English
A A A A A

شخصیت خوب: [صادقانه]

دوم قرنتيان ۸:۲۱
زیرا می‌کوشیم نه تنها در نظر خداوند، بلکه در نظر مردم نیز آنچه شایسته است انجام دهیم.

دوم تيموتيوس ۲:۱۵
سخت بکوش که مقبول خدا باشی، همچون خدمتکاری که او را سببی برای شرمساری نیست و کلام حقیقت را به‌درستی به کار می‌بندد.

کولوسيان 3:9
به یکدیگر دروغ مگویید، زیرا آن انسانِ قدیم را با کارهایش از تن به در آورده‌اید

افسسيان ۴:۲۵
پس، از دروغ روی برتافته، هر یک با همسایۀ خود سخن به راستی گویید، چرا که ما همه، اعضای یکدیگریم.

يعقوب ۱:۲۶
آن که خود را دیندار بداند، امّا مهارِ زبان خود را نداشته باشد، خویشتن را می‌فریبد و دیانتش باطل است.

يعقوب ۳:۱۷
امّا آن حکمت که از بالاست، نخست پاک است، سپس صلح‌آمیز و ملایم و نصیحت‌پذیر، و سرشار از رحمت و ثمرات نیکو، و بَری از تبعیض و ریا!

لوقا 6:31
با مردم همان‌گونه رفتار کنید که می‌خواهید با شما رفتار کنند.

متی ۵:۸
خوشا به حال پاکدلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید.

امثال ۱۰:۹
آن که در صداقت گام برمی‌دارد در راهِ بی‌خطر است، اما آن که به راهِ کج می‌رود رسوا خواهد شد.

امثال ۱۱:۳
راستیِ صالحان هادی ایشان است، کج‌رَوی خیانت‌پیشگان، مایۀ تباهی‌شان.

امثال ۱۲:۱۷-۲۲
[۱۷] شخص امین، حقیقت را بیان می‌کند، شاهد دروغین، فریب را.[۱۸] هستند که سخنان باطلشان چون ضرب شمشیر است، اما زبان حکیمان شفا می‌بخشد.[۱۹] لبهای راستگو تا ابد برقرار می‌ماند، اما زبان دروغگو دمی بیش نمی‌پاید.[۲۰] خیانت است در دل کسانی که نقشه‌های پلید می‌کشند، اما شادی نصیب کسانی است که صلح برقرار می‌کنند.[۲۱] پارسایان را هیچ گزندی نخواهد بود، اما شریران به بلای بسیار گرفتار خواهند آمد.[۲۲] خداوند از لبهای دروغگو کراهت دارد، اما راستکرداران پسندیدۀ اویند.

امثال ۱۴:۵
شاهد امین دروغ نمی‌گوید، اما شاهد کاذب دروغ می‌بافد!

امثال ۲۱:۳
پسندیده‌تر از قربانیها نزد خداوند، به جا آوردن پارسایی است و عدالت.

امثال ۲۴:۲۶
پاسخ سرراست بوسه است بر لبها.

امثال ۲۸:۱۸
آن که در راستی گام برمی‌دارد، نجات می‌یابد، اما آن که راهش کج است، به یکباره سقوط می‌کند.

مزامير ۱۱۲:۵
فرخنده است شخص سخاوتمند و قرض‌دهنده، که در کارهای خویش با انصاف است.

اول تواريخ ۲۹:۱۷
میدانم، ای خدایم، که تو دلها را می‌آزمایی و از صداقت خشنود می‌گردی. من با دلی صادق این همه را به خوشیِ دل داده‌ام، و اکنون قوم تو را که اینجا حاضرند دیده‌ام، که داوطلبانه و با شادمانی به تو داده‌اند.

يوحنا ۱:۳
همه چیز به واسطۀ او پدید آمد، و از هرآنچه پدید آمد، هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت.

يوحنا 3:18
هر که به او ایمان دارد محکوم نمی‌شود، امّا هر که به او ایمان ندارد، هم‌اینک محکوم شده است، زیرا به نام پسر یگانۀ خدا ایمان نیاورده است.

فيليپيان 4:8-9
[8] در پایان، ای برادران، هرآنچه راست است، هرآنچه والاست، هرآنچه درست است، هرآنچه پاک است، هرآنچه دوست‌داشتنی و هرآنچه ستودنی است، بدان بیندیشید. اگر چیزی عالی است و شایان ستایش، در آن تأمل کنید.[9] آنچه از من آموخته و پذیرفته‌اید و هرآنچه از من شنیده و یا در من دیده‌اید، همان را به عمل آورید، که خدای آرامش با شما خواهد بود.

اول پترس 3:10-12
[10] زیرا، «هر که دوستدار حیات است و خواهان دیدن روزهای نیکو، باید زبان از بدی باز دارد و لبان از فریب فرو بندد.[11] باید از بدی روی بگرداند و نیکویی پیشه کند؛ آرام بجوید و در پی صلح باشد.[12] زانرو که چشمان خداوند بر پارسایان است و گوشهایش به دعای ایشان، امّا روی خداوند به ضد بدکاران است.»

امثال ۶:۱۶-۲۰
[۱۶] شش چیز است که خداوند از آنها بیزار است، بلکه هفت چیز، که از آنها کراهت دارد:[۱۷] چشمان متکبر، زبان دروغگو، دستانی که خون بی‌گناه را می‌ریزد،[۱۸] دلی که نقشه‌های شریرانه می‌کشد، پاهایی که برای بدی تیزرو است،[۱۹] شاهد دروغینی که دروغها می‌بافد و آن که تخم نفاق میان برادران می‌پاشد.[۲۰] پسرم، فرمان پدر خود را نگاه دار و رهنمود مادر خویش را ترک مکن.

Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries