A A A A A

خداوند: [ترینیتی]


اول قرنتيان 8:6
امّا ما را تنها یک خداست، یعنی پدر، که همه چیز از اوست و ما برای او هستیم؛ و تنها یک خداوند است، یعنی عیسی مسیح، که همه چیز به واسطۀ او پدید آمده و ما به واسطۀ او هستیم.

دوم قرنتيان 3:17
خداوند، روح است و هر جا روحِ خداوند باشد، آنجا آزادی است.

دوم قرنتيان 13:14
فیض خداوندْ عیسی مسیح، محبت خدا و رفاقتِ روح‌القدس با همۀ شما باد.

کولوسيان 2:9
زیرا الوهیت با همۀ کمالش به صورت جسمانی در مسیح ساکن است،

اشعيا 9:6
زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد؛ سلطنت بر دوش او خواهد بود و او ’مشاور شگفت‌انگیز‘ و ’خدای قدیر‘ و ’پدر سرمدی‘ و ’سَرور صلح‘ خوانده خواهد شد.

اشعيا 44:6
خداوند چنین می‌فرماید، خداوند لشکرها، که پادشاه اسرائیل و ولیّ ایشان است: «من اوّلم و من آخر، و جز من خدایی نیست.

يوحنا 1:14
و کلام، انسان شد و در میان ما مسکن گزید. ما بر جلال او نگریستیم، جلالی شایستۀ آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی.

يوحنا 10:30
من و پدر یکی هستیم.»

لوقا 1:35
فرشته پاسخ داد: «روح‌القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند. از این رو، آن مولودْ مقدّس و پسر خدا خوانده خواهد شد.

متی 1:23
«باکره آبستن شده، پسری به دنیا خواهد آورد و او را عِمانوئیل خواهند نامید،» که به‌معنی ’خدا با ما‘ است.

متی ۲۸:۱۹
پس بروید و همۀ قومها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعمید دهید

متی ۳:۱۶-۱۷
[۱۶] چون عیسی تعمید گرفت، بی‌درنگ از آب برآمد. همان دم آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که همچون کبوتری فرود آمد و بر وی قرار گرفت.[۱۷] سپس ندایی از آسمان در رسید که «این است پسر محبوبم که از او خشنودم.»

روميان ۱۴:۱۷-۱۸
[۱۷] زیرا پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست، بلکه پارسایی، سلامتی و شادی در روح‌القدس است.[۱۸] هر که بدین طریق مسیح را خدمت کند، خدا را خشنود می‌سازد و پذیرفتۀ مردم نیز هست.

لوقا 3:21-22
[21] هنگامی که مردم همه تعمید می‌گرفتند و عیسی نیز تعمید گرفته بود و دعا می‌کرد، آسمان گشوده شد[22] و روح‌القدس به شکل جسمانی، همچون کبوتری بر او فرود آمد، و ندایی از آسمان در رسید که «تو پسر محبوب من هستی، و من از تو خشنودم.»

پيدايش ۱:۱-۲
[۱] در آغاز، خدا آسمانها و زمین را آفرید.[۲] زمین بی‌شکل و خالی بود، و تاریکی بر روی ژرفا؛ و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت.

يوحنا 5:7-8
[7] مرد علیل گفت: «سرورم، کسی را ندارم که چون آب به حرکت می‌آید، مرا به درون حوض بَرَد، و تا خود را به آنجا می‌رسانم، دیگری پیش از من داخل شده است.»[8] عیسی به او گفت: «برخیز، بستر خود را برگیر و راه برو.»

اول پترس 1:1-2
[1] از پطرس، رسول عیسی مسیح، به غریبانِ پراکنده در پونتوس و غَلاطیه و کاپادوکیه و آسیا و بیطینیه؛[2] به آنان که بنا بر پیشدانی خدای پدر، به واسطۀ عمل تقدیس‌کنندۀ روح، و برای اطاعت از عیسی مسیح و پاشیده شدن خونش بر ایشان، برگزیده شده‌اند:‏ فیض و سلامتی به‌فزونی بر شما باد.

دوم قرنتيان 1:21-22
[21] امّا خداست که ما را با شما در پیوندمان با مسیح استوار می‌سازد. او ما را مسح کرده[22] و مُهر مالکیت خویش را بر ما زده و روح خود را همچون بیعانه در دلهای ما جای داده است.

اول قرنتيان 12:4-6
[4] باری، عطایا گونا‌گونند، امّا روحْ همان است؛[5] خدمتها گونا‌گونند، امّا خداوند همان است؛[6] عملها گونا‌گونند، امّا همان خداست که همه را در همه به عمل می‌آورد.

افسسيان 4:4-6
[4] زیرا یک بدن هست و یک روح، چنانکه فرا خوانده شده‌اید به یک امیدِ دعوت خویش؛[5] یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید؛[6] و یک خدا و پدر همه که فوق همه، از طریق همه، و در همه است.

کولوسيان 1:15-17
[15] او صورت خدای نادیده است و فرزند ارشد بر تمامی آفرینش،[16] زیرا همه چیز به واسطۀ او آفریده شد: آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، دیدنیها و نادیدنیها، تختها و فرمانرواییها، ریاستها و قدرتها، همه به واسطۀ او و برای او آفریده شدند.[17] او پیش از همه چیز وجود داشته، و همه چیز در او قوام دارد.

يوحنا 14:9-11
[9] عیسی به او گفت: «فیلیپُس، دیری است با شما هستم و هنوز مرا نشناخته‌ای؟ کسی که مرا دیده، پدر را دیده است؛ پس چگونه است که می‌گویی ”پدر را به ما بنما“؟[10] آیا باور نداری که من در پدرم و پدر در من است؟ سخنانی که من به شما می‌گویم از خودم نیست، بلکه پدری که در من ساکن است، اوست که کارهای خود را به انجام می‌رساند.[11] این سخن مرا باور کنید که من در پدرم و پدر در من است؛ وگرنه به سبب آن کارها این را باور کنید.

فيليپيان 2:5-8
[5] همان طرز فکر را داشته باشید که مسیحْ عیسی داشت:[6] او که همذات با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست،[7] بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته، به شباهت آدمیان درآمد.[8] و چون در سیمای بشری یافت شد خود را خوار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید.

يوحنا 10:30-36
[30] من و پدر یکی هستیم.»[31] آنگاه بار دیگر یهودیان سنگ برداشتند تا سنگسارش کنند.[32] عیسی به ایشان گفت: «کارهای نیکِ بسیار از جانب پدر خود به شما نمایانده‌ام. به سبب کدامین یک از آنها می‌خواهید سنگسارم کنید؟»[33] پاسخ دادند: «به سبب کار نیک سنگسارت نمی‌کنیم، بلکه از آن رو که کفر می‌گویی، زیرا انسانی و خود را خدا می‌خوانی.»[34] عیسی به آنها پاسخ داد: «مگر در تورات شما نیامده است که ”گفتم، شما خدایانید“ ؟[35] اگر آنان که کلام خدا به ایشان رسید، ’خدایان‘ خوانده شده‌اند - و هیچ بخش از کتب مقدّس از اعتبار ساقط نمی‌شود -[36] چگونه می‌توانید به کسی که پدر وقف کرده و به جهان فرستاده است، بگویید ”کفر می‌گویی،“ تنها از آن رو که گفتم پسر خدا هستم؟

Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries