A A A A A

زندگی: [سلامتی]

اول قرنتيان ۶:۱۹-۲۰
[۱۹] آیا نمی‌دانید که بدن شما معبد روح‌القدس است که در شماست و او را از خدا یافته‌اید، و دیگر از آنِ خود نیستید؟[۲۰] به بهایی خریده شده‌اید، پس خدا را در بدن خود تجلیل کنید.

سوم يوحنا ೧:೨
ای عزیز، دعایم این است که از هر جهت کامیاب باشی و در تندرستی به سر بَری، همچنان که جانت نیز کامیاب است.

اول قرنتيان ೧೦:೩೧
پس هر چه می‌کنید، خواه خوردن، خواه نوشیدن و خواه هر کار دیگر، همه را برای جلال خدا بکنید.

اول تيموتيوس ೪:೮
زیرا گرچه تربیت بدن را اندک فایده‌ای است، امّا دینداری برای همه چیز فایده دارد، و هم زندگی حال را وعده می‌دهد، هم حیات آینده را.

امثال ۱۷:۲۲
دل شادمان داروی شفابخش است، اما روح افسرده استخوانها را خشک می‌کند.

امثال ۳۱:۱۷
با عزم راسخ به کار مشغول می‌گردد و نیروی بازوان خویش را به کار می‌گیرد.

افسسيان ۵:۱۸
مست شراب مشوید، که شما را به هرزگی می‌کشاند؛ بلکه از روح پر شوید.

امثال ۲۰:۱
شراب تمسخر می‌کند و باده عربده می‌کشد؛ حکیم نیست هر آن که فریفتۀ آنان شود.

تثنييه ۷:۱۲-۱۵
[۱۲] «اگر این قوانین را گوش گیرید و آنها را نگاه داشته، به جای آرید، آنگاه یهوه خدایتان عهد و محبتی را که برای پدرانتان سوگند خورد، با شما نگاه خواهد داشت.[۱۳] او شما را دوست خواهد داشت و برکت داده، خواهد افزود. او ثمرۀ رَحِم شما و محصول زمین شما، و غلّه و شراب و روغن شما، و گوساله‌های رمه و بره‌های گلۀ شما را در سرزمینی که به پدرانتان سوگند خورد آن را به شما بدهد، برکت خواهد داد.[۱۴] شما از همۀ قومها مبارک‌تر خواهید بود، و در میان شما و چارپایانتان، خواه نر و خواه ماده، نازاد وجود نخواهد داشت.[۱۵] خداوند هر گونه بیماری را از شما دور خواهد کرد. او شما را به هیچ‌یک از بیماریهای هولناک مصر که شاهد آن بودید، مبتلا نخواهد ساخت، بلکه آنها را بر همۀ نفرت‌کنندگان شما خواهد آورد.

ارمييا ۳۳:۶
«با این همه، سلامتی و شفا را به این شهر باز خواهم گردانید و آنان را شفا بخشیده، سلامتی و امنیت را به فراوانی بدیشان خواهم رسانید.

اعمال رسولان ۲۷:۳۴
پس استدعا می‌کنم غذایی بخورید، چرا که برای زنده ماندن بدان نیازمندید. مویی از سر هیچ‌یک از شما کم نخواهد شد.»

تثنييه ۲۸:۵۳
در زمان محاصره و تنگی، که دشمنان بدان عرصه را بر شما بس تنگ خواهند کرد، ثمرۀ بطن خویش، یعنی گوشت پسران و دختران خود را که یهوه خدایتان به شما داده است، خواهید خورد.

لاويان ۱۱:۱-۴
[۱] خداوند موسی و هارون را خطاب کرده، به ایشان گفت:[۲] «قوم اسرائیل را بگویید: از میان همۀ حیوانات خشکی، این جانداران را می‌توانید بخورید:[۳] هر حیوان شکافته‌سُم را که سُمَش شکاف کامل دارد و نشخوار می‌کند، می‌توانید بخورید.[۴] اما از میان حیوانات نشخوارکننده یا شکافته‌سُم، اینها را نباید خورد: شتر، زیرا نشخوار می‌کند ولی شکافته‌سُم نیست، و از این رو بر شما حرام است.

مکاشفه ۱۴:۱۲
این پایداری مقدسین را می‌طلبد که احکام خدا و ایمان به عیسی را حفظ می‌کنند.

امثال ۱۶:۲۴
شانۀ عسل است سخنان دلپذیر، شیرین برای جان و شفابخشِ استخوان.

امثال ۴:۲۰-۲۲
[۲۰] پسرم، به آنچه می‌گویم توجه کن؛ و به سخنانم نیک گوش فرا ده.[۲۱] آنها را از نظر دور مکن بلکه در قلبت نگاهشان بدار؛[۲۲] زیرا برای یابندگان خود حیاتند و شفا برای تمامیِ تن ایشان.

امثال ۳:۷-۸
[۷] خویشتن را حکیم مپندار؛ از خداوند بترس و از شرارت دوری کن.[۸] این برای ناف تو شفا و برای استخوانهایت مغز خواهد بود.

سفر خروج ۱۵:۲۶
فرمود: «اگر به‌دقّت به صدای خداوند خدایتان گوش فرا دهید و آنچه را در نظر او درست است به جا آورید، اگر به فرامین او توجه کنید و تمام فرایض او را به جا آورید، من نیز هیچ‌یک از بیماریهایی را که مصریان را بدان دچار کردم بر شما نازل نخواهم کرد، زیرا من یهوه شفادهندۀ شما هستم.»

Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries