A A A A A

زندگی: [ازدواج]


عبرانيان ۱۳:۴
زناشویی باید در نظر همگان محترم باشد و بسترش پاک نگاه داشته شود، زیرا خدا بی‌عفتان و زناکاران را مجازات خواهد کرد.

امثال ۱۸:۲۲
مردی که همسری بیابد، چیز نیکو یافته و خشنودی خداوند را به دست آورده است.

پيدايش ۲:۲۴
از همین رو، مرد پدر و مادر خود را ترک کرده، به زن خویش خواهد پیوست و یک تن خواهند شد.

اول قرنتيان ๑๓:๔-๗
[๔] محبت بردبار و مهربان است؛ محبت حسد نمی‌برد؛ محبت فخر نمی‌فروشد و کبر و غرور ندارد.[๕] رفتار ناشایسته ندارد و نفع خود را نمی‌جوید؛ به آسانی خشمگین نمی‌شود و کینه به دل نمی‌گیرد؛[๖] محبت از بدی مسرور نمی‌شود، امّا با حقیقت شادی می‌کند.[๗] محبت با همه چیز مدارا می‌کند، همواره ایمان دارد، همیشه امیدوار است و در همه حال پایداری می‌کند.

يوحنا ๑๔:๒๗
برای شما آرامش به جا می‌گذارم؛ آرامش خود را به شما می‌دهم. آنچه من به شما می‌دهم، نه چنان است که جهان به شما می‌دهد. دل شما مضطرب و هراسان نباشد.

امثال ۲۱:۹
سکونت در کُنج بام، بِه از زندگی زیر یک سقف با زن ستیزه‌جو.

امثال ๑๙:๑๔
خانه و ثروت از پدران به ارث می‌رسد، اما زن عاقل بخشش خداوند است.

اول پترس ๓:๗
به همین‌سان، شما نیز ای شوهران، در زندگی با همسرانتان باملاحظه باشید و با آنان چون جنس ظریفتر با احترام رفتار کنید، چرا که همپای شما وارث هدیۀ فیض‌آمیز حیاتند، تا دعاهایتان بازداشته نشود.

دوم قرنتيان ๖:๑๔
زیر یوغ ناموافق با بی‌ایمانان مروید، زیرا پارسایی و شرارت را چه پیوندی است و نور و ظلمت را چه رفاقتی؟

Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries