A A A A A

اضافی: [خال کوبی]


لاويان ۱۹:۲۸
به‌خاطر مردگان تن خود را مجروح مسازید، و بدنهای خود را خالکوبی مکنید: من یهوه هستم.

اول قرنتيان 6:18-20
[18] از بی‌عفتی بگریزید! هر گناه دیگر که انسان مرتکب شود بیرون از بدن اوست، امّا کسی که مرتکب بی‌عفتی می‌شود، نسبت به بدن خود گناه می‌کند.[19] آیا نمی‌دانید که بدن شما معبد روح‌القدس است که در شماست و او را از خدا یافته‌اید، و دیگر از آنِ خود نیستید؟[20] به بهایی خریده شده‌اید، پس خدا را در بدن خود تجلیل کنید.

مکاشفه 19:16
و بر ردا و ران او نامی نوشته شده است: ’شاه شاهان و ربِ ارباب.‘

اول قرنتيان 10:23-31
[23] «همه چیز جایز است» - امّا همه چیز مفید نیست. «همه چیز رواست» - امّا همه چیز سازنده نیست.[24] هیچ‌کس در پی نفع خود نباشد، بلکه نفع دیگران را بجوید.[25] هر گوشتی را که در قصابخانه می‌فروشند، بدون نظر به وجدان بخورید،[26] زیرا «زمین و هرآنچه در آن است از آنِ خداوند است.»[27] اگر شخصی بی‌ایمان شما را به صرف غذا دعوت می‌کند و شما نیز مایل به رفتن هستید، هرآنچه در برابرتان می‌گذارد بدون نظر به وجدان بخورید،[28] مگر اینکه کسی به شما بگوید: «این گوشت به بتها تقدیم شده است.» تنها در این صورت، به‌خاطر کسی که این را به شما گفت و به‌خاطر وجدان، از آن مخورید -[29] البته مقصودم وجدان آن شخص است نه وجدان شما. زیرا چرا باید وجدان شخصی دیگر بر آزادی من حکم کند؟[30] اگر خوراکی را با شکرگزاری می‌خورم، چرا باید به‌خاطر آنچه خدا را برای آن شکر می‌گویم، محکومم کنند؟[31] پس هر چه می‌کنید، خواه خوردن، خواه نوشیدن و خواه هر کار دیگر، همه را برای جلال خدا بکنید.

افسسيان 5:10
بسنجید که مایۀ خشنودی خداوند چیست.

تثنييه 14:1
«شما فرزندان یهوه خدای خود هستید. پس برای مردگان، خویشتن را مجروح مسازید و مابین چشمان خود را متراشید،

اول قرنتيان 3:16-17
[16] آیا نمی‌دانید که معبد خدایید و روح خدا در شما ساکن است؟[17] اگر کسی معبد خدا را خراب کند، خدا او را هلاک خواهد کرد؛ زیرا معبد خدا مقدّس است و شما آن معبد هستید.

اول قرنتيان 9:27
بلکه تن خود را سختی می‌دهم و در بندگیِ خویش نگاهش می‌دارم، مبادا پس از موعظه به دیگران، خودْ مردود گردم.

روميان 12:1
پس ای برادران، در پرتو رحمتهای خدا، از شما استدعا می‌کنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدّس و پسندیدۀ خدا تقدیم کنید که عبادت معقول شما همین است.

Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries