A A A A A

اضافی: [قلب شکسته]

اول قرنتيان ۱۳:۷
محبت با همه چیز مدارا می‌کند، همواره ایمان دارد، همیشه امیدوار است و در همه حال پایداری می‌کند.

اول پترس ۵:۷
همۀ نگرانیهای خود را به او بسپارید زیرا او به فکر شما هست.

اول سموئيل ۱۶:۷
اما خداوند به سموئیل گفت: «به سیما و قامت بلندش منگر، زیرا او را رد کرده‌ام. خداوند همچون انسان نمی‌نگرد؛ انسان به ظاهر می‌نگرد، اما خداوند به دل.»

دوم قرنتيان ۵:۷
زیرا با ایمان زندگی می‌کنیم، نه با دیدار.

دوم قرنتيان ۱۲:۹
امّا مرا گفت: «فیض من تو را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف به کمال می‌رسد.» پس با شادیِ هر چه بیشتر به ضعفهایم فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح بر من ساکن شود.

عبرانيان ۱۳:۵
زندگی شما بَری از پولدوستی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید، زیرا خدا فرموده است: «تو را هرگز وا نخواهم گذاشت، و هرگز ترک نخواهم کرد.»

اشعيا ۶:۱
در سالی که عُزّیای پادشاه درگذشت، خداوند را دیدم که بر تختی بلند و رفیع نشسته بود و دامنِ ردایش معبد را پر ساخته بود.

اشعيا ۴۱:۱۰
پس ترسان مباش زیرا من با تو هستم، و هراسان مباش زیرا من خدای تو هستم. تو را تقویت خواهم کرد و یاری خواهم داد، و به دست راست عدالتِ خویش از تو حمایت خواهم نمود.

اشعيا ۵۷:۱۵
زیرا آن که رفیع و بلندمرتبه است، آن که در ابدیت ساکن است و قدوس نامیده می‌شود، چنین می‌گوید: «من در مکان رفیع و مقدس ساکنم، و نیز با آن که روح توبه‌کار و افتاده دارد؛ تا روحِ افتادگان را احیا کنم، و دل توبه‌کاران را زنده سازم.

ارمييا ۲۹:۱۱
زیرا فکرهایی را که برای شما دارم می‌دانم، که فکرهای سعادتمندی است و نه تیره‌بختی، تا به شما امید بخشم و آینده‌ای عطا کنم؛ این است فرمودۀ خداوند.

يوحنا ۳:۱۶
«زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد.

يوحنا ۱۲:۴۰
«او چشمان ایشان را کور، و دلهایشان را سخت کرده است، تا با چشمان خود نبینند، و با دلهای خود درنیابند، و بازگشت نکنند تا شفایشان بخشم.»

يوحنا 14:1
«دل شما مضطرب نباشد. به خدا ایمان داشته باشید؛ به من نیز ایمان داشته باشید.

يوحنا ۱۴:۲۷
برای شما آرامش به جا می‌گذارم؛ آرامش خود را به شما می‌دهم. آنچه من به شما می‌دهم، نه چنان است که جهان به شما می‌دهد. دل شما مضطرب و هراسان نباشد.

يوحنا ۱۶:۳۳
اینها را به شما گفتم تا در من آرامش داشته باشید. در دنیا برای شما زحمت خواهد بود؛ امّا دلْ قوی دارید، زیرا من بر دنیا غالب آمده‌ام.»

لوقا ۲۴:۳۸
به آنان گفت: «چرا این‌چنین مضطربید؟ چرا شک و تردید به دل راه می‌دهید؟

مرقس ۱۱:۲۳
آمین، به شما می‌گویم، اگر کسی به این کوه بگوید، ”از جا کنده شده، به دریا افکنده شو،“ و در دل خود شک نکند بلکه ایمان داشته باشد که آنچه می‌گوید روی خواهد داد، برای او انجام خواهد شد.

متی ۵:۸
خوشا به حال پاکدلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید.

متی ۱۱:۲۸
«بیایید نزد من، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، که من به شما آسایش خواهم بخشید.

امثال ۳:۵
با تمامِ دلِ خود بر خداوند توکل کن، و بر عقل خویش تکیه منما؛

مزامير ۳۴:۱۸
خداوند نزدیک شکسته‌دلان است و کوفته شدگانِ در روح را نجات می‌بخشد.

مزامير ۵۱:۱۷
قربانیهای پسندیدۀ خدا روح شکسته است؛ خدایا، دل شکسته و توبه‌کار را خوار نخواهی شمرد.

مزامير ۵۵:۲۲
نگرانی خود را به خداوند بسپار، که او تکیه‌گاه تو خواهد بود؛ او هرگز نخواهد گذاشت پارسایان جنبش خورند.

مزامير ۱۴۷:۳
دلشکستگان را التیام می‌بخشد، و زخمهایشان را می‌بندد.

مکاشفه ۲۱:۴
او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. و دیگر مرگ نخواهد بود؛ و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت، زیرا چیزهای اوّل سپری شد.»

روميان ۸:۲۸
می‌دانیم در حق آنان که خدا را دوست می‌دارند و بر طبق ارادۀ او فرا خوانده شده‌اند، همۀ چیزها با هم برای خیریت در کار است.

روميان ۱۲:۲
و دیگر همشکل این عصر مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص ارادۀ خدا خواهید بود؛ ارادۀ نیکو، پسندیده و کامل او.

امثال ۴:۲۳
دل خویش را با مراقبتِ تمام پاس بدار، زیرا سرچشمۀ امور حیاتی است.

امثال ۳:۵-۶
[۵] با تمامِ دلِ خود بر خداوند توکل کن، و بر عقل خویش تکیه منما؛[۶] در همۀ راههای خود او را در نظر داشته باش، و او طریقهایت را راست خواهد گردانید.

اول قرنتيان ۶:۱۹-۲۰
[۱۹] آیا نمی‌دانید که بدن شما معبد روح‌القدس است که در شماست و او را از خدا یافته‌اید، و دیگر از آنِ خود نیستید؟[۲۰] به بهایی خریده شده‌اید، پس خدا را در بدن خود تجلیل کنید.

فيليپيان ۴:۶-۷
[۶] برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه، همراه با شکرگزاری، درخواستهای خود را به خدا ابراز کنید.[۷] بدین‌گونه، آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است، دلها و ذهنهایتان را در مسیحْ عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت.

متی ۱۱:۲۸-۳۰
[۲۸] «بیایید نزد من، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، که من به شما آسایش خواهم بخشید.[۲۹] یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا حلیم و افتاده‌دل هستم، و در جانهای خویش آسایش خواهید یافت.[۳۰] چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک.»

مزامير ۳۴:۱-۲۲
[۱] مزمور داوود. زمانی که نزد اَبیمِلِک خود را به دیوانگی زد تا از آنجا بیرون رانده شد، و به راه خود رفت. خداوند را در همه وقت متبارک خواهم خواند؛ ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود.[۲] جان من در خداوند فخر خواهد کرد؛ مسکینان بشنوند و شادی کنند.[۳] خداوند را با من تجلیل کنید، نام او را با یکدیگر برافرازیم.[۴] خداوند را جُستم، و مرا اجابت کرد؛ او مرا از همۀ ترسهایم رهانید.[۵] آنان که نگاهشان بر اوست، می‌درخشند؛ روی ایشان هرگز شرمسار نمی‌شود.[۶] این مسکین فریاد برآورد و خداوند صدایش را شنید و او را از همۀ تنگیهایش نجات بخشید.[۷] فرشتۀ خداوند گرداگرد ترسندگان او اردو می‌زند، و آنان را می‌رهاند.[۸] بچشید و ببینید که خداوند نیکوست؛ خوشا به حال آن که در او پناه گیرد.[۹] ای مقدسین خداوند، از او بترسید، زیرا ترسندگان او را هیچ کمی نیست.[۱۰] شیران ژیان، محتاج و گرسنه می‌شوند، اما جویندگان خداوند هیچ چیزِ نیکو کم نخواهند داشت.[۱۱] ای فرزندان، بیایید و به من گوش فرا دهید، تا ترس خداوند را به شما بیاموزم.[۱۲] کیست آن که آرزومند حیات باشد و دوستدار روزهای بسیار، تا نیکویی ببیند؟[۱۳] زبان از بدی نگاه دار و لبان از فریب فرو بند؛[۱۴] از بدی روی بگردان و نیکویی پیشه کن، آرام بجوی و در پی صلح باش.[۱۵] چشمان خداوند، بر پارسایان است و گوشهایش به فریاد کمک ایشان؛[۱۶] روی خداوند بر ضد بدکاران است، تا یاد ایشان را از روی زمین برچیند.[۱۷] پارسایان فریاد برمی‌آورند، و خداوند آنان را می‌شنود؛ او ایشان را از همۀ تنگیهایشان می‌رهاند.[۱۸] خداوند نزدیک شکسته‌دلان است و کوفته شدگانِ در روح را نجات می‌بخشد.[۱۹] پارسا را مشقت بسیار است، اما خداوند او را از همۀ آنها خواهد رهانید؛[۲۰] همۀ استخوانهای او را حفظ خواهد کرد، که یکی از آنها نیز نخواهد شکست.[۲۱] شریر را شرارت از پا در خواهد آورد، و دشمنان مرد پارسا محکوم خواهند شد.[۲۲] خداوند جان خادمان خود را فدیه می‌دهد؛ هر که به وی پناه بَرَد، هرگز محکوم نخواهد شد.

Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries