A A A A A

شخصیت بد: [غرور]

غلاطيان ۶:۴
هر کس باید اعمال خود را بیازماید. در آن صورت فخر او به خودش خواهد بود، بی‌آنکه خود را با دیگران مقایسه کند.

اشعيا ۲:۱۲
زیرا خداوندِ لشکرها را روزی است بر ضد هرآنچه مغرور و متکبر باشد، و بر ضد هرآنچه برافراشته شده باشد؛ آنها جملگی پست خواهند شد؛

اشعيا ۲۳:۹
خداوند لشکرهاست که چنین تدبیر کرده است تا تکبر تمامی شوکتمندان را پست سازد، و شریفان جهان را به‌تمامی خوار گرداند.

يعقوب ۴:۶
امّا فیضی که او می‌بخشد، بس فزونتر است. از همین رو کتاب می‌گوید: «خدا در برابر متکبّران می‌ایستد، امّا فروتنان را فیض می‌بخشد.»

يعقوب ४:१०
در حضور خدا فروتن شوید تا شما را سرافراز کند.

ارمييا 9:23
خداوند چنین می‌فرماید: «حکیم به حکمت خویش فخر نکند و مرد نیرومند به نیروی خود نَنازد و دولتمند به دولت خویش نبالد.

متی 2:3
چون این خبر به گوش هیرودیسِ پادشاه رسید، او و تمامی اورشلیم با وی مضطرب شدند.

امثال 8:13
ترس خداوند، نفرت از بدی است؛ من از کبر و غرور، راه بد و زبان منحرف نفرت دارم.

امثال 11:2
با تکبر، شرمساری می‌آید، اما حکمت با فروتنان است.

امثال 13:10
از تکبر چیزی جز نزاع برنخیزد اما حکمت با کسانی است که مشورت‌پذیرند.

امثال 16:5
خداوند از هر که دلش متکبر باشد کراهت دارد، یقین دان که چنین کس بی‌سزا نخواهد ماند.

امثال 16:18-19
[18] غرور پیشروِ نابودی است، و دل متکبر پیشروِ لغزش.[19] افتادگی با افتادگان، بِه از تقسیم غنیمت با متکبران.

امثال 18:12
پیش از نابودی، دل آدمی متکبر می‌شود، اما فروتنی پیش از عزّت می‌آید.

امثال 21:4
چشمان متکبر و دل مغرور، و هرآنچه شریران می‌کنند، گناه است!

امثال 21:24
مرد مغرور و متکبر، که تمسخرگرش نامند، با نِخوَت بی‌حد عمل می‌کند.

امثال 25:27
عسلِ زیاد خوردن، نیکو نیست، در پی جلال خود بودن، جلال نیست.

امثال 26:12
مردی را که در نظر خویش حکیم است، می‌بینی؟ به مرد نادان بیش از او امید هست!

امثال 27:2
بگذار دیگری تو را بستاید، نه دهان خودت؛ غریبه‌ای، نه زبان خودت.

امثال 29:23
غرور آدمی او را خوار می‌سازد، اما شخص افتاده‌دل عزّت می‌یابد.

مزامير 10:4
شریر در غرور خویش می‌گوید: «بازخواست نخواهد کرد»؛ همۀ اندیشۀ او این است که «خدایی نیست».

مزامير 138:6
اگرچه خداوند متعال است، بر افتادگان نظر می‌کند، ولی متکبران را از دور می‌شناسد.

روميان 12:3
زیرا به واسطۀ فیضی که به من عطا شده است، هر یک از شما را می‌گویم که خود را بیش از آنچه می‌باید، مپندارید، بلکه هر یک به فراخور میزان ایمانی که خدا به شما بخشیده است، واقع‌بینانه دربارۀ خود قضاوت کنید.

روميان ۱۲:۱۶
برای یکدیگر ارزش برابر قائل باشید! مغرور نباشید، بلکه با کسانی که از طبقات محرومند، معاشرت کنید. خود را برتر از دیگران مپندارید.

اول قرنتيان 13:4
محبت بردبار و مهربان است؛ محبت حسد نمی‌برد؛ محبت فخر نمی‌فروشد و کبر و غرور ندارد.

دانيال ۵:۲۰
اما چون دلش مغرور و سخت گردید به گونه‌ای که متکبرانه عمل می‌کرد، از تخت پادشاهی خویش به زیر افکنده شد و جلالش از او ستانده گشت.

غلاطيان ۶:۱-۳
[۱] ای برادران، اگر کسی به گناهی گرفتار شود، شما که روحانی هستید او را با ملایمت به راه راست بازگردانید. در عین حال، به هوش باش که خود نیز در وسوسه نیفتی.[۲] بارهای سنگین یکدیگر را حمل کنید که این‌گونه شریعت مسیح را به جا خواهید آورد.[۳] زیرا اگر کسی خویشتن را فرد برجسته‌ای پندارد، در حالی‌که به‌واقع کسی نباشد، خود را فریب می‌دهد.

Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries