A A A A A

گناهان: [ارتداد]

دوم تسالونيکيان ۲:۳
بگذاريد هر چه می‌خواهند، بگويند؛ ولی شما فريب سخنان ايشان را نخوريد. اما بدانيد كه تا اين دو رويداد واقع نشود، آن روز نخواهد آمد: نخست، شورشی بر ضد خدا بر پا خواهد شد؛ دوم، آن مرد جهنمی كه عامل اين شورش است، ظهور خواهد كرد.

دانيال ۹:۲۷
اين پادشاه با اشخاص زيادی پيمان يک «هفته‌ای» می‌بندد، ولی وقتی نصف اين مدت گذشته باشد، مانع تقديم قربانی‌ها و هدايا خواهد شد. سپس اين خرابكار، خانۀ خدا را آلوده خواهد ساخت، ولی سرانجام آنچه برای او مقرر شده بر سرش خواهد آمد.»

اول تيموتيوس ۴:۱
اما روح‌القدس صريحاً می‌فرمايد كه در زمانهای آخر، برخی در كليسا از پيروی مسيح رويگردان شده، بدنبال معلمينی خواهند رفت كه از شيطان الهام می‌گيرند.

عبرانيان ۳:۱۲
پس ای برادران عزيز، مواظب باشيد مبادا در يكی از شما، دلی گناهكار و بی‌ايمان وجود داشته باشد كه او را از خدای زنده دور سازد.

لوقا ۸:۱۳
زمين سنگلاخ، نمايانگر كسانی است كه از گوش دادن به كلام خدا لذت می‌برند ولی در ايشان هرگز تأثيری عميق نمی‌نمايد و ريشه نمی‌دواند. آنان می‌دانند كه كلام خدا حقيقت دارد و تا مدتی هم ايمان می‌آورند. اما وقتی باد سوزان شكنجه و آزار وزيد، ايمان خود را از دست می‌دهند.

عبرانيان ۶:۴-۶
[۴] چگونه ممكن است كسی كه از ايمان برگشته، بتواند بار ديگر توبه كند؟ كسی كه يكبار با شنيدن پيغام انجيل، نور الهی در وجودش درخشيده، و طعم امور عالی آسمانی را چشيده، و در روح‌القدس نصيبی يافته است، و همچنين درک نموده كه كلام خدا چقدر عالی است و نيروهای عالم آينده را نيز احساس كرده است، اگر با وجود تمام اين بركات، از خدا روگردان شود، محال است بتوان او را بار ديگر با خدا آشتی داد. او درواقع فرزند خدا را رد كرده، و مانند اينست كه او را مسخره و رسوا نموده، و حتی بر روی صليب بار ديگر ميخكوب كرده است. در اين صورت، غير ممكن است بتواند خود را بار ديگر برای توبه آماده سازد.[۵] ***[۶] ***

دوم پترس ۲:۲۰-۲۲
[۲۰] هرگاه كسی با شناخت خداوند و نجات دهنده‌مان عيسی مسيح، از ناپاكی‌های اين دنيا رهايی يابد، ولی بعد از آن، بار ديگر اسير آن آلودگيها گردد، وضعش بدتر از سابق می‌شود.[۲۱] اگر چيزی دربارۀ مسيح نمی‌دانست، برايش بهتر بود از اينكه مسيح را بشناسد و سپس به احكام مقدسی كه به او سپرده شده است، پشت پا بزند.[۲۲] آن مَثَل قديمی چه خوب می‌گويد كه «سگ به قی خود باز می‌گردد و خوک شسته شده، بار ديگر در لجن می‌غلطد.» اين مثل دربارۀ اين اشخاص صدق می‌كند.

عبرانيان ۱۰:۲۶-۲۹
[۲۶] زيرا اگر كسی پس از پی بردن به حقيقت آمرزش گناهان، عمداً از خدا رويگردان شده، بسوی زندگی گناه‌آلود برود، چنين گناهی با خون مسيح پاک نخواهد شد و راهی برای فرار از مجازات آن وجود نخواهد داشت.[۲۷] بلی، راهی نيست جز بسر بردن در انتظار مجازاتی وحشتناک، و نزول خشم و غضب الهی كه دشمنان او را نابود خواهد ساخت.[۲۸] هر كه احكام موسی را بشكند، به شهادت دو يا سه نفر، بدون ترحم كشته می‌شود.[۲۹] پس چه مجازات وحشتناكتری در انتظار كسانی خواهد بود كه فرزند خدا را تحقير می‌كنند، و خونی را كه نشان عهد خدا و پاک‌كنندۀ گناهان ايشان است، بی‌ارزش می‌شمارند، و به روح‌القدس كه عطا كنندۀ رحمت الهی است، بی‌احترامی می‌نمايند.

دوم تيموتيوس ۴:۳-۴
[۳] زيرا زمانی خواهد رسيد كه مردم، ديگر به حقيقت گوش فرا نخواهند داد، بلكه به سراغ معلمينی خواهند رفت كه مطابق ميلشان سخن می‌گويند.[۴] ايشان توجهی به پيغام راستين كلام خدا نخواهند نمود، بلكه كوركورانه بدنبال عقايد گمراه كننده خواهند رفت.

يوحنا ۱۵:۶
اگر كسی از من جدا شود، مانند شاخه‌ای بيفايده آن را می‌بُرَند، دور می‌اندازند و آن شاخه خشكيده می‌شود؛ سپس، آن را با ساير شاخه‌ها جمع می‌كنند و در آتش می‌سوزانند.

اول تيموتيوس ۴:۱-۲
[۱] اما روح‌القدس صريحاً می‌فرمايد كه در زمانهای آخر، برخی در كليسا از پيروی مسيح رويگردان شده، بدنبال معلمينی خواهند رفت كه از شيطان الهام می‌گيرند.[۲] اين معلم‌نماها با بی‌پروايی دروغ خواهند گفت و آنقدر آنها را تكرار خواهند كرد كه ديگر وجدانشان آنها را معذب نخواهد ساخت.

دوم پترس ۲:۱
اما در آن روزگاران، انبيای دروغين نيز بودند، همانطور كه در ميان شما نيز معلمين دروغين پيدا خواهند شد كه با نيرنگ، دروغهايی دربارۀ خدا بيان خواهند كرد و حتی با سَرور خود، مسيح كه ايشان را با خون خود خريده است، سر به مخالفت برخواهند داشت. اما ناگهان سرنوشتی هولناک دچار آنها خواهد شد.

متی ۲۴:۱۰-۱۲
[۱۰] بسياری از ايمان خود برخواهند گشت و يكديگر را تسليم كرده، از هم متنفر خواهند شد.[۱۱] بسياری برخاسته، خود را نبی معرفی خواهند كرد و عدۀ زيادی را گمراه خواهند نمود.[۱۲] گناه آنقدر گسترش پيدا خواهد كرد كه محبت بسياری سرد خواهد شد.

دوم پترس ۳:۱۷
برادران عزيز، اين حقايق را از پيش به شما گوشزد می‌كنم تا مراقب خود باشيد و بسوی اشتباهات اين اشخاص بدكار كشيده نشويد، مبادا شما نيز از راه راست منحرف گرديد.

يوحنا ۶:۶۶
با شنيدن اين سخن، بسياری از پيروانش از او روی گرداندند و ديگر او را پيروی نكردند.

دوم پترس ۲:۱۷
اين اشخاص همچون چشمه‌های خشكيده، نفعی به كسی نمی‌رسانند، و مانند ابرهايی كه به هر سو رانده می‌شوند، ناپايدارند و تاريكی ابدی جهنم انتظارشان را می‌كشد.

اول تيموتيوس ۴:۱-۳
[۱] اما روح‌القدس صريحاً می‌فرمايد كه در زمانهای آخر، برخی در كليسا از پيروی مسيح رويگردان شده، بدنبال معلمينی خواهند رفت كه از شيطان الهام می‌گيرند.[۲] اين معلم‌نماها با بی‌پروايی دروغ خواهند گفت و آنقدر آنها را تكرار خواهند كرد كه ديگر وجدانشان آنها را معذب نخواهد ساخت.[۳] بعنوان مثال خواهند گفت كه ازدواج كردن و گوشت خوردن كار اشتباهی است؛ درحاليكه می‌دانيم خدا اين چيزها را عنايت فرموده تا ايماندارانی كه پيرو حقيقتند، با شكرگزاری از آنها بهره‌مند شوند.

اول قرنتيان ۱۰:۱۲
پس هشيار باشيد و فكر نكنيد كه از ايشان بهتر هستيد! شما نيز ممكن است در دام گناه گرفتار شويد.

متی ۲۴:۹-۱۰
[۹] «آنگاه شما را شكنجه داده، خواهند كشت و تمام دنيا از شما متنفر خواهند شد، زيرا شما پيرو من می‌باشيد.[۱۰] بسياری از ايمان خود برخواهند گشت و يكديگر را تسليم كرده، از هم متنفر خواهند شد.

متی ۲۶:۱۴-۱۶
[۱۴] آنگاه يهودا اسخريوطی كه يكی از دوازده شاگرد عيسی بود، نزد كاهنان اعظم رفت[۱۵] و گفت: «چقدر به من می‌دهيد تا عيسی را به شما تحويل دهم؟» آنان سی سكۀ نقره به او دادند.[۱۶] از آن هنگام، او بدنبال فرصت مناسبی بود تا عيسی را به ايشان تسليم كند.

اول تيموتيوس ۱:۱۹-۲۰
[۱۹] به ايمانی كه به مسيح داری محكم بچسب و وجدان خود را پاک نگاه دار و مطابق ندای آن عمل كن. زيرا بعضی از ندای وجدان خود سرپيچی كرده، به انجام كارهايی دست زدند كه می‌دانستند درست نيست. به همين علت، بعد از مدتی مخالفت با خدا، ايمان خود را به مسيح از دست دادند.[۲۰] «هيمينائوس» و «اسكندر»، دو نمونه از اين قبيل افراد می‌باشند. ايشان را در چنگ شيطان رها كردم تا تنبيه شوند و درس عبرت گيرند و ديگر باعث رسوايی نام مسيح نگردند.

اول يوحنا ۲:۱۹
اين مخالفين مسيح بين ما بودند، اما در واقع از ما نبودند، چه در غير اينصورت نزد ما می‌ماندند. وقتی از ما جدا شدند، معلوم شد كه اصلاً از ما نبودند.

عبرانيان ۱۰:۲۵-۳۱
[۲۵] و نيز چنانكه برخی را عادت است، از حضور در مجالس عبادت كليسايی غافل نشويد، بلكه يكديگر را تشويق كنيد، بخصوص در اين روزها كه بازگشت مسيح نزديک می‌شود.[۲۶] زيرا اگر كسی پس از پی بردن به حقيقت آمرزش گناهان، عمداً از خدا رويگردان شده، بسوی زندگی گناه‌آلود برود، چنين گناهی با خون مسيح پاک نخواهد شد و راهی برای فرار از مجازات آن وجود نخواهد داشت.[۲۷] بلی، راهی نيست جز بسر بردن در انتظار مجازاتی وحشتناک، و نزول خشم و غضب الهی كه دشمنان او را نابود خواهد ساخت.[۲۸] هر كه احكام موسی را بشكند، به شهادت دو يا سه نفر، بدون ترحم كشته می‌شود.[۲۹] پس چه مجازات وحشتناكتری در انتظار كسانی خواهد بود كه فرزند خدا را تحقير می‌كنند، و خونی را كه نشان عهد خدا و پاک‌كنندۀ گناهان ايشان است، بی‌ارزش می‌شمارند، و به روح‌القدس كه عطا كنندۀ رحمت الهی است، بی‌احترامی می‌نمايند.[۳۰] زيرا او را می‌شناسيم كه گفت: «انتقام را من می‌گيرم؛ مكافات را من می‌دهم!» و همچنين فرمود: «من قوم خود را داوری خواهم فرمود.»[۳۱] برای كسانی كه چنين گناهی كرده باشند، افتادن به دستهای خدای زنده بسيار وحشتناک خواهد بود!

ارمييا ۱۷:۵-۶
[۵] «لعنت بر كسی كه به انسان تكيه می‌كند و چشم اميدش به اوست و بر خداوند توكل نمی‌نمايد.[۶] او مثل بوته‌ای است كه در بيابان خشک و سوزان و در شوره‌زارها می‌رويد، جايی كه هيچ گياه ديگری وجود ندارد؛ او هرگز خير و بركت نخواهد ديد!

حزقيال ۳:۲۰
اگر شخص پاک و درستكاری، بدكار و گناهكار شود و تو او را از عاقبت كارش آگاه نسازی، من او را هلاک می‌كنم و او در گناهانش خواهد مرد و اعمال خوب گذشته‌اش نيز تأثيری در محكوميتش نخواهد داشت؛ اما من تو را مسئول هلاكت او خواهم دانست و تو را مجازات خواهم نمود،

حزقيال ۱۸:۲۴
اما اگر شخص درستكار عدالت را ترک گويد و مرتكب گناه گردد و مانند ساير گناهكاران رفتار كند، آيا او زنده خواهد ماند؟ البته كه نه! تمام خوبی‌های گذشته‌اش ناديده گرفته می‌شود و بسبب خيانت و گناهانی كه كرده است، خواهد مرد.

متی ۱۳:۲۰-۲۱
[۲۰] «خاكی كه زيرش سنگ بود، دل كسی را نشان می‌دهد كه تا پيغام خدا را می‌شنود فوراً با شادی آن را قبول می‌كند،[۲۱] ولی چون آن را عميقاً درک نكرده است، در دل او ريشه‌ای نمی‌دواند و به محض اينكه آزار و اذيتی بخاطر ايمانش می‌بيند، شور و حرارت خود را از دست می‌دهد و از ايمان برمی‌گردد.

اول قرنتيان ۹:۲۷
من مثل يک ورزشكار با تمرينهای سخت، بدنم را آماده می‌كنم، و آنقدر بر آن سخت می‌گيرم تا آن كاری را انجام دهد كه بايد بكند، نه آنچه را كه می‌خواهد. اگر چنين نكنم می‌ترسم پس از آنكه ديگران را برای شركت در مسابقه آماده كردم، خودم آماده نباشم و از شركت در مسابقه محروم گردم.

عبرانيان ۶:۴-۸
[۴] چگونه ممكن است كسی كه از ايمان برگشته، بتواند بار ديگر توبه كند؟ كسی كه يكبار با شنيدن پيغام انجيل، نور الهی در وجودش درخشيده، و طعم امور عالی آسمانی را چشيده، و در روح‌القدس نصيبی يافته است، و همچنين درک نموده كه كلام خدا چقدر عالی است و نيروهای عالم آينده را نيز احساس كرده است، اگر با وجود تمام اين بركات، از خدا روگردان شود، محال است بتوان او را بار ديگر با خدا آشتی داد. او درواقع فرزند خدا را رد كرده، و مانند اينست كه او را مسخره و رسوا نموده، و حتی بر روی صليب بار ديگر ميخكوب كرده است. در اين صورت، غير ممكن است بتواند خود را بار ديگر برای توبه آماده سازد.[۵] ***[۶] ***[۷] زمينی كه پس از بارش بارانهای فراوان، محصولی نيكو برای كشاورزان بوجود می‌آورد، از خدا بركت خواهد يافت.[۸] اما اگر خار و خس توليد كند، نشان می‌دهد كه زمينی است بی‌ارزش و مستحق لعنت الهی. سرانجام نيز آن را با آتش خواهند سوزاند.

اعمال رسولان ۲۱:۲۱
از طرف ديگر در ميان آنان شايع شده است كه تو به يهوديانی كه در ميان غيريهوديان زندگی می‌كنند تعليم می‌دهی كه از شريعت موسی برگردند و می‌گويی كه نبايد فرزندان خود را ختنه كنند سنت يهود را حفظ نمايند.

غلاطيان ۵:۴
اگر بخواهيد با حفظ دستورهای مذهبی مقبول خدا شويد، مسيح برای شما هيچ فايده‌ای نخواهد داشت و از فيض و لطف الهی محروم خواهيد ماند.

اول قرنتيان ۶:۹
مگر نمی‌دانيد كه مردم نادرست از بركات سلطنت خدا بی‌نصيب خواهند ماند؟ خود را فريب ندهيد! شهوت‌رانان، بت‌پرستان و زانيان و آنانی كه بدنبال زنان و مردان بدكاره می‌افتند، و همينطور دزدان، طمعكاران، مشروب‌خواران و كسانی كه به ديگران تهمت می‌زنند و يا مال مردم را می‌خورند، در دنيای جديدی كه خدا سلطنت می‌كند، جايی نخواهند داشت.

عبرانيان ۱۰:۲۶
زيرا اگر كسی پس از پی بردن به حقيقت آمرزش گناهان، عمداً از خدا رويگردان شده، بسوی زندگی گناه‌آلود برود، چنين گناهی با خون مسيح پاک نخواهد شد و راهی برای فرار از مجازات آن وجود نخواهد داشت.

متی ۱۳:۴۱
من فرشتگان خود را خواهم فرستاد تا هر چيزی را كه باعث لغزش می‌شود و هر انسان بدكاری را از ملكوت خداوند جدا كنند،

دوم تيموتيوس ۴:۳
زيرا زمانی خواهد رسيد كه مردم، ديگر به حقيقت گوش فرا نخواهند داد، بلكه به سراغ معلمينی خواهند رفت كه مطابق ميلشان سخن می‌گويند.

دوم تسالونيکيان ۲:۳-۴
[۳] بگذاريد هر چه می‌خواهند، بگويند؛ ولی شما فريب سخنان ايشان را نخوريد. اما بدانيد كه تا اين دو رويداد واقع نشود، آن روز نخواهد آمد: نخست، شورشی بر ضد خدا بر پا خواهد شد؛ دوم، آن مرد جهنمی كه عامل اين شورش است، ظهور خواهد كرد.[۴] او با هر چه كه مربوط به دين و خدا است، مخالفت خواهد نمود. حتی وارد خانۀ خدا خواهد شد، و در آنجا نشسته، ادعا خواهد كرد كه خداست.

يوحنا ۱:۱۴
«كلمه‌‌ء خدا» انسان شد و بر روی اين زمين و در بين ما زندگی كرد. او لبريز از محبت و بخشش و راستی بود. ما بزرگی و شكوه او را به چشم خود ديديم، بزرگی و شكوه فرزند بی‌نظير پدر آسمانی ما، خدا.

تثنييه ۱۳:۱۳
***

اول تيموتيوس ۴:۱۰
ما سخت تلاش می‌كنيم و زحمت می‌كشيم تا مردم به اين حقيقت ايمان بياورند، زيرا اميد ما به خدای زنده است كه نجات دهندۀ همه می‌باشد، خصوصاً آنانی كه راه نجات او را پذيرفته‌اند.

اول پترس 3:17
اگر خواست خدا اينست كه زحمت ببينيد، بهتر است برای نيكوكاری رنج و زحمت بكشيد تا برای بدكاری.

اول تسالونيکيان ۲:۳
پس ملاحظه می‌كنيد كه پيغام انجيل را نه با انگيزه‌های نادرست و مقاصد ناپاک بلكه با سادگی و خلوص نيت به شما رسانديم.

تثنييه ۳۲:۱۵
اما بنی‌اسرائيل سير شده، ياغی گشتند، فربه و تنومند و چاق شده، خدايی را كه آنها را آفريده بود ترک نمودند، و «صخرۀ نجاتِ» خود را به فراموشی سپردند.

حزقيال ۱۸:۲۶
وقتی شخص خوب از درستكاری دست كشد و به گناه روی آورد، يقيناً خواهد مرد؛ او بسبب گناهانی كه كرده است، خواهد مرد.

اول تيموتيوس ۴:۲
اين معلم‌نماها با بی‌پروايی دروغ خواهند گفت و آنقدر آنها را تكرار خواهند كرد كه ديگر وجدانشان آنها را معذب نخواهد ساخت.

مرقس ۱۰:۱۱
عيسی به ايشان فرمود: «اگر مردی همسرش را طلاق دهد و با زن ديگری ازدواج كند، نسبت به همسرش زنا كرده است.

لوقا ۲۲:۳-۶
[۳] در همين زمان، شيطان وارد وجود يهودا اسخريوطی يكی از دوازده شاگرد عيسی شد.[۴] پس او نزد كاهنان اعظم و فرماندهان محافظين خانۀ خدا رفت تا با ايشان گفتگو كند كه چگونه عيسی را بدستشان تسليم نمايد.[۵] ايشان نيز از اين امر بسيار شاد شدند و قول دادند كه پاداش خوبی به او دهند.[۶] بنابراين يهودا بدنبال فرصتی می‌گشت تا به‌دور از چشم مردم، عيسی را به آنان تسليم كند.

متی ۱۲:۳۱-۳۲
[۳۱] «اگر كسی حتی به من كفر بگويد و يا گناه ديگری مرتكب شود، امكان بخشايش او وجود دارد؛ اما بی‌حرمتی به روح‌القدس هيچگاه بخشيده نخواهد شد، نه در اين دنيا و نه در آن دنيا.[۳۲] ***

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®