A A A A A

زندگی: [روز تولد]

افسسيان ۲:۱۰
زیرا ساختۀ دست خداییم، و در مسیحْ عیسی آفریده شده‌ایم تا کارهای نیک انجام دهیم، کارهایی که خدا از پیش مهیا کرد تا در آنها گام برداریم.

ارمييا ۲۹:۱۱
زیرا فکرهایی را که برای شما دارم می‌دانم، که فکرهای سعادتمندی است و نه تیره‌بختی، تا به شما امید بخشم و آینده‌ای عطا کنم؛ این است فرمودۀ خداوند.

يوحنا ۱۶:۲۱
زن به هنگام زایمان درد می‌کشد، از آن رو که ساعت او فرا رسیده است؛ امّا چون فرزندش به دنیا آمد، درد خود را دیگر به یاد نمی‌آورد، چرا که شاد است از این که انسانی به دنیا آمده است.

امثال ۹:۱۱
زیرا به واسطۀ من، روزهای تو بسیار خواهد شد و بر سالهای عمرت افزوده خواهد گردید.

مزامير ۱۶:۱۱
تو راه حیات را به من خواهی آموخت؛ در حضور تو کمال شادی است، و به دست راست تو لذتها تا ابدالآباد!

مزامير ۲۰:۴
آرزوی دلت را به تو عطا کند و همۀ نقشه‌هایت را جامۀ عمل بپوشاند.

مزامير ۲۷:۴-۷
[۴] یک چیز از خداوند خواسته‌ام، و در پی آن خواهم بود: که همۀ روزهای زندگی‌ام در خانۀ خداوند ساکن باشم، تا بر زیبایی خداوند چشم بدوزم و در معبدش، پاسخم را بجویم.[۵] زیرا در روز بلا مرا در سایبان خود پنهان خواهد کرد، و در پوشش خیمۀ خویش مخفی خواهد ساخت، و بر صخره، در جای بلندم قرار خواهد داد.[۶] آنگاه سرم بر دشمنانِ گرداگردم افراشته خواهد شد، و با فریادهای شادی در خیمۀ او قربانی خواهم کرد؛ و برای خداوند خواهم سرایید و خواهم نواخت.[۷] خداوندا، چون بخوانم، آوازم را بشنو؛ مرا فیض ببخشا و اجابتم فرما.

مزامير ۹۰:۱۲
پس ما را بیاموز تا روزهای خود را بشماریم، تا دلی خردمند حاصل کنیم.

مزامير ۹۱:۱۱
زیرا فرشتگانش را دربارۀ تو فرمان خواهد داد تا در همۀ راههایت، نگاهبان تو باشند.

مزامير ۹۱:۱۶
به عمر دراز، او را سیر خواهم کرد و نجات خویش را به او نشان خواهم داد.»

مزامير ۱۱۸:۲۴
این است روزی که خداوند ساخته است، در آن وجد و شادی کنیم!

ضفينيا ۳:۱۷
یهوه خدایت در میان توست، او جنگاور است و نجات خواهد داد. او بر تو شادی بسیار خواهد کرد و در محبتش آرام خواهد پذیرفت؛ او با سرودها بر تو شادی خواهد نمود.

مزامير ۳۷:۴-۵
[۴] از خداوند لذت ببر، و او مراد دلت را به تو خواهد داد.[۵] راه خود را به خداوند بسپار، و بر او توکل کن، که او عمل خواهد کرد.

نوحه ۳:۲۲-۲۳
[۲۲] محبتهای خداوند هرگز پایان نمی‌پذیرد، زیرا که رحمتهای او بی‌زوال است؛[۲۳] آنها هر بامداد تازه می‌شود؛ وفاداری تو عظیم است.

اعداد ۶:۲۴-۲۶
[۲۴] «خداوند تو را برکت دهد، و محافظت کند؛[۲۵] خداوند روی خود را بر تو تابان سازد و تو را فیض عنایت فرماید؛[۲۶] خداوند روی خود را بر تو برافرازد و تو را سلامتی بخشد.

مزامير 139:1-24
[1] برای سالار سرایندگان. مزمور داوود. خداوندا، تو مرا آزموده و شناخته‌ای.[2] تو از نشستن و برخاستنم آگاهی، و اندیشه‌هایم را از دور می‌دانی.[3] تو راه رفتن و آرمیدنم را سنجیده‌ای، و با همۀ راههایم آشنایی.[4] حتی پیش از آنکه سخنی بر زبانم آید تو، ای خداوند، به تمامی از آن آگاهی.[5] از پیش و از پس احاطه‌ام کرده‌ای، و دست خویش را بر من نهاده‌ای.[6] چنین دانشی برایم بس شگفت‌انگیز است، و چنان والا که بدان نتوانم رسید.[7] از روح تو کجا بروم؟ از حضور تو کجا بگریزم؟[8] اگر به آسمان فرا روم، تو آنجایی، و اگر در هاویه بستر بگسترم، تو آنجا نیز هستی![9] اگر بر بالهای سحر پرواز کنم، و در دوردست‌ترین کرانهای دریا قرار گزینم،[10] حتی آنجا نیز دست تو مرا راهنما خواهد بود، و دست راستت مرا خواهد گرفت.[11] اگر گویم: «بی‌گمان تاریکی مرا پنهان خواهد کرد، و نورِ گرداگردم به شب بدل خواهد شد»،[12] اما حتی تاریکی نیز نزد تو تاریک نیست، بلکه شب همچون روزْ روشن است؛ چراکه تاریکی و روشنایی نزد تو یکسان است.[13] زیرا باطن مرا تو آفریدی؛ تو مرا در رَحِم مادرم در هم تنیدی.[14] تو را سپاس می‌گویم، زیرا عجیب و مَهیب ساخته شده‌ام؛ اعمال تو شگفت‌انگیزند، جان من این را نیک می‌داند.[15] استخوانبندی‌ام از تو پنهان نبود، چون در نهان ساخته می‌شدم. آنگاه که در ژرفای زمین تنیده می‌شدم،[16] دیدگانت کالبد شکل ناگرفتۀ مرا می‌دید. همۀ روزهایی که برایم رقم زده شد در کتاب تو ثبت گردید، پیش از آنکه هیچ‌یک هنوز پدید آمده باشد.[17] خدایا، اندیشه‌های تو برایم چه ارجمند است! جملۀ آنها چه عظیم است![18] اگر بخواهم آنها را بر‌شمارم، از دانه‌های شن فزونتر است. وقتی که بیدار می‌شوم، هنوز با تو‌ام.[19] خدایا، کاش که شریران را می‌کشتی! ای مردمان خون‌ریز، از من دور شوید![20] اینان به نیت بد از تو سخن می‌گویند؛ دشمنانت نام تو را به باطل می‌برند.[21] خداوندا، آیا از آنان که از تو نفرت دارند، متنفر نیستم، و از آنان که علیه تو برمی‌خیزند، کراهت ندارم؟[22] آری، با نفرت کامل از آنان متنفرم، و ایشان را دشمن خویش می‌شمارم.[23] خدایا مرا بیازما و دلم را بشناس؛ مرا امتحان کن و دغدغه‌هایم را بدان.[24] ببین که آیا در من راه اندوهبار هست، و به راه جاودانی هدایتم فرما.

Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries