A A A A A

شخصیت خوب: [ایمان]

متی २१:२२
اگر ایمان داشته باشید، هرآنچه در دعا درخواست کنید، خواهید یافت.»

روميان ۱۰:۱۷
پس ایمان از شنیدنِ پیام سرچشمه می‌گیرد و شنیدنِ پیام، از طریق کلام مسیح میسّر می‌شود.

عبرانيان ۱۱:۱-۶
[۱] ایمان، ضامن چیزهایی است که بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز نمی‌بینیم.[۲] به سبب ایمان بود که دربارۀ پیشینیان به نیکویی شهادت داده شد.[۳] به ایمان درمی‌یابیم که کائنات به وسیلۀ کلام خدا شکل گرفت، بدان‌گونه که آنچه دیده می‌شود از چیزهای دیدنی پدید نیامد.[۴] به ایمان بود که هابیل قربانی‌ای نیکوتر از قربانی قائن به خدا تقدیم کرد، و به سبب همین ایمان دربارۀ او شهادت داده شد که پارساست، زیرا خدا دربارۀ هدایای او به نیکویی شهادت داد. به همین سبب، هرچند چشم از جهان فرو بسته، هنوز سخن می‌گوید.[۵] به ایمان بود که خَنوخ از این جهان منتقل شد تا طعم مرگ را نچشد و دیگر یافت نشد، چون خدا او را برگرفت. زیرا پیش از برگرفته شدن، دربارۀ او شهادت داده شد که خدا را خشنود ساخته است.[۶] و بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت، زیرا هر که به او نزدیک می‌شود، باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش می‌دهد.

مرقس ۱۱:۲۲-۲۴
[۲۲] عیسی پاسخ داد: «به خدا ایمان داشته باشید.[۲۳] آمین، به شما می‌گویم، اگر کسی به این کوه بگوید، ”از جا کنده شده، به دریا افکنده شو،“ و در دل خود شک نکند بلکه ایمان داشته باشد که آنچه می‌گوید روی خواهد داد، برای او انجام خواهد شد.[۲۴] پس به شما می‌گویم، هرآنچه در دعا درخواست کنید، ایمان داشته باشید که آن را یافته‌اید، و از آنِ شما خواهد بود.

يعقوب ۲:۱۹
تو ایمان داری که خدا یکی است. نیکو می‌کنی! حتی دیوها نیز این‌گونه ایمان دارند و از ترس به خود می‌لرزند!

افسسيان 2:8-9
[8] زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته‌اید - و این از خودتان نیست، بلکه عطای خداست -[9] و نه از اعمال، تا هیچ‌کس نتواند به خود ببالد.

لوقا 1:37
زیرا نزد خدا هیچ امری ناممکن نیست!»

امثال 3:5-6
[5] با تمامِ دلِ خود بر خداوند توکل کن، و بر عقل خویش تکیه منما؛[6] در همۀ راههای خود او را در نظر داشته باش، و او طریقهایت را راست خواهد گردانید.

دوم قرنتيان 5:7
زیرا با ایمان زندگی می‌کنیم، نه با دیدار.

افسسيان 2:8
زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته‌اید - و این از خودتان نیست، بلکه عطای خداست -

اول قرنتيان 2:5
تا ایمان شما نه بر حکمت بشری، بلکه بر قدرت خدا مبتنی باشد.

يعقوب 1:5-8
[5] اگر از شما کسی بی‌بهره از حکمت است، درخواست کند از خدایی که سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا می‌کند، و به وی عطا خواهد شد.[6] امّا با ایمان درخواست کند و هیچ تردید به خود راه ندهد، زیرا کسی که تردید دارد، چون موج دریاست که با وزش باد به هر سو رانده می‌شود.[7] چنین‌کس نپندارد که از خداوند چیزی خواهد یافت،[8] زیرا شخصی است دو دل و در تمامی رفتار خویش ناپایدار.

فيليپيان 4:13
قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو می‌بخشد.

يعقوب 1:5-8
[5] اگر از شما کسی بی‌بهره از حکمت است، درخواست کند از خدایی که سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا می‌کند، و به وی عطا خواهد شد.[6] امّا با ایمان درخواست کند و هیچ تردید به خود راه ندهد، زیرا کسی که تردید دارد، چون موج دریاست که با وزش باد به هر سو رانده می‌شود.[7] چنین‌کس نپندارد که از خداوند چیزی خواهد یافت،[8] زیرا شخصی است دو دل و در تمامی رفتار خویش ناپایدار.

فيليپيان 4:13
قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو می‌بخشد.

يعقوب 2:24
پس می‌بینید به اعمال است که انسان پارسا شمرده می‌شود، نه با ایمانِ تنها.

لوقا 17:5
رسولان به خداوند گفتند: «ایمان ما را بیفزا!»

Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries