A A A A A

شخصیت خوب: [قناعت]

متی ۶:۲۵-۳۳
[۲۵] «پس به شما می‌گویم، نگران زندگی خود نباشید که چه بخورید یا چه بنوشید، و نه نگران بدن خود که چه بپوشید. آیا زندگی از خوراک و بدن از پوشاک مهمتر نیست؟[۲۶] پرندگان آسمان را بنگرید که نه می‌کارند و نه می‌دِرَوَند و نه در انبار ذخیره می‌کنند و پدر آسمانی شما به آنها روزی می‌دهد. آیا شما بس باارزشتر از آنها نیستید؟[۲۷] کیست از شما که بتواند با نگرانی، ساعتی به عمر خود بیفزاید؟[۲۸] «و چرا برای پوشاک نگرانید؟ سوسنهای صحرا را بنگرید که چگونه نمو می‌کنند؛ نه زحمت می‌کشند و نه می‌ریسند.[۲۹] به شما می‌گویم که حتی سلیمان نیز با همۀ شکوه و جلالش همچون یکی از آنها آراسته نشد.[۳۰] پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده می‌شود، این‌چنین می‌پوشانَد، آیا شما را، ای سست‌ایمانان، به‌مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟[۳۱] «پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم و یا چه بپوشیم.[۳۲] زیرا اقوامِ بت‌پرست در پی همۀ این‌گونه چیزهایند، امّا پدر آسمانی شما می‌داند که بدین همه نیاز دارید.[۳۳] بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه همۀ اینها نیز به شما عطا خواهد شد.

دوم قرنتيان ۱۱:۲۳-۲۵
[۲۳] آیا خادم مسیح‌اند؟ چون دیوانگان سخن می‌گویم - من بیشتر هستم! از همه سخت‌تر کار کرده‌ام، به دفعاتِ بیشتر به زندان افتاده‌ام، بیش از همه تازیانه خورده‌ام، بارها و بارها با خطر مرگ روبه‌رو شده‌ام.[۲۴] پنج بار از یهودیان، سی و نه ضربه شلاق خوردم.[۲۵] سه بار چوبم زدند، یک بار سنگسار شدم، سه بار کشتی سفرم غرق شد، یک شبانه‌روز را در دریا سپری کردم.

فيليپيان ۴:۱۲-۱۳
[۱۲] معنی نیازمند بودن را می‌دانم، نیز معنی زندگی در وفور نعمت را. در هر وضع و حالی، رمز زیستن در سیری و گرسنگی، و بی‌نیازی و نیازمندی را فرا گرفته‌ام.[۱۳] قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو می‌بخشد.

عبرانيان ۱۳:۵
زندگی شما بَری از پولدوستی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید، زیرا خدا فرموده است: «تو را هرگز وا نخواهم گذاشت، و هرگز ترک نخواهم کرد.»

اول تيموتيوس ۶:۶-۷
[۶] امّا دینداری با قناعت، سودی عظیم است.[۷] چرا که به این جهان هیچ نیاورده‌ایم و از آن نیز هیچ نخواهیم برد.

لوقا ۱۲:۱۵
پس به مردم گفت: «به‌هوش باشید و از هر گونه حرص و آز بپرهیزید، زیرا زندگی انسان به فزونی دارایی‌اش نیست.»

دوم قرنتيان ۱۲:۱۰
از همین رو، در ضعفها، دشنامها، سختیها، آزارها و مشکلات، به‌خاطر مسیح شادمانم، زیرا وقتی ناتوانم، آنگاه توانایم.

مزامير ۳۷:۳-۴
[۳] بر خداوند توکل نما و نیکویی کن؛ در زمین ساکن باش و امانت را بپرور![۴] از خداوند لذت ببر، و او مراد دلت را به تو خواهد داد.

اول تيموتيوس ۶:۱۰-۱۱
[۱۰] زیرا پولدوستی ریشه‌ای است که همه گونه بدی از آن به بار می‌آید، و بعضی در آرزوی ثروت، از ایمان منحرف گشته، خود را به دردهای بسیار مجروح ساخته‌اند.[۱۱] امّا تو ای مرد خدا، از اینها همه بگریز، و در پی پارسایی و دینداری و ایمان و محبت و پایداری و ملایمت باش.

امثال ۱۶:۸
دارایی اندک با پارسایی، بِه از عایدیِ فراوان با بی‌انصافی.

امثال ۲۸:۶
فقیر بودن با راستی، بِه از ثروتمند شدن با کج‌رَوی.

جامعه ۳:۱۳
و اینکه هر یک بخورند و بنوشند و از دسترنج خویش خرسند باشند، که این موهبتِ خداست.

Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries