A A A A A

اضافی: [فراوانی]

اول تيموتيوس ۵:۸
اگر کسی در پی تأمین معاش خویشان و بخصوص خانوادۀ خود نباشد، منکر ایمان است و پست‌تر از بی‌ایمان.

دوم قرنتيان ۹:۸
و خدا قادر است هر نعمت را برای شما بس فزونی بخشد تا در همه چیز همواره همۀ نیازهایتان برآورده شود و برای انجام هر کارِ نیکو، به‌فراوانی داشته باشید.

تثنييه ۲۹:۱۲
ایستاده‌اید تا به عهد یهوه خدای خویش و سوگندی که خداوند امروز با شما استوار می‌سازد، داخل شوید،

افسسيان ۳:۲۰
جلال باد بر او که می‌تواند به وسیلۀ آن نیرو که در ما فعال است، بی‌نهایت فزونتر از هرآنچه بخواهیم یا تصور کنیم، عمل کند.

سفر خروج ۳۴:۶
خداوند از برابر موسی گذشت و چنین ندا کرد: «یهوه، یهوه، خدای رحیم و فیّاض، دیر خشم، و آکنده از محبت و وفا،

يعقوب ۱:۱۷
هر بخشش نیکو و هر عطای کامل از بالاست، نازل شده از پدر نورها که در او نه تغییری است و نه سایۀ ناشی از دگرگونی.

يوحنا 10:10
دزد نمی‌آید جز برای دزدیدن و کشتن و نابود کردن؛ من آمده‌ام تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به فراوانی بهره‌مند شوند.

لوقا ۶:۳۸
بدهید تا به شما داده شود. پیمانه‌ای پُر، فشرده، تکان داده و لبریز در دامنتان ریخته خواهد شد! زیرا با هر پیمانه‌ای که بدهید، با همان پیمانه به شما داده خواهد شد.»

لوقا ۶:۴۵
شخصِ نیک از خزانۀ نیکوی دل خود نیکویی برمی‌آورد، و شخصِ بد از خزانۀ بدِ دل خود، بدی. زیرا زبان از آنچه دل از آن لبریز است، سخن می‌گوید.

متی ۶:۳۳
بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه همۀ اینها نیز به شما عطا خواهد شد.

فيليپيان ۴:۱۹
و خدای من، همۀ نیازهای شما را بر حسب دولت پرجلال خود در مسیحْ عیسی رفع خواهد کرد.

امثال ۳:۵-۱۰
[۵] با تمامِ دلِ خود بر خداوند توکل کن، و بر عقل خویش تکیه منما؛[۶] در همۀ راههای خود او را در نظر داشته باش، و او طریقهایت را راست خواهد گردانید.[۷] خویشتن را حکیم مپندار؛ از خداوند بترس و از شرارت دوری کن.[۸] این برای ناف تو شفا و برای استخوانهایت مغز خواهد بود.[۹] خداوند را با دارایی خود حرمت دار و با نوبرهای همۀ محصول خویش؛[۱۰] آنگاه انبارهایت به وفور نعمت پر خواهد شد و چَرخُشتهایت از شراب تازه لبریز خواهد گشت.

مزامير ۲۳:۵
سفره‌ای برای من در برابر دیدگان دشمنانم می‌گسترانی! سَرَم را به روغن تدهین می‌کنی و پیاله‌ام را لبریز می‌سازی.

مزامير ۳۶:۸
از نعمتِ سرشارِ خانۀ تو، سیراب می‌شوند، و از نهر لذایذ خود بدیشان می‌نوشانی.

مزامير ۳۷:۱۱
اما حلیمان وارث زمین خواهند شد، و از فراوانی سلامتی لذت خواهند برد.

مزامير ۶۵:۱۱
به احسان خویش سال را تاجگذاری می‌کنی؛ جای چرخ ارابه‌هایت نیز از برکت لبریز است.

مزامير ۷۲:۱۶
باشد که غله در سراسر زمین فراوان گردد، و بر فراز تپه‌ها موج زنَد، و میوۀ آن همچون لبنان باشد. باشد که مردمان همچون علف صحرا از شهرها شکوفه زنند.

روميان ۱۵:۱۳
اینک خدای امید، شما را از کمال شادی و آرامش در ایمان آکنده سازد تا با قدرت روح‌القدس، سرشار از امید باشید.

مزامير ۶۶:۸-۱۲
[۸] ای قومها، خدای ما را متبارک خوانید؛ آوای ستایش او را بشنوانید.[۹] زیرا جانهای ما را در میان زندگان نگاه داشته و پاهایمان را از لغزش باز داشته است.[۱۰] زیرا تو، خدایا، ما را آزموده‌ای؛ تو ما را همچون نقره در بوتۀ آزمایش گذاشته‌ای.[۱۱] ما را به دام درآوردی و باری بس گران بر پشت ما نهادی.[۱۲] مردمان را بر سر ما سوار کردی و از آب و آتش گذشتیم، لیکن ما را به جای خُرَّم درآوردی.

Persian (NMV) 2014
The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries