بی‌عفتان، بت‌پرستان، زناکاران، لواط‌گران - چه فاعل و چه مفعول،

اول قرنتيان 6:18
از بی‌عفتی بگریزید! هر گناه دیگر که انسان مرتکب شود بیرون از بدن اوست، امّا کسی که مرتکب بی‌عفتی می‌شود، نسبت به بدن خود گناه می‌کند.

اول يوحنا 1:9
ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را می‌آمرزد و از هر نادرستی پاکمان می‌سازد.

متی 5:28
امّا من به شما می‌گویم، هر که با شهوت به زنی بنگرد، همان دم در دل خود با او زنا کرده است.

مرقس 7:22-23
[22] طمع، بدخواهی، حیله، هرزگی، حسادت، تهمت، تکبّر و حماقت.[23] این بدیها همه از درون سرچشمه می‌گیرد و آدمی را نجس می‌سازد.»

اول تسالونيکيان 4:3-5
[3] ارادۀ خدا این است که مقدّس باشید: خود را از بی‌عفتی دور نگاه دارید.[4] هر‌یک از شما باید بداند که چگونه در پاکی و برازندگی، بدن خود را تحت تسلّط نگاه دارد.[5] نباید همانند قومهایی که خدا را نمی‌شناسند، دستخوش امیال شهوانی باشید.

مرقس 10:6-9
[6] امّا از آغازِ آفرینش، خدا ”ایشان را مرد و زن آفرید.“[7] و ”از همین رو، مرد پدر و مادر خود را ترک کرده، به زن خویش خواهد پیوست،[8] و آن دو یک تن خواهند شد.“ بنابراین، از آن پس دیگر دو نیستند، بلکه یک تن می‌باشند.[9] پس آنچه را خدا پیوست، انسان جدا نسازد.»

امثال 5:15-19
[15] آب را از منبعِ خودت بنوش، آب گوارا را از چاهِ خویشتن.[16] چرا چشمه‌هایت در کویها جاری شود و نهرهایت در معابر عمومی؟[17] بگذار تنها از آن تو باشند و بیگانگان را در آنها سهیم مساز.[18] سرچشمه‌ات مبارک باد، و از همسر روزگار جوانیِ خویش شادمان باش؛[19] همچون غزالی دلپذیر و آهویی زیبا، پستانهایش تو را همیشه خرّم سازد و عشق او سرمستت کند.

اول قرنتيان 13:4-8
[4] محبت بردبار و مهربان است؛ محبت حسد نمی‌برد؛ محبت فخر نمی‌فروشد و کبر و غرور ندارد.[5] رفتار ناشایسته ندارد و نفع خود را نمی‌جوید؛ به آسانی خشمگین نمی‌شود و کینه به دل نمی‌گیرد؛[6] محبت از بدی مسرور نمی‌شود، امّا با حقیقت شادی می‌کند.[7] محبت با همه چیز مدارا می‌کند، همواره ایمان دارد، همیشه امیدوار است و در همه حال پایداری می‌کند.[8] محبت هرگز پایان نمی‌پذیرد. امّا نبوّتها از میان خواهد رفت و زبانها پایان خواهد پذیرفت و معرفت زایل خواهد شد.

غزلی از غزلها 7:6-12
[6] وه که چه زیبا و چه دلپسندی، ای عشق، با همۀ لذتهایت![7] قامت تو همچون نخل است، و سینه‌هایت مانند خوشه‌های خرما![8] گفتم به درخت نخل برآیم، و خوشه‌هایش برگیرم؛ سینه‌هایت چونان خوشه‌های تاکْ باد، رایحۀ نَفَسَت، همچون سیبها،[9] و دهانت همچون بهترینْ باده‌ها! به نرمی از گلوی دلداده‌ام پایین می‌رود، و به ملایمت بر لب و دندانها جاری می‌شود.[10] من از آنِ دلداده‌ام هستم، و اشتیاق او بر من است.[11] بیا ای دلدادۀ من، بیا تا به صحرا بیرون رویم، و شب را در دهات به روز آوریم.[12] بیا تا سحرگاهان به تاکستان رویم، تا ببینیم آیا موها جوانه زده‌اند، یا شکوفه‌های انگور باز شده‌اند، یا انارها به گُل نشسته‌اند. آنجا عشق خود را نثارت خواهم کرد.

اول قرنتيان 6:13-20
[13] «خوراک برای شکم است و شکم برای خوراک، و خدا، هم این و هم آن را از میان بر خواهد داشت.» امّا بدن برای بی‌عفتی نیست، بلکه برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن،[14] و خدا به نیروی خود، هم خداوند را برخیزانید و هم ما را بر خواهد خیزانید.[15] آیا نمی‌دانید که بدنهای شما اعضای مسیح است؟ آیا اعضای مسیح را برگیرم و آنها را اعضای فاحشه‌ای گردانم؟ هرگز![16] آیا نمی‌دانید کسی که با فاحشه‌ای می‌پیوندد، با او یک تن می‌شود؟ زیرا نوشته شده است: «آن دو یک تن خواهند شد.»[17] امّا آن که با خداوند می‌پیوندد، با او یک روح است.[18] از بی‌عفتی بگریزید! هر گناه دیگر که انسان مرتکب شود بیرون از بدن اوست، امّا کسی که مرتکب بی‌عفتی می‌شود، نسبت به بدن خود گناه می‌کند.[19] آیا نمی‌دانید که بدن شما معبد روح‌القدس است که در شماست و او را از خدا یافته‌اید، و دیگر از آنِ خود نیستید؟[20] به بهایی خریده شده‌اید، پس خدا را در بدن خود تجلیل کنید.

Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries