A A A A A

شخصیت خوب: [ممنون]

کولوسيان ۴:۲
با هوشیاری و شکرگزاری، خود را وقف دعا کنید.

دوم قرنتيان ۲:۱۴-۱۵
[۱۴] امّا خدا را سپاس که همواره ما را در مسیح، در موکب ظفر خود می‌بَرَد و رایحۀ خوش شناخت او را به وسیلۀ ما در همه جا می‌پراکَنَد.[۱۵] زیرا برای خدا رایحۀ خوش مسیح هستیم، چه در میان نجات‌یافتگان و چه در میان هلاک‌شوندگان.

يونس ۲:۹
اما من با آواز شکرگزاری برای تو قربانی خواهم کرد، و نذرم را اَدا خواهم نمود. نجات از آن خداوند است.»

اول تسالونيکيان ۵:۱۸
در هر وضعی شکرگزار باشید، زیرا این است ارادۀ خدا برای شما در مسیحْ عیسی.

کولوسيان ۳:۱۵-۱۷
[۱۵] صلح مسیح بر دلهایتان حکمفرما باشد، زیرا فرا خوانده شده‌اید تا چون اعضای یک بدن در صلح و صفا به سر برید، و شکرگزار باشید.[۱۶] کلام مسیح به دولتمندی در شما ساکن شود؛ و با مزامیر، سرودها و نغمه‌هایی که از روح است، با کمال حکمت یکدیگر را پند و تعلیم دهید؛ و با شکرگزاری و از صمیم دل برای خدا بسرایید.[۱۷] و هرآنچه کنید، چه در گفتار و چه در کردار، همه را به نام خداوندْ عیسی انجام دهید، و به واسطۀ او خدای پدر را شکر‌گزارید.

اول قرنتيان ۱۵:۵۷
امّا شکر خدا را که به واسطۀ خداوند ما عیسی مسیح به ما پیروزی می‌بخشد.

مزامير ۱۰۰:۴
به دروازه‌های او با شکرگزاری داخل شوید، و به صحنهای او با ستایش! او را سپاس گویید و نامش را متبارک خوانید!

اول تواريخ ۱۶:۳۴
خداوند را سپاس گویید زیرا که نیکوست، و محبتش تا ابدالآباد است.

روميان ۱:۲۱
زیرا هرچند خدا را شناختند، امّا او را چون خدا حرمت نداشتند و سپاس نگفتند، بلکه در اندیشۀ خود به بطالت گرفتار آمدند و دلهای بی‌فهمِ ایشان را تاریکی فرا گرفت.

فيليپيان 4:6
برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه، همراه با شکرگزاری، درخواستهای خود را به خدا ابراز کنید.

مزامير 69:30
نام خدا را با سرودها خواهم ستود، و با شکرگزاری بزرگش خواهم داشت.

دوم قرنتيان ۹:۱۵
سپاس بر خدا برای عطای وصف‌ناپذیرش!

اول تسالونيکيان ۵:۱۶-۱۸
[۱۶] همیشه شاد باشید؛[۱۷] پیوسته دعا کنید؛[۱۸] در هر وضعی شکرگزار باشید، زیرا این است ارادۀ خدا برای شما در مسیحْ عیسی.

فيليپيان ۴:۶-۷
[۶] برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه، همراه با شکرگزاری، درخواستهای خود را به خدا ابراز کنید.[۷] بدین‌گونه، آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است، دلها و ذهنهایتان را در مسیحْ عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت.

کولوسيان ۱:۱۲
پدر را شکر گویید که شما را شایستۀ سهیم شدن در میراث مقدسین در قلمرو نور گردانیده است.

يعقوب ۱:۱۷
هر بخشش نیکو و هر عطای کامل از بالاست، نازل شده از پدر نورها که در او نه تغییری است و نه سایۀ ناشی از دگرگونی.

افسسيان ۵:۴
گفتار زشت و بیهوده‌گویی و سخنان مبتذل نیز به هیچ روی زیبنده نیست؛ به جای آن باید شکرگزاری کرد.

لاويان ۲۲:۲۹
چون قربانی شکرگزاری به خداوند تقدیم می‌کنید، آن را به گونه‌ای تقدیم کنید که پذیرفته شوید.

مزامير ۱۰۳:۲
ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و هیچ‌یک از همۀ احسانهایش را فراموش مکن!

دانيال ۶:۱۰
چون دانیال دریافت که نوشته امضا شده است، به سرای خود که پنجره‌های بالاخانۀ آن رو به اورشلیم گشوده می‌شد، رفت. او طبق عادت گذشته، روزی سه بار زانو می‌زد و نزد خدای خویش دعا و شکرگزاری می‌کرد.

مزامير ۱۰۷:۱
خداوند را سپاس گویید، زیرا که او نیکو است و محبتش تا ابدالآباد است!

افسسيان ۵:۲۰
همواره خدای پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح برای همه چیز شکر گویید.

مزامير ۹:۱
برای سالار سرایندگان: در مایۀ ’موت‌لَبِن.‘ مزمور داوود. تو را، ای خداوند، به تمامی دل سپاس خواهم گفت؛ همۀ شگفتیهای تو را بیان خواهم کرد.

يوحنا ۳:۱۶
«زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد.

کولوسيان ۳:۲
به آنچه در بالاست بیندیشید، نه به آنچه بر زمین است.

کولوسيان ۳:۱۶
کلام مسیح به دولتمندی در شما ساکن شود؛ و با مزامیر، سرودها و نغمه‌هایی که از روح است، با کمال حکمت یکدیگر را پند و تعلیم دهید؛ و با شکرگزاری و از صمیم دل برای خدا بسرایید.

مزامير ۱۰۷:۸
پس خداوند را به سبب محبتش سپاس گویند، به جهت کارهای شگفت‌انگیزش برای بنی‌آدم.

مزامير ۱۱۹:۶۲
نیمه‌های شب برمی‌خیزم تا سپاست گویم، به جهت قوانین عادلانه‌ات.

مکاشفه ۱۱:۱۷
گفتند: «تو را سپاس می‌گوییم ای خداوندْ خدای قادر مطلق، ای آن که هستی و بودی. زیرا که قدرت عظیم خود را به دست گرفته‌ای و سلطنت آغاز کرده‌ای.

کولوسيان ۳:۱۵-۱۷
[۱۵] صلح مسیح بر دلهایتان حکمفرما باشد، زیرا فرا خوانده شده‌اید تا چون اعضای یک بدن در صلح و صفا به سر برید، و شکرگزار باشید.[۱۶] کلام مسیح به دولتمندی در شما ساکن شود؛ و با مزامیر، سرودها و نغمه‌هایی که از روح است، با کمال حکمت یکدیگر را پند و تعلیم دهید؛ و با شکرگزاری و از صمیم دل برای خدا بسرایید.[۱۷] و هرآنچه کنید، چه در گفتار و چه در کردار، همه را به نام خداوندْ عیسی انجام دهید، و به واسطۀ او خدای پدر را شکر‌گزارید.

مزامير ۱۰۶:۱
هَلِلویاه! خداوند را سپاس گویید زیرا که او نیکوست و محبتش تا ابدالآباد است.

عبرانيان ۱۲:۲۸
پس چون پادشاهی‌ای را می‌یابیم که تزلزل‌ناپذیر است، بیایید شکرگزار باشیم و خدا را با ترس و هیبت عبادتی پسندیده نماییم،

مزامير ۱۰۷:۱-۲
[۱] خداوند را سپاس گویید، زیرا که او نیکو است و محبتش تا ابدالآباد است![۲] چنین گویند فدیه‌شدگان خداوند، که ایشان را از تنگی فدیه داده است،

دوم سموئيل ۲۲:۴۹
و مرا از چنگ دشمنانم بیرون می‌آورد. تو مرا بر مخالفانم برتری بخشیده‌ای، و از مرد خشونتکار رهایی‌ام داده‌ای.

اول تسالونيکيان ۱:۲
ما همواره خدا را به‌خاطر وجود همۀ شما شکر می‌گوییم و از شما در دعاهای خود نام می‌بریم،

اول تيموتيوس ۲:۱-۲
[۱] بنابراین، پیش از هر چیز، سفارش می‌کنم که درخواستها، دعاها، شفاعتها و شکرگزاری‌ها برای همۀ مردم به جا آورده شود،[۲] از آن جمله برای حاکمان و همۀ صاحبمنصبان، تا بتوانیم زندگی آرام و آسوده‌ای را در کمال دینداری و وقار بگذرانیم.

يوحنا ۱۱:۴۱
پس سنگ را برداشتند. آنگاه عیسی به بالا نگریست و گفت: «پدر، تو را شکر می‌گویم که مرا شنیدی.

مزامير ۱۱۸:۱-۱۸
[۱] خداوند را سپاس گویید زیرا که نیکوست، و محبت او جاودانه است.[۲] اسرائیل بگوید: «محبت او جاودانه است!»[۳] خاندان هارون بگویند: «محبت او جاودانه است!»[۴] ترسندگان خداوند بگویند: «محبت او جاودانه است!»[۵] در تنگی خود خداوند را خواندم، و خداوند اجابتم فرموده، مرا فراخی بخشید.[۶] خداوند با من است، پس نخواهم ترسید. انسان به من چه تواند کرد؟[۷] خداوند همچون یاور من با من است؛ پس پیروزمندانه بر نفرت‌کنندگانم خواهم نگریست![۸] پناه بردن بر خداوند بهتر است از توکل بر انسان.[۹] پناه بردن بر خداوند بهتر است از توکل بر امیران.[۱۰] همۀ قومها مرا احاطه‌کردند، اما به نام خداوند ایشان را قطع کردم.[۱۱] از هر سو احاطه‌ام کردند، اما به نام خداوند ایشان را قطع کردم.[۱۲] مانند زنبور احاطه‌ام کردند، اما همچون آتشی در میان بوته‌های خار به‌سرعت خاموش شدند؛ به نام خداوند ایشان را قطع کردم.[۱۳] سخت بر من فشار آوردند تا بیفتم، اما خداوند یاری‌ام داد.[۱۴] خداوند قوّت و سرود من است؛ او نجات من گردیده است.[۱۵] فریادهای شادی و پیروزی در خیمه‌های پارسایان می‌گوید: «دست راست خداوند کامروا می‌گردد![۱۶] دست راست خداوند متعال است، دست راست خداوند کامروا می‌گردد!»[۱۷] من نخواهم مرد، بلکه زیست خواهم کرد، و کارهای خداوند را باز خواهم گفت.[۱۸] خداوند مرا به‌سختی تنبیه کرد، اما به مرگ نسپرد!

مزامير ۲۰:۴
آرزوی دلت را به تو عطا کند و همۀ نقشه‌هایت را جامۀ عمل بپوشاند.

مزامير ۳۰:۱۲
تا همۀ وجودم تو را بسراید و خاموش نماند. ای یهوه خدای من، تو را جاودانه شکر خواهم گزارد.

مزامير ۹۵:۲
به پیشگاهش با شکرگزاری نزدیک شویم و به فریاد بلند برایش سرود بخوانیم.

دوم قرنتيان ۹:۱۱
آنگاه از هر حیث دولتمند خواهید شد تا بتوانید در هر فرصتی سخاوتمند باشید، و این سخاوت شما به واسطۀ ما به سپاس خدا خواهد انجامید.

دوم قرنتيان ۲:۱۴
امّا خدا را سپاس که همواره ما را در مسیح، در موکب ظفر خود می‌بَرَد و رایحۀ خوش شناخت او را به وسیلۀ ما در همه جا می‌پراکَنَد.

فيليپيان ۴:۱۹
و خدای من، همۀ نیازهای شما را بر حسب دولت پرجلال خود در مسیحْ عیسی رفع خواهد کرد.

روميان ۱۱:۳۶
زیرا همه چیز از او، و به واسطۀ او، و برای اوست. او را تا ابد جلال باد. آمین.

مزامير ۱۰۵:۱
خداوند را سپاس گویید و نام او را بخوانید! ملتها را از کرده‌های او باخبر سازید!

اعمال رسولان ۱۶:۴۰
ایشان پس از ترک زندان، به خانۀ لیدیه رفتند. در آنجا با برادران دیدار کرده، ایشان را تشویق نمودند. سپس آنجا را ترک گفتند.

Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries