A A A A A

زندگی: [خانواده]

يوحنا ۱۵:۱۲-۱۳
[۱۲] «حکم من این است که یکدیگر را محبت کنید، چنانکه من شما را محبت کرده‌ام.[۱۳] محبتی بزرگتر از این وجود ندارد که کسی جان خود را در راه دوستانش فدا کند.

اول تيموتيوس ۵:۸
اگر کسی در پی تأمین معاش خویشان و بخصوص خانوادۀ خود نباشد، منکر ایمان است و پست‌تر از بی‌ایمان.

افسسيان ۶:۴
ای پدران، فرزندان خود را خشمگین مسازید، بلکه آنها را با تعلیم و تربیت خداوند بزرگ کنید.

امثال ۲۷:۱۰
دوست خود و دوست پدر خود را ترک مکن، و به هنگام مصیبت به خانۀ برادرت مرو؛ همسایۀ نزدیک بِه از برادر دور است.

متی ۱۲:۴۸-۵۰
[۴۸] پاسخ داد: «مادر من کیست؟ و برادرانم چه کسانی هستند؟»[۴۹] سپس با دست خود به سوی شاگردانش اشاره کرد و گفت: «اینانند مادر و برادران من![۵۰] زیرا هر که ارادۀ پدر مرا که در آسمان است به جای آوَرَد، برادر و خواهر و مادر من است.»

متی ۱۹:۱۸-۱۹
[۱۸] آن مرد پرسید: «کدام احکام را؟» عیسی گفت: «”قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده،[۱۹] پدر و مادر خود را گرامی‌دار،“ و ”همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت نما.“ »

کولوسيان 3:13
نسبت به یکدیگر بردبار باشید و چنانچه کسی نسبت به دیگری کدورتی دارد، او را ببخشاید. چنانکه خداوند شما را بخشود، شما نیز یکدیگر را ببخشایید.

غلاطيان ۶:۱۰
پس تا فرصت داریم به همه نیکی کنیم، به‌ویژه به اهل بیت ایمان.

اول قرنتيان ۱۵:۳۳-۳۴
[۳۳] فریب مخورید: «معاشِر بد، اخلاق خوب را فاسد می‌سازد.»[۳۴] سَرِ عقل بیایید و دیگر گناه مکنید؛ زیرا هستند بعضی که خدا را نمی‌شناسند. این را می‌گویم تا شرمنده شوید.

امثال ۱۸:۲۴
چه بسا دوستان که یکدیگر را به نابودی می‌کشند، اما دوستی هم هست که از برادر چسبنده‌تر است.

مزامير ۱۳۳:۱
سرود صعود. مزمور داوود. اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یکدلی با هم به سر برند!

امثال ۱۷:۱۷
دوست در همه حال محبت می‌کند، و برادر برای روز تنگی به دنیا آمده است.

امثال ۲۲:۶
جوان را در رفتن به راهی که درخور اوست تربیت کن، که تا پیری هم از آن منحرف نخواهد شد.

سفر خروج ۲۰:۱۲
«پدر و مادر خود را گرامی دار تا در سرزمینی که یهوه خدایت به تو می‌بخشد، روزهایت دراز شود.

يشوع ۲۴:۱۵
و اگر در نظرتان ناپسند است که خداوند را عبادت کنید، همین امروز برای خود برگزینید کِه را عبادت خواهید کرد، خواه خدایانی را که پدرانتان در آن سوی اردن عبادت می‌کردند، خواه خدایان اَموریان را که در سرزمینشان به سر می‌برید. اما من و خاندانم، یهوه را عبادت خواهیم کرد.»

امثال ۱۲:۲۶
پارسا راهنمای خوب برای همسایۀ خویش است، اما راه شریران به گمراهی می‌انجامد.

تثنييه ۶:۶-۷
[۶] و این سخنان که من امروز تو را امر می‌فرمایم، بر دل تو باشد.[۷] آنها را به‌دقّت به فرزندانت بیاموز، و حین نشستن در خانه و رفتن به راه، و هنگام خوابیدن و برخاستن، از آنها گفتگو کن.

اشعيا ۴۹:۱۵-۱۶
[۱۵] «آیا ممکن است مادر کودک شیرخوارۀ خود را فراموش کند، و بر پسر رَحِم خویش ترحم ننماید؟ اینان ممکن است فراموش کنند، اما من هرگز تو را فراموش نخواهم کرد.[۱۶] ببین، تو را بر کف دستهایم نقش کرده‌‌ام، و حصارهایت پیوسته در نظر من است.

مزامير ۱۰۳:۱۷-۱۸
[۱۷] اما از ازل تا به ابد محبت خداوند شامل حال ترسندگان اوست، و عدالت او شامل حال فرزندانِ فرزندانِ ایشان،[۱۸] و آنان که عهد او را حفظ می‌کنند و به جا آوردن احکامش را یاد می‌دارند.

امثال ۱۷:۶
تاجِ سَرِ پیران، نوادگانند، و شوکت فرزندان، پدران ایشان.

مزامير ۱۲۷:۳-۵
[۳] فرزندان، میراثی‌از جانب خداوندند، و ثمرۀ رَحِم، پاداشی‌از سوی او.[۴] بسان تیرها در دست مرد دلاور، همچنانند فرزندان ایام جوانی.[۵] خوشا به حال آن که تَرکِش خویش از آنها پر سازد! چنین کسان هرگز شرمسار نخواهند شد، آنگاه که در دروازه با دشمنان سخن بگویند.

امثال ۱۷:۹
آن که خطایی را می‌پوشاند، محبت را می‌گسترد؛ آن که مسئله را بازگو می‌کند، میان دوستانِ خالص جدایی می‌افکند!

امثال ۶:۲۰
پسرم، فرمان پدر خود را نگاه دار و رهنمود مادر خویش را ترک مکن.

امثال ۲۷:۶
زخمی هم که از دوست رسد وفادار است، اما به صد بوسۀ دشمن هم نتوان اعتماد کرد.

اول قرنتيان ۱۵:۳۳
فریب مخورید: «معاشِر بد، اخلاق خوب را فاسد می‌سازد.»

امثال ۲۳:۲۴
پدر شخص پارسا را شادی بسیار است؛ آن که پسری حکیم دارد، از او شادمان خواهد بود.

اول پادشاهان ۸:۵۷
یهوه خدای ما با ما باشد، همان‌گونه که با پدران ما بود، و ما را ترک نکند و به حال خود وانگذارد.

لوقا ۱۱:۱۳
حال اگر شما با همۀ بدسیرتی‌تان می‌دانید که باید به فرزندان خود هدایای نیکو بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما روح‌القدس را به هر که از او بخواهد، عطا خواهد فرمود.»

امثال ۲۳:۱۵
پسرم، اگر دل تو حکیم باشد، دل من نیز شاد خواهد بود؛

مزامير ۵۵:۱۲-۱۴
[۱۲] زیرا دشمنِ من نیست که بر من طعنه می‌زند، وگرنه تاب می‌آوردم؛ و بدخواه من نیست که در برابرم قد برمی‌افرازد، وگرنه از او پنهان می‌شدم.[۱۳] بلکه تویی! مرد همتای من، یار خالص و دوست نزدیکم،[۱۴] که روزگاری با هم رفاقتی شیرین داشتیم، آنگاه که با انبوه جمعیت در خانۀ خدا گام می‌زدیم.

امثال ۲۷:۱۷
آهن آهن را تیز می‌کند، مرد، مرد را.

Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries