A A A A A

زندگی: [بیماری روانی]

اول يوحنا ۴:۱۸
در محبتْ ترس نیست، بلکه محبتِ کامل ترس را بیرون می‌راند؛ زیرا ترس از مکافات سرچشمه می‌گیرد و کسی که می‌ترسد، در محبت به کمال نرسیده است.

غلاطيان ۵:۲۲-۲۳
[۲۲] امّا ثمرۀ روح، محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری،[۲۳] فروتنی و خویشتنداری است. هیچ شریعتی مخالف اینها نیست.

جامعه ۱۲:۱۳
حال که همه چیز را شنیدیم، ختم کلام این است: از خدا بترس و فرامین او را نگاه دار، چراکه انسان بودن به‌تمامی همین است.

دوم تيموتيوس ۱:۷
زیرا روحی که خدا به ما بخشیده، نه روح ترس، بلکه روح قوّت و محبت و انضباط است.

فيليپيان ۴:۶-۷
[۶] برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه، همراه با شکرگزاری، درخواستهای خود را به خدا ابراز کنید.[۷] بدین‌گونه، آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است، دلها و ذهنهایتان را در مسیحْ عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت.

اشعيا ۴۱:۱۰
پس ترسان مباش زیرا من با تو هستم، و هراسان مباش زیرا من خدای تو هستم. تو را تقویت خواهم کرد و یاری خواهم داد، و به دست راست عدالتِ خویش از تو حمایت خواهم نمود.

تثنييه ۲۸:۲۷-۲۹
[۲۷] خداوند شما را به دملهای مصر و غُدّه‌ها و زخمهای چرکین و خارش که از آنها شفا نتوانید یافت، مبتلا خواهد کرد.[۲۸] او شما را به دیوانگی و نابینایی و پریشانیِ فکر دچار خواهد ساخت.[۲۹] به هنگام ظهر همچون نابینایان کورانه راه خواهید رفت و در راههای خود کامیاب نخواهید شد. همواره تحت ظلم و غارت خواهید بود و نجات‌دهنده‌ای نخواهد بود.

اول پترس ۵:۷
همۀ نگرانیهای خود را به او بسپارید زیرا او به فکر شما هست.

فيليپيان ۴:۱۳
قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو می‌بخشد.

متی ۱۱:۲۸-۳۰
[۲۸] «بیایید نزد من، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، که من به شما آسایش خواهم بخشید.[۲۹] یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا حلیم و افتاده‌دل هستم، و در جانهای خویش آسایش خواهید یافت.[۳۰] چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک.»

روميان ۱۵:۱۳
اینک خدای امید، شما را از کمال شادی و آرامش در ایمان آکنده سازد تا با قدرت روح‌القدس، سرشار از امید باشید.

اول يوحنا ۴:۸
آن که محبت نمی‌کند، خدا را نشناخته است، زیرا خدا محبت است.

دوم تسالونيکيان ۲:۱۱
پس خدا ایشان را به توهّمی بزرگ دچار خواهد کرد، به گونه‌ای که دروغ را باور خواهند داشت،

ارمييا ۲۵:۱۶
آنان خواهند نوشید و به سبب شمشیری که میانشان می‌فرستم، گیج خواهند خورد و دیوانه خواهند شد.»

ارمييا ۵۱:۷
بابِل در دست خداوند پیاله‌ای زرین بود که تمامی جهان را مست می‌ساخت؛ قومها از باده‌اش نوشیدند، و از آن رو دیوانه گشتند.

متی ۴:۲۴
پس آوازه‌اش در سرتاسر سوریه پیچید و مردم همۀ بیماران را که به انواع امراض و دردها دچار بودند، و نیز دیوزدگان و مصروعان و مفلوجان را نزدش می‌آوردند و آنان را شفا می‌بخشید.

روميان ۸:۲۸
می‌دانیم در حق آنان که خدا را دوست می‌دارند و بر طبق ارادۀ او فرا خوانده شده‌اند، همۀ چیزها با هم برای خیریت در کار است.

دوم تيموتيوس 3:16-17
[16] تمامی کتبِ مقدّس الهام خداست و برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است،[17] تا مرد خدا به کمال برای هر کارِ نیکو تجهیز گردد.

اول پترس ۵:۱۰
پس از اندک زمانی زحمت، خدای همۀ فیضها که شما را به جلال ابدی خود در مسیح فرا خوانده است، خودْ شما را احیا و استوار و نیرومند و پایدار خواهد ساخت.

فيليپيان ۱:۶
یقین دارم آن که کاری نیکو در شما آغاز کرد، آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید.

مزامير ۳۴:۱۷
پارسایان فریاد برمی‌آورند، و خداوند آنان را می‌شنود؛ او ایشان را از همۀ تنگیهایشان می‌رهاند.

عبرانيان ۱۲:۱
پس چون چنین ابری عظیم از شاهدان را گرداگرد خود داریم، بیایید هر بارِ اضافی و هر گناه را که آسان به دست و پای ما می‌پیچد، از خود دور کنیم و با استقامت در مسابقه‌ای که برای ما مقرر شده است، بدویم.

افسسيان ۴:۲۳
باید طرز فکر شما نو شود،

اول تيموتيوس ۱:۵
هدف از این فرمان، محبت است، محبتی برخاسته از دلی پاک، وجدانی صالح و ایمانی بی‌ریا.

فيليپيان ۴:۸
در پایان، ای برادران، هرآنچه راست است، هرآنچه والاست، هرآنچه درست است، هرآنچه پاک است، هرآنچه دوست‌داشتنی و هرآنچه ستودنی است، بدان بیندیشید. اگر چیزی عالی است و شایان ستایش، در آن تأمل کنید.

افسسيان ۵:۱۸
مست شراب مشوید، که شما را به هرزگی می‌کشاند؛ بلکه از روح پر شوید.

Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries