A A A A A

گناهان: [نفرت]

اول يوحنا ۱:۶
پس اگر بگوييم كه با خدا رابطه‌ای نزديک داريم، اما در تاريكی روحانی و در گناه زندگی كنيم، دروغ می‌گوييم.

اول يوحنا ۲:۹-۱۷
[۹] كسی كه می‌گويد: «من در نور مسيح هستم»، ولی همنوع خود را دوست نمی‌دارد، هنوز در تاريكی است.[۱۰] اما هر كه همنوع خود را محبت نمايد، در نور زندگی می‌كند و می‌تواند راه خود را ببيند، بدون آنكه گرفتار تاريكی و گناه گردد.[۱۱] ولی كسی كه همنوع خود را دوست ندارد، در تاريكی سرگردان است و نمی‌داند به كجا می‌رود، زيرا تاريكی چشمانش را كور كرده است تا راه را نبيند.[۱۲] ای فرزندان، اين چيزها را برای شما می‌نويسم، زيرا گناهانتان بخاطر نام عيسی مسيح آمرزيده شده است.[۱۳] ای پدران، اين مطالب را به شما نيز می‌نويسم، زيرا مسيح را كه از ازل بوده است، می‌شناسيد. ای جوانان، روی سخنم با شما نيز هست، زيرا در نبرد روحانی، بر شيطان پيروز شده‌ايد. به شما خردسالان نيز می‌نويسم، كه پدرمان خدا را می‌شناسيد.[۱۴] پس اين را می‌خواهم بگويم به شما پدرانی كه خدای ازلی را می‌شناسيد، و به شما جوانانی كه كلام خدا را در دل خود حفظ می‌كنيد و قوی هستيد و بر شيطان پيروز شده‌ايد؛[۱۵] به اين دنيای گناه‌آلود و به آنچه به آن تعلق دارد، دل نبنديد. كسی كه به اين چيزها دل ببندد، درواقع نشان می‌دهد كه به خدا دلبستگی ندارد.[۱۶] زيرا وابستگی‌های اين دنيا و خواسته‌های ناپاک، ميل به داشتن و تصاحب هر آنچه كه بنظر جالب می‌آيد، و غرور ناشی از ثروت و مقام، هيچيک از خدا نيست؛ بلكه از اين دنيای گناه‌آلود می‌باشد.[۱۷] دنيا نابود خواهد شد و چيزهای گناه‌آلود آن نيز از بين خواهند رفت، اما هر كه طبق خواست خدا زندگی كند، هميشه برقرار خواهد ماند.

افسسيان ۴:۳۱
هر نوع تلخی، خشم، غضب، درشت‌خويی، ناسزاگويی و نفرت را از خود دور كنيد،

امثال ۸:۱۳-۲۵
[۱۳] اگر كسی خداترس باشد، از بدی نفرت خواهد داشت. من از غرور و تكبر، رفتار و گفتار نادرست متنفرم.[۱۴] «من هدايت می‌كنم و فهم و بصيرت می‌بخشم. به نيروی من پادشاهان سلطنت می‌كنند و قضات به عدل و انصاف قضاوت می‌نمايند.[۱۵] ***[۱۶] تمام رهبران و بزرگان جهان به كمک من حكمرانی می‌كنند.[۱۷] من كسانی را كه مرا دوست دارند، دوست دارم. آنانی كه در جستجوی من باشند مرا خواهند يافت.[۱۸] ثروت و حرمت، اموال و موفقيت در اختيار من است.[۱۹] بخششهای من از طلای ناب و نقرۀ خالص بهتر است.[۲۰] راههای من عدل و حق است.[۲۱] ثروت حقيقی از آن كسانی است كه مرا دوست دارند، زيرا من خزانه‌های ايشان را پر می‌سازم.[۲۲] «خداوند در ابتدا، قبل از آفرينش عالم هستی، مرا با خود داشت.[۲۳] از ازل، پيش از به وجود آمدن جهان من به وجود آمدم.[۲۴] قبل از پيدايش اقيانوسها و چشمه‌های پر آب،[۲۵] قبل از آنكه كوهها و تپه‌ها به وجود آيند،

امثال ۱۰:۱۲-۱۸
[۱۲] كينه و نفرت باعث نزاع می‌شود، ولی محبت گناه ديگران را می‌بخشد.[۱۳] اشخاص دانا بخاطر سخنان حكيمانه‌شان مورد ستايش قرار می‌گيرند، اما اشخاص نادان چوب حماقت خود را می‌خورند.[۱۴] در دهان شخص دانا سخنان سنجيده يافت می‌شود، اما آدم نادان نسنجيده سخن می‌گويد و خرابی به بار می‌آورد.[۱۵] ثروت شخص ثروتمند او را محافظت می‌كند، اما بينوايی شخص فقير او را از پای در می‌آورد.[۱۶] درآمد شخص درستكار به زندگی او رونق می‌بخشد، اما شخص بدكار درآمد خود را در راههای گناه‌آلود بر باد می‌دهد.[۱۷] كسی كه تأديب را می‌پذيرد در راه حيات گام بر می‌دارد، اما كسی كه نمی‌خواهد اصلاح گردد، به گمراهی كشيده می‌شود.[۱۸] كسی كه كينه‌اش را پنهان می‌كند آدم نادرستی است. شخصی كه شايعات بی‌اساس را پخش می‌كند احمق است.

مزامير ۵:۵
تو تحمل ديدن متكبران را نداری و از همۀ بدكاران نفرت داری.

مزامير ۳۱:۶
از آنانی كه به بت اعتماد می‌كنند، متنفرم؛ من بر تو، ای خداوند، توكل كرده‌ام.

مزامير ۳۶:۲
او چنان از خود راضی است كه فكر می‌كند گناهش برملا نخواهد شد و او از مجازات فرار خواهد كرد.

مزامير ۴۵:۷
عدالت را دوست داری و از شرارت بيزاری؛ بنابراين خدايت تو را برگزيده و تو را بيش از هركس ديگر شاد گردانيده است.

مزامير ۹۷:۱۰
خداوند آنانی را كه از بدی متنفرند دوست دارد. او عزيزان خود را حفظ می‌كند و ايشان را از دست بدكاران می‌رهاند.

مزامير ۱۱۹:۱۶۳
از دروغ متنفر و بيزارم، اما اوامر تو را دوست دارم.

روميان ۱۲:۹
تظاهر به محبت نكنيد، بلكه محبتتان صادقانه باشد. از هر بدی اجتناب كنيد؛ به نيكويی بپيونديد.

لاويان ۱۹:۱۷-۱۸
[۱۷] «از كسی كينه به دل نگيريد، بلكه اختلاف خود را با او حل كنيد مبادا بخاطر او مرتكب گناه شويد .[۱۸] از همسايۀ خود انتقام نگيريد و از وی نفرت نداشته باشيد بلكه او را چون جان خويش دوست بداريد زيرا من خداوند، خدای شما هستم.

لوقا ۶:۲۷-۲۸
[۲۷] «اما به همه شما كه سخنان مرا می‌شنويد، می‌گويم كه دشمنان خود را دوست بداريد و به كسانی كه از شما نفرت دارند، خوبی كنيد.[۲۸] برای آنانی كه به شما ناسزا می‌گويند، دعای خير كنيد. برای افرادی كه به شما آزار می‌رسانند، بركت خدا را بطلبيد.

متی ۵:۲۳-۲۴
[۲۳] «پس اگر نذری داری و می‌خواهی گوسفندی در خانۀ خدا قربانی كنی، و همان لحظه بيادت آيد كه دوستت از تو رنجيده است،[۲۴] گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها كن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی كن؛ آنگاه بيا و نذرت را به خدا تقديم كن.

اول يوحنا ۳:۱۴-۱۵
[۱۴] اگر ما برادران خود را محبت كنيم، معلوم می‌شود كه از مرگ رهايی يافته، به زندگی جاويد رسيده‌ايم. اما هر كه محبت نداشته باشد، در مرگ بسر می‌برد.[۱۵] هر كه از برادر خود نفرت داشته باشد، در واقع قاتل است؛ و می‌دانيد كه هركس قصد قتل كسی را داشته باشد، هرگز به زندگی ابدی دست نخواهد يافت.

اول يوحنا ۴:۱۹-۲۰
[۱۹] محبت ما نسبت به خدا، از محبتی ناشی می‌شود كه او اول نسبت به ما داشت.[۲۰] اگر كسی ادعا می‌كند كه خدا را دوست دارد، اما از همنوع خود متنفر است، دروغ می‌گويد؛ چون اگر كسی نتواند همنوعی را كه می‌بيند، دوست داشته باشد، چگونه می‌تواند خدايی را كه نديده است، دوست بدارد؟

جامعه ۳:۱-۸
[۱] برای هر چيزی كه در زير آسمان انجام می‌گيرد، زمان معينی وجود دارد:[۲] زمانی برای تولد، زمانی برای مرگ. زمانی برای كاشتن، زمانی برای كندن.[۳] زمانی برای كشتن، زمانی برای شفا دادن. زمانی برای خراب كردن، زمانی برای ساختن.[۴] زمانی برای گريه، زمانی برای خنده. زمانی برای ماتم، زمانی برای رقص.[۵] زمانی برای دور ريختن سنگها، زمانی برای جمع كردن سنگها. زمانی برای در آغوش گرفتن، زمانی برای اجتناب از درآغوش گرفتن.[۶] زمانی برای به دست آوردن، زمانی برای از دست دادن. زمانی برای نگه داشتن، زمانی برای دور انداختن.[۷] زمانی برای پاره كردن، زمانی برای دوختن. زمانی برای سكوت، زمانی برای گفتن.[۸] زمانی برای محبت، زمانی برای نفرت. زمانی برای جنگ، زمانی برای صلح.

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®