A A A A A

شخصیت بد: [احمقانه]

متی ۵:۲۲
امّا من به شما می‌گویم، هر که بر برادر خود خشم گیرد، سزاوار محاکمه است؛ و هر که به برادر خود ’راقا‘ گوید، سزاوار محاکمه در حضور شوراست؛ و هر که به برادر خود احمق گوید، سزاوار آتش جهنم بُوَد.

امثال ۱:۷
ترس خداوند سرآغاز دانش است، اما حکمت و ادب را جاهلان خوار می‌شمارند.

امثال ۳:۳۵
حکیمان وارث عزّت می‌شوند، اما نصیب جاهلان رسوایی خواهد بود.

امثال ۱۰:۸
دانادل، احکام را می‌پذیرد، اما نادانِ پرگو تلف خواهد شد.

امثال ۱۰:۲۳
فساد نزد نادان تفریح است، اما مرد فهیم از حکمت لذت می‌برد.

امثال ۱۲:۱۶
نادان در دَم خشمش را بروز می‌دهد، اما خردمند اهانت را ناشنیده می‌گیرد.

امثال ۱۳:۲۰
همنشینِ حکیمان حکیم گردد، اما رفیق جاهلان زیان بیند.

امثال ۱۷:۲۸
نادان نیز اگر خاموش بماند، حکیمش می‌شمارند، آن که دهانش را بسته نگاه می‌دارد، فهیم شمرده می‌شود.

امثال ۱۸:۲-۷
[۲] نادان را از فهم هیچ لذتی نیست، بلکه تنها فاش کردن همۀ مکنونات دل خویش را خوش می‌دارد.[۳] چون شریر می‌آید، دیدۀ حقارت نیز می‌آید، و با قباحت، تقبیح فرا می‌رسد.[۴] آبِ عمیق است سخنان دهان آدمی، نهر جوشان است چشمۀ حکمت.[۵] نشاید جانبداری از مجرمان یا منحرف ساختن دادرسی بی‌گناهان.[۶] لبهای جاهل درگیر نزاع می‌شود، زبانش به استقبال کتک می‌شتابد.[۷] زبان جاهل نابودی اوست، لبانش دام برای جان او.

امثال ۲۰:۳
دوری از نزاع، عزّت آدمی است اما تن هر نادان برای مجادله می‌خارد!

امثال ۲۳:۹
نادان را نصیحت مکن، چه، سخن عاقلانه‌ات را خوار خواهد شمرد.

امثال 26:19
آن که همسایۀ خود را بفریبد و گوید: «مِزاح می‌کردم!»

امثال ۲۸:۲۶
نادان است آن که بر خویشتن توکل دارد، اما آن که در طریق حکمت گام بر‌دارد، در امان می‌ماند.

امثال ۲۹:۹
چون حکیم و نادان علیه یکدیگر به محکمه روند، دمی برآشفتن خواهد بود و دمی تمسخر، اما بی‌حاصل!

امثال ۲۹:۱۱
نادان همۀ خشم خود را بی‌مهابا بروز می‌دهد، اما حکیم آن را بازمی‌دارد.

مزامير ۱۴:۱
برای سالار سرایندگان. مزمور داوود. ابله در دل خود می‌گوید: «خدایی نیست!» اینان فاسدند و کارهایشان کراهت‌آور است! نیکوکاری نیست!

امثال ۱۴:۱۶
حکیم می‌ترسد و از بدی اجتناب می‌کند، اما نادان، آسوده‌خیال پیش می‌رود!

امثال ۱۵:۱۸
مرد تندخو نزاعها برمی‌انگیزد، اما شخص دیرخشم مرافعه را فرو می‌نشاند.

امثال ۱۵:۲۰-۲۱
[۲۰] فرزند حکیم، مایۀ شادی پدر است، اما مرد نادان، مادر خویش را خوار می‌شمارد.[۲۱] حماقت مایۀ شادی شخص کم‌عقل است، اما مرد فهیم در راه راست گام برمی‌دارد.

امثال ۱۴:۷-۹
[۷] همنشینِ نادان مشو، زیرا معرفت بر لبانش نخواهی یافت.[۸] حکمتِ عاقلان در این است که راههای خود را درک می‌کنند، اما نادانیِ جاهلان فریب است.[۹] جاهلان را توانِ دلجویی نیست، اما در میان صالحان خشنودی است.

Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries