A A A A A

اضافی: [کار کن]

کولوسيان ۳:۲۳
هر کاری را از جان و دل چنان انجام دهید که گویی برای خداوند کار می‌کنید، نه برای انسان،

افسسيان ۴:۲۸
دزد دیگر دزدی نکند، بلکه به کار مشغول شود، و با دستهای خود کاری سودمند انجام دهد، تا بتواند نیازمندان را نیز چیزی دهد.

يوحنا ۶:۲۷
کار کنید، امّا نه برای خوراک فانی، بلکه برای خوراکی که تا حیات جاویدان باقی است، خوراکی که پسر انسان به شما خواهد داد. زیرا بر اوست که خدای پدر مُهر تأیید زده است.»

غلاطيان ۶:۴-۵
[۴] هر کس باید اعمال خود را بیازماید. در آن صورت فخر او به خودش خواهد بود، بی‌آنکه خود را با دیگران مقایسه کند.[۵] زیرا هر کس بار خود را خواهد بُرد.

مزامير ۹۰:۱۷
لطف خداوندگارْ خدای ما بر ما باد! عمل دستهای ما را برایمان استوار گردان؛ آری، عمل دستهای ما را استوار گردان.

امثال ۱۲:۱۱
آن که بر زمین خود کار کند، نانِ سیر خواهد خورد، اما کم‌عقل است آن که از پی باد می‌دود.

امثال ۱۳:۴
کاهل حسرت غذا را می‌خورد و چیزی به دست نمی‌آورد، اما شخص سخت‌کوش فربه خواهد شد.

فيليپيان ۴:۱۳
قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو می‌بخشد.

کولوسيان ۳:۲۴
زیرا می‌دانید پاداشتان میراثی است که از خداوند خواهید یافت، چرا که در حقیقت خداوندْ مسیح را خدمت می‌کنید.

امثال ۱۲:۲۴
دستان سخت‌کوش حُکم خواهد راند، اما کاهل، بندگی خواهد کرد.

امثال ۱۴:۲۳
در هر محنت، منفعتی است، اما از سخنِ خالی، تنها فقر به بار آید.

پيدايش ۲:۳
و خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را مقدس شمرد، چراکه در آن روز از همۀ کار خویش که خدا آفریده و ساخته بود، بیاسود.

لوقا 1:37
زیرا نزد خدا هیچ امری ناممکن نیست!»

اول تيموتيوس ۵:۸
اگر کسی در پی تأمین معاش خویشان و بخصوص خانوادۀ خود نباشد، منکر ایمان است و پست‌تر از بی‌ایمان.

ارمييا ۲۹:۱۱
زیرا فکرهایی را که برای شما دارم می‌دانم، که فکرهای سعادتمندی است و نه تیره‌بختی، تا به شما امید بخشم و آینده‌ای عطا کنم؛ این است فرمودۀ خداوند.

امثال ۶:۱۰-۱۲
[۱۰] اندکی خفتن و اندکی چُرت زدن، و اندکی دست بر دست گذاشتن برای استراحت،[۱۱] و فقر همچون راهزن بر تو خواهد تاخت و ناداری، به‌سان مردی مسلح.[۱۲] شخص رذل و خبیث با زبانی کج می‌گردد،

دوم تيموتيوس ۲:۶
آن که باید نخست از محصول نصیب ببرد، کشاورزی است که محنت کشیده است.

پيدايش ۲:۱۵
یهوه خدا آدم را برگرفت و او را در باغ عدن نهاد تا کار آن را بکند و از آن نگاهداری نماید.

تايتوس ۲:۷-۸
[۷] خودْ در همه چیز سرمشقِ اعمال نیکو باش. در تعلیم خود صداقت و جدیّت به خرج ده،[۸] و سلامتِ گفتارت چنان باشد که کسی آن را مذمّت نتواند کرد، تا مخالفان چون فرصت بد گفتن از ما نیابند، شرمسار شوند.

امثال ۱۶:۳
کارهای خویش را به خداوند بسپار که تدبیرهایت استوار خواهد شد.

Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries