A A A A A

زندگی: [موسیقی]

مزامير ۹۵:۱
بیایید خداوند را شادمانه بسراییم، و برای صخرۀ نجات خویش فریاد بلند سر دهیم!

افسسيان ۵:۱۹
با مزامیر، سرودها و نغمه‌هایی که از روح است با یکدیگر گفتگو کنید و از صمیم دل برای خداوند بسرایید و ترنم نمایید.

عبرانيان ۲:۱۲
چنانکه می‌گوید: «نام تو را به برادرانم اعلام خواهم کرد؛ و در میان جماعت، تو را خواهم ستود.»

مزامير ۷۱:۲۳
آنگاه که در ستایش تو بسرایم، لبهایم بانگ شادی سر خواهد داد، جان من نیز، که آن را فدیه داده‌ای.

سفر خروج ۱۵:۱
آنگاه موسی و قوم بنی‌اسرائیل این سرود را برای خداوند سراییدند: «خداوند را خواهم سرایید، زیرا شکوهمندانه پیروز شده است؛ اسب و سوارش را، به دریا افکند.

مزامير ۱۰۵:۲
او را بسرایید و برایش سرود ستایش بخوانید! همۀ کارهای شگفتش را بازگویید!

مزامير ۴۹:۴
گوش خود را به مثلی می‌سپارم؛ معمای خویش را به آوای چنگ شرح می‌دهم:

مزامير ۱۰۱:۱
مزمور داوود. محبت و عدالت را خواهم سرایید، و برای تو ای خداوند خواهم نواخت.

مزامير ۱۵۰:۱-۵
[۱] هللویاه! خدا را در قُدسش بستایید! او را در فَلَکِ پرقدرتش بستایید![۲] او را به سبب کارهای مقتدرانه‌اش بستایید! او را فراخور عظمتِ بسیارش بستایید![۳] او را با نوای کَرِنا بستایید! او را با چنگ و بربط بستایید![۴] او را با دف و رقص بستایید! او را با سازهای زِهی و نی بستایید![۵] او را با سَنجها بستایید! او را با سَنجهای بلندآوا بستایید!

کولوسيان ۳:۱۶
کلام مسیح به دولتمندی در شما ساکن شود؛ و با مزامیر، سرودها و نغمه‌هایی که از روح است، با کمال حکمت یکدیگر را پند و تعلیم دهید؛ و با شکرگزاری و از صمیم دل برای خدا بسرایید.

مزامير ۹۸:۱-۷
[۱] مزمور. برای خداوند سرودی تازه بسرایید، زیرا کارهای شگفت کرده است! دست راست و بازوی قدوسش نجات را برای او به عمل آورده است.[۲] خداوند نجات خود را اعلام فرموده، و عدالت نجاتبخش خویش را در نظر قومها آشکار ساخته است.[۳] او محبت و وفاداری خود را نسبت به خاندان اسرائیل به یاد آورده است؛ همۀ کرانهای زمین نجات خدای ما را دیده‌اند.[۴] ای تمامی زمین، برای خداوند فریاد شادمانی سر دهید! بانگ برآورید! هلهله کنید! بسرایید![۵] خداوند را با چنگ بسرایید، با چنگ و با آوای نغمات.[۶] با کَرِناها و آوای سُرنا، به حضور یهوه پادشاه بانگ شادی برآورید![۷] دریا و هر چه در آن است بخروشد؛ جهان و همۀ ساکنان آن!

مکاشفه ۱۴:۳-۴
[۳] و سرودی تازه سر دادند در پیشگاه آن تخت و در حضور آن چهار موجود زنده و آن پیران. و آن سرود را هیچ‌کس نتوانست بیاموزد، مگر آن یکصد و چهل و چهار هزار تن که از میان زمینیان خریده شده بودند.[۴] اینان همان کسانند که خود را آلودۀ زنان نساختند، زیرا که باکره‌اند. اینان راه بره را دنبال می‌کنند هر کجا که برود. اینان از میان آدمیان خریده شدند و به عنوان نوبر بر خدا و بره عرضه شدند.

مزامير ۱۳۵:۳
خداوند را بستایید، زیرا خداوند نیکوست؛ نام او را بسرایید، زیرا که دلپسند است.

عاموس ۶:۵
بی‌دغدغه با نوای چنگ می‌سرایید و همچون داوود سازهای موسیقی برای خود اختراع می‌کنید؛

مزامير ۵۷:۷
دل من مستحکم است، خدایا، دل من مستحکم است؛ سرود خواهم خواند و خواهم نواخت.

دوم تواريخ ۵:۱۳
کَرِنانوازان و سرایندگان، همچون یک تن در ستایش و سپاس خداوند یکصدا می‌سراییدند. و چون ایشان با کَرِناها و سنجها و دیگر آلات موسیقی، به آواز بلند در ستایش خداوند سراییدند که: «او نیکوست، زیرا که محبتش جاودانه است،» آنگاه خانه، یعنی خانۀ خداوند از ابر پر شد،

مزامير ۴۰:۳
سرودی تازه در دهانم گذاشت، سرود ستایش خدایمان را. بسیاری این را دیده، خواهند ترسید و بر خداوند توکل خواهند کرد.

Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries