A A A A A

علائم ریاضی: [شماره ۷]

دوم پادشاهان ۵:۱۰
اليشع يک نفر را فرستاد تا به او بگويد كه برود و هفت مرتبه خود را در رود اردن بشويد تا از مرض جذام شفا پيدا كند.

تثنييه ۵:۱۲
«روز سَبَت را به ياد داشته باش و آن را مقدس بدار. من كه خداوند، خدای تو هستم اين را به تو امر می‌كنم.

سفر خروج ۲۲:۳۰
«نخست زاده‌های نر گاوان و گوسفندان خود را به من بده. بگذار اين نخست‌زاده‌ها يک هفته پيش مادرشان بمانند و در روز هشتم آنها را به من بده.

يوحنا ۶:۳۵
عيسی جواب داد: «من نان حيات هستم. هر كه نزد من آيد، ديگر گرسنه نخواهد شد و كسانی كه به من ايمان آورند، هرگز تشنه نخواهند گرديد.

متی ۲۶:۲۶
وقتی شام می‌خوردند، عيسی يک تكه نان برداشت و شكر نمود؛ سپس آن را تكه‌تكه كرد و به شاگردان داد و فرمود: «بگيريد بخوريد، اين بدن من است.»

اعداد ۴:۷
«بعد ايشان بايد يک پارچۀ آبی روی ميزی كه نان مقدس بر آن گذارده می‌شود كشيده، بشقابها، قاشقها، كاسه‌ها، پياله‌ها و نان مقدس را روی آن پارچه بگذارند.

يشوع ۶:۳-۴
[۳] تمام لشكر شما بايد تا شش روز، و روزی يک بار شهر را دور بزنند. هفت كاهن پيشاپيش صندوق عهد، در جلو شما حركت كنند و هر يک از آنها يک شيپور كه از شاخ قوچ درست شده، در دست خود بگيرند. در روز هفتم در حاليكه كاهنان شيپور می‌نوازند شما بجای يک بار، هفت بار شهر را دور بزنيد.[۴] ***

پيدايش ۲:۱-۳
[۱] به اين ترتيب آسمانها و زمين و هر چه در آنها بود، تكميل گرديد.[۲] با فرارسيدن روز هفتم، خدا كار آفرينش را تمام كرده، دست از كار كشيد.[۳] خدا روز هفتم را بركت داده، آن را مقدس اعلام فرمود، زيرا روزی بود كه خدا پس از پايان كار آفرينش، آرام گرفت.

پيدايش ۹:۱۲-۱۶
[۱۲] اين است نشان عهد جاودانی من:[۱۳] رنگين‌كمان خود را در ابرها می‌گذارم و اين نشان عهدی خواهد بود كه من با جهان بسته‌ام.[۱۴] وقتی ابرها را بالای زمين بگسترانم و رنگين كمان ديده شود،[۱۵] آنگاه قولی را كه به شما و تمام جانداران داده‌ام به ياد خواهم آورد و ديگر هرگز تمام موجودات زنده بوسيلهٔ طوفان هلاک نخواهند شد.[۱۶] آری، رنگين كمان نشانهٔ عهد من است با تمام موجودات زندۀ روی زمين.»

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®