A A A A A

خداوند: [خواست خدا]

ارمييا 29:11
زیرا فکرهایی را که برای شما دارم می‌دانم، که فکرهای سعادتمندی است و نه تیره‌بختی، تا به شما امید بخشم و آینده‌ای عطا کنم؛ این است فرمودۀ خداوند.

اول تيموتيوس 2:3-4
[3] چرا که این نیکو و پسندیدۀ نجات‌دهندۀ ما خداست[4] که می‌خواهد همگان نجات یابند و به معرفت حقیقت نایل گردند.

اول تسالونيکيان 5:18
در هر وضعی شکرگزار باشید، زیرا این است ارادۀ خدا برای شما در مسیحْ عیسی.

اول تسالونيکيان 4:3
ارادۀ خدا این است که مقدّس باشید: خود را از بی‌عفتی دور نگاه دارید.

عبرانيان 13:20-21
[20] حال، خدای سلامتی که شبانِ اعظم گوسفندان یعنی خداوند ما عیسی را به خون آن عهد ابدی از مردگان برخیزانید،[21] شما را به هر چیز نیکو مجهز گرداند تا ارادۀ او را به انجام رسانید. باشد که او هرآنچه را که موجب خشنودی اوست به واسطۀ عیسی مسیح در ما به عمل آورد، که او را جلال جاودانه باد. آمین.

لوقا 9:23
سپس به همه فرمود: «اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند، باید خود را انکار کرده، هر روز صلیب خویش برگیرد و از پی من بیاید.

مزامير 119:105
کلام تو برای پاهای من چراغ، و برای راه من نور است.

يعقوب 1:5
اگر از شما کسی بی‌بهره از حکمت است، درخواست کند از خدایی که سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا می‌کند، و به وی عطا خواهد شد.

امثال ۳:۵-۶
[۵] با تمامِ دلِ خود بر خداوند توکل کن، و بر عقل خویش تکیه منما؛[۶] در همۀ راههای خود او را در نظر داشته باش، و او طریقهایت را راست خواهد گردانید.

اول پترس ۲:۱۵
زیرا خواست خدا این است که با کردار نیک خود، جهالت مردم نادان را خاموش سازید.

متی ۶:۱۰
پادشاهی تو بیاید. ارادۀ تو، چنانکه در آسمان انجام می‌شود، بر زمین نیز به انجام رسد.

افسسيان ۵:۱۵-۲۰
[۱۵] پس، بسیار مراقب باشید که چگونه رفتار می‌کنید، رفتاری نه چون نادانان بلکه چون دانایان.[۱۶] فرصتها را غنیمت شمارید، زیرا روزهای بدی است.[۱۷] پس نادان نباشید، بلکه دریابید که ارادۀ خداوند چیست.[۱۸] مست شراب مشوید، که شما را به هرزگی می‌کشاند؛ بلکه از روح پر شوید.[۱۹] با مزامیر، سرودها و نغمه‌هایی که از روح است با یکدیگر گفتگو کنید و از صمیم دل برای خداوند بسرایید و ترنم نمایید.[۲۰] همواره خدای پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح برای همه چیز شکر گویید.

دوم پترس ۳:۹
برخلاف گمان برخی، خداوند در انجام وعده‌اش تأخیر نمی‌ورزد، بلکه با شما بردبار است، چه نمی‌خواهد کسی هلاک شود بلکه می‌خواهد همگان به توبه گرایند.

اول يوحنا ۱:۹
ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را می‌آمرزد و از هر نادرستی پاکمان می‌سازد.

اول تيموتيوس ۲:۴
که می‌خواهد همگان نجات یابند و به معرفت حقیقت نایل گردند.

ميکاه ۶:۸
ای مرد، او تو را از آنچه نیکوست آگاه ساخته است؛ و خداوند از تو چه می‌طلبد، جز آنکه انصاف را به جای آری و محبت را دوست بداری، و با فروتنی در حضور خدایت سلوک کنی؟

امثال ۱۶:۴
خداوند هر چیز را برای هدفش ساخته است، شریران را نیز برای روز بلا.

عبرانيان ۱۰:۳۶
چون لازم است پایداری کنید تا آنگاه که ارادۀ خدا را به انجام رساندید، وعده را بیابید.

Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries