A A A A A

زندگی: [تشخیص]

اول قرنتيان ۲:۱۴
امّا انسان نفسانی امور مربوط به روح خدا را نمی‌پذیرد زیرا در نظرش جهالت است، و قادر به درکشان نیست، چرا که قضاوت درست دربارۀ آنها تنها از دیدگاهی روحانی میسّر است.

اول قرنتيان ۱۲:۱۰
به شخصی دیگر قدرت انجام معجزات داده می‌شود، به دیگری نبوّت، و به دیگری تشخیص ارواح. و باز به شخصی دیگر سخن گفتن به انواع زبانهای غیر بخشیده می‌شود و به دیگری ترجمۀ زبانهای غیر.

اول قرنتيان ۱۴:۲۹-۳۳
[۲۹] و از انبیا، دو یا سه تن نبوّت کنند و دیگران گفتار آنها را بسنجند.[۳۰] و اگر فردی دیگر که در آنجا نشسته مکاشفه‌ای دریافت کند، فرد نخست سکوت اختیار نماید.[۳۱] زیرا همه می‌توانید به نوبت نبوّت کنید تا همه تعلیم یابند و همه تشویق شوند.[۳۲] روحِ انبیا مطیع انبیاست.[۳۳] زیرا خدا، نه خدای بی‌نظمی، بلکه خدای صلح و آرامش است، همان‌گونه که در همۀ کلیساهای مقدسین چنین است.

اول يوحنا ۲:۲۷
امّا دربارۀ شما باید بگویم آن مسح که از او یافته‌اید، در شما می‌ماند و نیازی ندارید کسی به شما تعلیم دهد، بلکه مسحِ او دربارۀ همه چیز به شما تعلیم می‌دهد. آن مسح، حقیقی است، نه دروغین. پس همان‌گونه که به شما تعلیم داده است، در او بمانید.

اول يوحنا ۴:۱
ای عزیزان، هر روحی را باور مکنید، بلکه آنها را بیازمایید که آیا از خدا هستند یا نه. زیرا انبیای دروغینِ بسیار به دنیا بیرون رفته‌اند.

اول پادشاهان ۳:۹
پس به خدمتگزار خویش دلی فهیم عطا کن تا بر قوم تو حکم براند ، و نیک را از بد تمییز دهد. زیرا کیست که توانایی حکم راندن بر این قوم عظیم تو را داشته باشد؟»

اول سموئيل ۱۶:۷
اما خداوند به سموئیل گفت: «به سیما و قامت بلندش منگر، زیرا او را رد کرده‌ام. خداوند همچون انسان نمی‌نگرد؛ انسان به ظاهر می‌نگرد، اما خداوند به دل.»

اول تسالونيکيان ۵:۲۱
همه چیز را بیازمایید؛ به آنچه نیکوست، محکم بچسبید.

اول تيموتيوس ۴:۱
امّا روح، آشکارا می‌گوید که در زمانهای آخر، برخی از ایمان رویگردان شده، از ارواح گمراه‌کننده و تعالیم دیوها پیروی خواهند کرد.

کولوسيان ۲:۸
به‌هوش باشید کسی شما را با فلسفه‌ای پوچ و فریبنده اسیر نسازد، که نه بر مسیح، بلکه بر سنّت آدمیان و اصول ابتدایی این دنیا استوار است.

عبرانيان ۴:۱۲
زیرا کلام خدا زنده و مؤثر است و بُرنده‌تر از هر شمشیر دو دم، و چنان نافذ که نَفْس و روح، و مفاصل و مغزِ استخوان را نیز جدا می‌کند، و سنجشگر افکار و نیّتهای دل است.

عبرانيان ۵:۱۴
امّا غذای سنگین از آنِ بالغان است که با تمرین مداوم، خود را تربیت کرده‌اند که خوب را از بد تشخیص دهند.

هوزيا ۱۴:۹
هر آن که حکیم است، بگذار این امور را درک کند؛ هر آن که فهیم است، بگذار آنها را بداند. زیرا راههای خداوند راست است، و پارسایان در آنها گام برمی‌دارند، اما عاصیان در آنها لغزش می‌خورند.

يعقوب ۱:۵
اگر از شما کسی بی‌بهره از حکمت است، درخواست کند از خدایی که سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا می‌کند، و به وی عطا خواهد شد.

يوحنا ۷:۲۴
به ظاهر داوری مکنید، بلکه به حق داوری کنید.»

متی ۱۰:۱۶
«من شما را همانند گوسفندان به میان گرگان می‌فرستم. پس همچون مارْ هوشیار باشید و مانند کبوترْ ساده.

متی ۲۴:۲۴
زیرا مسیحان کاذب و پیامبران دروغین برخاسته، آیات و معجزات عظیم به ظهور خواهند آورد تا اگر ممکن باشد، حتی برگزیدگان را گمراه کنند.

امثال ۱۵:۱۴-۲۱
[۱۴] دل مردِ فهیم جویای معرفت است، اما دهان جاهلان در حماقت می‌چَرَد.[۱۵] همۀ روزهای عمر ستمدیدگان مصیبت‌بار است، اما آنان را که دلی خوش است، ضیافت دائمی است.[۱۶] کم داشتن با ترس خداوند، بِه از گنجی عظیم با پریشانی.[۱۷] سفرۀ محقر، با محبت، بِه از ضیافت شاهانه، با نفرت.[۱۸] مرد تندخو نزاعها برمی‌انگیزد، اما شخص دیرخشم مرافعه را فرو می‌نشاند.[۱۹] راهِ کاهلان خاربست است، طریق صالحان، شاهراه.[۲۰] فرزند حکیم، مایۀ شادی پدر است، اما مرد نادان، مادر خویش را خوار می‌شمارد.[۲۱] حماقت مایۀ شادی شخص کم‌عقل است، اما مرد فهیم در راه راست گام برمی‌دارد.

امثال ۱۸:۱۵
دل فهیمان خریدار معرفت است، گوش حکیمان، جویندۀ دانش.

امثال ۲۸:۱۱
ثروتمند، در نظر خویش حکیم می‌نماید، اما بینوای خردمند مشت او را باز می‌کند.

مزامير ۱۱۹:۱۲۵
من خادم توام، مرا بصیرت عطا فرما تا شهادات تو را درک کنم!

روميان ۱۲:۲
و دیگر همشکل این عصر مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص ارادۀ خدا خواهید بود؛ ارادۀ نیکو، پسندیده و کامل او.

اعمال رسولان ۱۷:۱۰-۱۱
[۱۰] برادران در همان شب، پولس و سیلاس را به بیریه روانه کردند. آنها چون بدان‌جا رسیدند، به کنیسۀ یهود رفتند.[۱۱] اینان از مردمان تَسالونیکی نجیب‌تر بودند، زیرا پیام را با اشتیاق پذیرفتند و هر روز کتب مقدّس را بررسی می‌کردند تا ببینند آیا براستی چنین است.

فيليپيان ۱:۹-۱۰
[۹] دعایم این است که محبت شما هر چه بیشتر فزونی یابد و با شناخت و بصیرت کامل همراه باشد،[۱۰] تا بتوانید بهترین را تشخیص دهید و در روز مسیح، پاک و بی‌عیب

اول تيموتيوس ۶:۳-۵
[۳] اگر کسی به گونه‌ای دیگر تعلیم دهد و با گفتار صحیح خداوند ما عیسی مسیح و تعلیم دیندارانه موافق نباشد،[۴] مستِ غرور شده است و هیچ نمی‌فهمد. چنین کس عطشی بیمارگونه به جرّ و بحث و مجادله بر سر کلمات دارد، که از آن حسد و نزاع و ناسزاگویی و بدگمانی برمی‌خیزد[۵] و موجب کشمکش دائمی میان افرادی می‌شود که فکرشان فاسد شده است و از حقیقت منحرف گشته، گمان می‌کنند دینداری وسیله‌ای است برای سودجویی.

دوم قرنتيان ۱۱:۱۳-۱۵
[۱۳] زیرا چنین کسان، رسولان دروغین و کارگزارانی فریبکارند که خود را در سیمای رسولان مسیح ظاهر می‌سازند.[۱۴] و این عجیب نیست، زیرا شیطان نیز خود را به شکل فرشتۀ نور درمی‌آورد؛[۱۵] پس تعجبی ندارد که خادمانش نیز خود را به خادمان طریق پارسایی همانند سازند. سرانجامِ اینان فراخور کارهایشان خواهد بود.

امثال ۲:۱-۵
[۱] پسرم، اگر سخنان مرا بپذیری و احکام مرا نزد خود بیندوزی؛[۲] اگر گوش خود به حکمت بسپاری و دل خویش به فهم مایل گردانی؛[۳] اگر بصیرت را فرا خوانی و فهم را به بانگ بلند ندا کنی؛[۴] اگر همچون نقره در پی‌اش باشی و همچون گنجِ پنهان جستجویش کنی،[۵] آنگاه ترس خداوند را درک خواهی کرد و به شناخت خدا دست خواهی یافت.

امثال ۳:۱-۶
[۱] پسرم، تعلیم مرا از یاد مبر بلکه دل تو فرمانهای مرا نگاه دارد،[۲] زیرا بر روزها و سالهای عمرت خواهد افزود و سعادتمند خواهی شد.[۳] مگذار محبت و وفاداری هرگز ترکت کنند؛ آنها را بر گردن خود بربند و بر لوحِ دلِ خویش بنگار.[۴] آنگاه در نظر خدا و انسان التفات و نیکنامی خواهی یافت.[۵] با تمامِ دلِ خود بر خداوند توکل کن، و بر عقل خویش تکیه منما؛[۶] در همۀ راههای خود او را در نظر داشته باش، و او طریقهایت را راست خواهد گردانید.

Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries