A A A A A

اسرار: [رویاها]

اول سموئيل ۲۸:۱۵
سموئيل به شائول گفت: «چرا مرا احضار كردی و آرامشم را برهم زدی؟» شائول گفت: «برای اينكه در وضع بسيار بدی قرار گرفته‌ام. فلسطينی‌ها با ما در حال جنگند و خدا مرا ترک گفته است. او جواب دعای مرا نه بوسيلۀ خواب می‌دهد نه توسط انبياء. پس ناچار به تو پناه آورده‌ام تا بگويی چه كنم.»

اعمال رسولان ۲:۱۷
خدا از زبان او فرمود: «در روزهای آخر، تمام مردم را از روح خود پر خواهم ساخت تا پسران و دختران شما نبوت كنند و جوانان شما رؤياها و پيران شما خوابها ببينند.

دانيال ۱:۱۷
خداوند به اين چهار جوان چنان درک و فهمی بخشيد كه ايشان توانستند تمام علوم و حكمت آن زمان را بياموزند. از اين گذشته او به دانيال توانايی تعبير خوابها و رؤياها را نيز عطا فرمود.

جامعه ۵:۷
خيالات بسيار و سخنان زياد بيهودگی است؛ پس تو با ترس و احترام به حضور خداوند بيا.

پيدايش ۲۰:۳
اما همان شب خدا در خواب بر ابيملک ظاهر شده، گفت: «تو خواهی مُرد، زيرا زن شوهرداری را گرفته‌ای.»

پيدايش ۴۰:۸
گفتند: «ديشب ما هر دو خواب ديديم و كسی نيست كه آن را تعبير كند.» يوسف گفت: «تعبير كردن خوابها كار خداست. به من بگوييد چه خوابهايی ديده‌ايد؟»

پيدايش ۴۲:۹
در اين موقع يوسف خوابهايی را كه مدتها پيش در خانۀ پدرش ديده بود، به خاطر آورد. او به آنها گفت: «شما جاسوس هستيد و برای بررسی سرزمين ما به اينجا آمده‌ايد.»

ارمييا 23:32
من بضد اين پيام‌آوران دروغين هستم كه با خوابهای ساختگی و دروغهای خود، قوم مرا به گمراهی می‌كشانند؛ من هرگز چنين افرادی را نفرستاده و مأمور نكرده‌ام؛ برای همين هيچ نفعی از آنها به اين قوم نخواهد رسيد.»

متی 2:13
پس از رفتن ستاره‌شناسان، فرشتۀ خداوند در خواب بر يوسف ظاهر شد و گفت: «برخيز و كودک و مادرش را برداشته، به مصر فرار كن، و همانجا بمان تا تو را خبر دهم؛ زيرا هيروديس پادشاه می‌خواهد كودک را به قتل برساند.»

متی 2:19
پس از مرگ هيروديس، در مصر فرشتۀ خداوند در خواب بر يوسف ظاهر شد و به او گفت:

اعداد ۱۲:۶
خداوند به ايشان فرمود: «من با يک نبی بوسيلۀ رويا و خواب صحبت می‌كنم،

زکريا ۱۰:۲
بتها و فالگيران نمی‌توانند چنين درخواستی را اجابت كنند. رؤياهايی كه فالگيران می‌بينند و خوابهايی كه تعبير می‌كنند دروغ محض است و باعث گمراهی مردم می‌شود. تسلی‌ای كه آنها می‌دهند بی‌فايده است. يهودا و اسرائيل مثل گوسفندان گمشده، سرگردان و آواره شده‌اند زيرا رهبری ندارند كه آنها را هدايت كند.

يوئيل ۲:۲۸
«پس از آن، روح خود را بر همۀ مردم خواهم ريخت! پسران و دختران شما نبوت خواهند كرد. پيران شما خوابها و جوانان شما رؤياها خواهند ديد.

اشعيا ۲۹:۷-۸
[۷] و تمام سپاهيان دشمن را كه تو را محاصره و مورد يورش خود قرار داده‌اند و با تو می‌جنگند مثل خواب و رؤيای شبانه محو و نابود خواهد كرد.[۸] ای اورشليم، آنانی كه با تو جنگ می‌كنند مانند شخص گرسنه‌ای خواهند بود كه خواب می‌بيند كه خوراک می‌خورد، اما وقتی بيدار می‌شود هنوز گرسنه است، و يا شخص تشنه‌ای كه در خواب می‌بيند كه آب می‌نوشد، اما وقتی بيدار می‌شود عطش او همچنان باقی است.

دانيال ۷:۱-۳
[۱] در سال اول سلطنت بلشصر پادشاه بابل، يک شب دانيال خوابی ديد و آن را نوشت. اين است شرح خواب او:[۲] درخواب دريای پهناوری ديدم كه در اثر وزش باد از هر سو، متلاطم شد.[۳] سپس چهار جانور عجيب و بزرگ از دريا بيرون آمدند. هر كدام از آنها با ديگری تفاوت داشت.

تثنييه ۱۳:۱-۳
[۱] اگر در ميان شما پيشگو يا تعبيركنندۀ خواب وجود دارد كه آينده را پيشگويی می‌كند[۲] و پيشگويی‌هايش نيز درست از آب در می‌آيند، ولی می‌گويد: «بياييد تا خدايان قوم‌های ديگر را بپرستيم.»[۳] به حرف او گوش نكنيد؛ چون خداوند بدين ترتيب شما را امتحان می‌كند تا معلوم شود آيا حقيقتاً او رابا تمامی دل و جانتان دوست داريد يا نه.

پيدايش ۴۱:۲۵-۲۷
[۲۵] يوسف به فرعون گفت: «معنی هر دو خواب يكی است. خدا تو را از آنچه كه در سرزمين مصر انجام خواهد داد، آگاه ساخته است.[۲۶] هفت گاو چاق و فربه و هفت خوشهٔ پُر و رسيده كه اول ظاهر شدند، نشانهٔ هفت سالِ فراوانی است.[۲۷] هفت گاو لاغر و استخوانی و هفت خوشۀ نازک و پژمرده، نشانهٔ هفت سال قحطی شديد است كه بدنبال هفت سال فراوانی خواهد آمد.

متی ۱:۲۰-۲۳
[۲۰] او غرق در اينگونه افكار بود كه بخواب رفت. در خواب فرشته‌ای را ديد كه به او گفت: «يوسف، پسر داود، از ازدواج با مريم نگران نباش. كودكی كه در رَحِم اوست، از روح‌القدس است.[۲۱] او پسری خواهد زاييد، و تو نام او را عيسی (يعنی نجات دهنده) خواهی نهاد، چون او قوم خود را از گناهانشان خواهد رهانيد.»[۲۲] و اين همان پيغامی است كه خداوند قرنها قبل به زبان نبی خود «اشعيا» فرموده بود:[۲۳] «بنگريد! دختری باكره آبستن خواهد شد و پسری بدنيا خواهد آورد، و او را عمانوئيل خواهند ناميد.» (عمانوئيل بزبان عبری به معنی «خدا با ما» است.)

پيدايش ۴۱:۸-۱۲
[۸] صبح روز بعد، فرعون كه فكرش مغشوش بود، تمام جادوگران و دانشمندان مصر را احضار نمود و خوابهايش را برای ايشان تعريف كرد، ولی كسی قادر به تعبير خوابهای او نبود.[۹] آنگاه رئيس ساقيان پيش آمده، به فرعون گفت: «الان يادم آمد كه چه خطای بزرگی مرتكب شده‌ام.[۱۰] مدتی پيش، وقتی كه بر غلامان خود غضب نمودی و مرا با رئيس نانوايان به زندانِ رئيس محافظانِ دربار انداختی، هر دو ما در يک شب خواب ديديم.[۱۱] ***[۱۲] ما خوابهايمان را برای جوانی عبرانی كه غلامِ رئيس محافظان دربار و با ما همزندان بود، تعريف كرديم و او خوابهايمان را برای ما تعبير كرد؛

ايوب ۳۳:۱۴-۱۸
[۱۴] خدا به شكل‌های گوناگون با انسان سخن می‌گويد.[۱۵] هنگامی كه خواب عميق انسان را در بسترش فرو می‌گيرد، خدا بوسيلۀ خوابها و رؤياهای شب با او حرف می‌زند.[۱۶] گوشهای او را باز می‌كند و به او هشداری می‌دهد تا[۱۷] او را از گناه و تكبر باز دارد.[۱۸] او انسان را از هلاكت و مرگ می‌رهاند.

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®