A A A A A

اضافی: [عمل شنیع]

دانيال ۱۱:۳۱
سپاهیان از جانب او برخاسته، قُدس و قلعه‌اش را نجس خواهند ساخت و قربانی دائمی را متوقف خواهند کرد. آنگاه مکروهِ ویرانگر را بر پا خواهند داشت.

دانيال ۱۲:۱۱
و از زمانی که قربانی دائمی متوقف شود و مکروهِ ویرانگر بر پا گردد، هزار و دویست و نود روز خواهد بود.

تثنييه ۲۲:۵
«زن نباید جامۀ مردانه بر تن کند، و نه مرد جامۀ زنانه. زیرا یهوه خدای شما از آنان که چنین کنند کراهت دارد.

تثنييه ۲۳:۱۸
مزد فاحشه و بهای سگ را برای هیچ نذری به خانۀ یهوه خدایتان میاورید، زیرا که یهوه خدایتان از این هر دو کراهت دارد.

تثنييه ۲۴:۴
در آن صورت، شوهر نخست که وی را رها کرده بود، نمی‌تواند پس از نجس شدن زن، او را دیگر بار به زنی بگیرد، زیرا خداوند از این کار کراهت دارد. پس بر سرزمینی که یهوه خدایتان به شما به میراث می‌بخشد، گناه میاورید.

اشعيا ۱:۱۳
هدایای باطل، دیگر میاورید؛ از بخور کراهت دارم. گردهم‌آییِ مخصوص را توأم با شرارت تحمل نتوانم کرد، خواه ماهِ نو باشد، خواه شَبّات، و خواه دعوت جماعت.

لاويان ۷:۱۸
اگر چیزی از گوشت قربانی رفاقت در روز سوّم خورده شود، مقبول واقع نخواهد شد و برای کسی که آن را تقدیم کرده است محسوب نخواهد گردید، زیرا مکروه است و کسی که از آن بخورد متحمل جزای تقصیر خود خواهد شد.

لاويان ۱۸:۲۲
با مرد همچون زن همبستر مشو. این کراهت‌آور است.

امثال ۱۱:۱
خداوند از ترازوی نامیزان کراهت دارد، اما وزنۀ کامل پسندیدۀ اوست.

امثال ۱۱:۲۰
خداوند از کج‌دلان کراهت دارد، اما خشنود است از آنان که طریقشان راست است.

امثال ۱۲:۲۲
خداوند از لبهای دروغگو کراهت دارد، اما راستکرداران پسندیدۀ اویند.

امثال ۱۵:۸
خداوند از قربانیهای شریران کراهت دارد، اما دعای صالحان خشنودش می‌سازد.

امثال ۱۵:۲۶
افکار پلید در نظر خداوند کراهت‌آور است، اما سخنان پسندیده، در نظر او طاهر است.

امثال ۱۶:۵
خداوند از هر که دلش متکبر باشد کراهت دارد، یقین دان که چنین کس بی‌سزا نخواهد ماند.

امثال ۱۷:۱۵
تبرئۀ مجرمان و محکوم کردن بی‌گناهان! خداوند از هر دو کراهت دارد.

امثال ۲۰:۱۰
وزنه‌های متفاوت و پیمانه‌های مختلف، خداوند از هر دو کراهت دارد.

امثال ۲۰:۲۳
خداوند از وزنه‌های متفاوت کراهت دارد، ترازوی ناراست نیکو نیست.

امثال ۲۸:۹
آن که از گوش فرا دادن به شریعت سر باز زند، حتی دعایش کراهت‌آور است.

مکاشفه ۲۱:۲۷
امّا هیچ چیزِ ناپاک و هیچ‌کس که مرتکب اعمال قبیح و فریبکاری شود، به هیچ روی وارد آن نخواهد شد، فقط کسانی که نامشان در دفترِ حیاتِ بره نوشته شده است، بدان راه خواهند داشت.

مرقس ۱۳:۱۴
«امّا چون آن ’مکروهِ ویرانگر‘ را در مکانی که نباید، بر پا ببینید - خواننده دقّت کند - آنگاه آنان که در یهودیه‌اند، به کوهها بگریزند؛

متی ۲۴:۱۵
«پس چون آنچه را دانیال نبی ’مکروهِ ویرانگر‘ نامیده در مکان مقدّس بر پا بینید-خواننده دقّت کند -

روميان ۱:۲۶-۲۷
[۲۶] پس خدا نیز ایشان را در شهواتی شرم‌آور به حال خود واگذاشت. حتی زنانشان، روابط طبیعی را با روابط غیرطبیعی معاوضه کردند.[۲۷] به همین‌سان، مردان نیز از روابط طبیعی با زنان دست کشیده، در آتش شهوت نسبت به یکدیگر سوختند. مرد با مرد مرتکب اعمال شرم‌آور شده، مکافاتِ درخورِ انحرافشان را در خود یافتند.

لاويان ۲۰:۱۲-۱۳
[۱۲] اگر مردی با عروس خود همبستر شود، هر دو حتماً کشته شوند. آنان مرتکب انحراف جنسی شده‌اند؛ خونشان بر گردن خودشان خواهد بود.[۱۳] اگر مردی با مرد همچون زن همبستر شود، هر دو مرتکب عملی کراهت‌آور شده‌اند. هر دو حتماً کشته شوند؛ خونشان بر گردن خودشان خواهد بود.

امثال ۶:۱۶-۲۰
[۱۶] شش چیز است که خداوند از آنها بیزار است، بلکه هفت چیز، که از آنها کراهت دارد:[۱۷] چشمان متکبر، زبان دروغگو، دستانی که خون بی‌گناه را می‌ریزد،[۱۸] دلی که نقشه‌های شریرانه می‌کشد، پاهایی که برای بدی تیزرو است،[۱۹] شاهد دروغینی که دروغها می‌بافد و آن که تخم نفاق میان برادران می‌پاشد.[۲۰] پسرم، فرمان پدر خود را نگاه دار و رهنمود مادر خویش را ترک مکن.

Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries