A A A A A

زندگی: [بیوه ها]

يعقوب ۱:۲۷
در نظر خدای پدر، مسيحی پاک و بی‌عيب كسی است كه به كمک يتيمان و بيوه‌زنان می‌شتابد، و نسبت به خداوند وفادار می‌ماند و خود را از آلودگيهای دنيا دور نگاه می‌دارد.

اعمال رسولان ۶:۱
با افزايش تعداد ايمانداران، گِله و شكايتهايی در ميان ايشان بوجود آمد. كسانی كه يونانی زبان بودند، گله داشتند كه ميان بيوه‌زنان ايشان و بيوه زنان عبری زبان، تبعيض قائل می‌شوند و به اينان به اندازۀ آنان خوراک نمی‌دهند.

اول تيموتيوس ۵:۳-۱۶
[۳] كليسا بايد از بيوه‌زنان مراقبت و نگهداری كند، البته اگر كسی را نداشته باشند كه از ايشان مراقبت نمايد.[۴] اما اگر فرزندان يا نوه‌هايی دارند، ايشان بايد از آنان نگهداری بعمل آورند، و بياموزند كه نيكوكاری را از خانه شروع كنند و اول از همه، دِين خود را به والدين و اجداد خود ادا نمايند. اين چيزی است كه خدا را خشنود و راضی می‌سازد.[۵] كليسا بايد از بيوه زنانی نگهداری كند كه فقير و بيكس هستند و چشم اميدشان به خداست و وقتشان را بيشتر در دعا صرف می‌كنند؛[۶] اما بيوه‌هايی كه بيكار می‌گردند و بدگويی می‌كنند و در پی خوشگذرانی هستند، روح خود را بسوی هلاكت سوق می‌دهند.[۷] اين بايد جزو مقررات كليسای شما باشد، تا اعضا بدانند چه كاری درست است و آن را انجام دهند.[۸] اما اگر كسی به احتياجات خويشان و بخصوص اعضای خانوادۀ خود بی‌توجه باشد، اجازه ندارد خود را مسيحی بخواند؛ چنين شخص از يک كافر هم پست‌تر است.[۹] زنان بيوه‌ای كه بيش از 60 سال سن دارند و بيش از يک بار ازدواج نكرده‌اند، بايد نامشان در فهرست بيوه‌زنان كليسا ثبت گردد.[۱۰] اينگونه بيوه‌زنان بايد به نيكوكاری معروف بوده، فرزندان خود را بخوبی تربيت كرده باشند؛ بايد نسبت به غريبان مهمان‌نواز بوده، به ايمانداران نيز خدمت كرده باشند و دردمندان و محتاجان را ياری داده و همواره نيكوكار بوده باشند.[۱۱] بيوه‌های جوانتر را جزو اين گروه نپذير، چون پس از مدتی ممكن است اميال و غرايز بر ايشان چيره شود و خواهان ازدواج مجدد گردند؛[۱۲] به اين ترتيب، بسبب شكستن پيمان اولشان با مسيح، مورد محكوميت قرار می‌گيرند.[۱۳] از اين گذشته، بيوۀ جوان ممكن است به بيكاری و تنبلی عادت كند، و خانه به خانه بگردد و در مورد اين و آن به بدگويی بپردازد و در كار ديگران فضولی كرده، بيهوده‌گويی نمايد.[۱۴] پس به نظر من، بهتر است كه بيوه‌های جوان ازدواج كنند و بچه‌دار شوند و به خانه‌داری بپردازند، تا كسی نتواند از كليسا عيب و ايرادی بگيرد.[۱۵] زيرا اينطور كه پيداست، عده‌ای از بيوه‌ها از كليسا روگردان شده، شيطان را پيروی می‌كنند.[۱۶] بار ديگر يادآوری می‌كنم كه خويشان هر بيوه‌زن بايد خرج او را بدهند و اين بار را بر دوش كليسا ننهند، تا كليسا بتواند از بيوه‌زنانی نگهداری كند كه هيچكس را ندارند.

اول تيموتيوس ۵:۹
زنان بيوه‌ای كه بيش از 60 سال سن دارند و بيش از يک بار ازدواج نكرده‌اند، بايد نامشان در فهرست بيوه‌زنان كليسا ثبت گردد.

اول تيموتيوس ۵:۳
كليسا بايد از بيوه‌زنان مراقبت و نگهداری كند، البته اگر كسی را نداشته باشند كه از ايشان مراقبت نمايد.

اول تيموتيوس ۵:۱۶
بار ديگر يادآوری می‌كنم كه خويشان هر بيوه‌زن بايد خرج او را بدهند و اين بار را بر دوش كليسا ننهند، تا كليسا بتواند از بيوه‌زنانی نگهداری كند كه هيچكس را ندارند.

اعمال رسولان ۹:۳۹
همين كه پطرس آمد، او را به بالاخانه‌ای كه جسد دوركاس در آن بود، بردند. در آنجا بيوه‌زنان گرد آمده، گريه‌كنان لباس‌هايی را كه دوركاس در زمان حيات خود برای ايشان دوخته بود، به او نشان می‌دادند.

اعمال رسولان ۶:۱-۶
[۱] با افزايش تعداد ايمانداران، گِله و شكايتهايی در ميان ايشان بوجود آمد. كسانی كه يونانی زبان بودند، گله داشتند كه ميان بيوه‌زنان ايشان و بيوه زنان عبری زبان، تبعيض قائل می‌شوند و به اينان به اندازۀ آنان خوراک نمی‌دهند.[۲] پس، آن دوازده رسول تمام ايمانداران را جمع كردند و گفتند: «ما بايد وقت خود را صرف رساندن پيام خدا به مردم كنيم، نه صرف رساندن خوراک به اين و آن.[۳] پس برادران عزيز، از ميان خود هفت نفر را انتخاب كنيد كه پر از حكمت و روح‌القدس و مورد اعتماد همه باشند تا آنان را مسئول اين كار كنيم.[۴] ما نيز وقت خود را صرف دعا، موعظه و تعليم خواهيم نمود.»[۵] اين پيشنهاد را همه پسنديدند و اين اشخاص را انتخاب كردند: استيفان (مردی با ايمانی قوی و پر از روح‌القدس)، فيليپ، پروخروس، نيكانور، تيمون، پرميناس و نيكلائوس اهل انطاكيه. نيكلائوس يک غيريهودی بود كه اول يهودی و بعد مسيحی شده بود.[۶] اين هفت نفر را به رسولان معرفی كردند و رسولان نيز برای ايشان دعا كرده، دست بر سرشان گذاشتند و بركت دادند.

اول تيموتيوس ۵:۱۱-۱۴
[۱۱] بيوه‌های جوانتر را جزو اين گروه نپذير، چون پس از مدتی ممكن است اميال و غرايز بر ايشان چيره شود و خواهان ازدواج مجدد گردند؛[۱۲] به اين ترتيب، بسبب شكستن پيمان اولشان با مسيح، مورد محكوميت قرار می‌گيرند.[۱۳] از اين گذشته، بيوۀ جوان ممكن است به بيكاری و تنبلی عادت كند، و خانه به خانه بگردد و در مورد اين و آن به بدگويی بپردازد و در كار ديگران فضولی كرده، بيهوده‌گويی نمايد.[۱۴] پس به نظر من، بهتر است كه بيوه‌های جوان ازدواج كنند و بچه‌دار شوند و به خانه‌داری بپردازند، تا كسی نتواند از كليسا عيب و ايرادی بگيرد.

اول قرنتيان ۷:۸-۹
[۸] پس به آنانی كه هنوز ازدواج نكرده‌اند، و نيز به بيوه زنان می‌گويم كه بهتر است اگر می‌توانند، مثل من مجرد بمانند.[۹] اما اگر نمی‌توانند بر اميال خود مسلط باشند، بهتر است كه ازدواج كنند، زيرا ازدواج كردن، بهتر است از سوختن در آتش شهوت.

مزامير ۶۸:۵
خدايی كه در خانۀ مقدس خود ساكن است، پدر يتيمان و دادرس بيوه زنان می‌باشد.

تثنييه ۱۴:۲۹
تا آن را به لاوی‌ها كه در ميان شما ملكی ندارند، و همچنين غريبان، بيوه زنان و يتيمان داخل شهرتان بدهيد تا بخورند و سير شوند. آنگاه خداوند، خدايتان شما را در كارهايتان بركت خواهد داد.

تثنييه ۱۶:۱۱-۱۴
[۱۱] در اين عيد با پسران و دختران، غلامان و كنيزان خود در حضور خداوند شادی كنيد. فراموش نكنيد كه لاوی‌ها، غريبان، بيوه‌زنان و يتيمان شهرتان را هم دعوت كنيد تا در مراسم جشن، در مكانی كه خداوند بعنوان عبادتگاه خود تعيين می‌كند، شركت كنند.[۱۲] اين دستور را حتماً بجا آوريد، زيرا خود شما هم در مصر برده بوده‌ايد.[۱۳] جشن ديگر، عيد سايبانهاست كه بايد به مدت هفت روز در پايان فصل درو، پس از اينكه خرمن خود را كوبيديد و آب انگورتان را گرفتيد، برگزار كنيد.[۱۴] دراين عيد به اتفاق پسران و دختران، غلامان و كنيزان خود شادی نماييد. فراموش نكنيد كه لاويها، غريبان، يتيمان و بيوه زنان شهر خود را نيز دعوت كنيد.

ارمييا ۴۹:۱۱
اما من از كودكان يتيم نگهداری خواهم كرد و چشم اميد بيوه‌هايتان به من خواهد بود.

ملاکی ۳:۵
خداوند قادر متعال می‌فرمايد: «من برای داوری به ميان شما خواهم آمد و بضد بدكاران شهادت خواهم داد يعنی بضد جادوگران، زناكاران و دروغگويان، بضد تمام كسانی كه حق كارگران خود را نمی‌دهند، و كسانی كه به بيوه زنان، يتيمان و غريبان ظلم می‌كنند و از من نمی‌ترسند.»

تثنييه ۱۴:۲۸-۲۹
[۲۸] در آخر هر سه سال بايد عشريۀ تمام محصولات خود رادر شهر خود جمع كنيد[۲۹] تا آن را به لاوی‌ها كه در ميان شما ملكی ندارند، و همچنين غريبان، بيوه زنان و يتيمان داخل شهرتان بدهيد تا بخورند و سير شوند. آنگاه خداوند، خدايتان شما را در كارهايتان بركت خواهد داد.

ايوب ۲۲:۹
بيوه‌زنان را دست خالی از پيش خود رانده و به يتيمان رحم نكرده‌ای.

نوحه ۵:۳
ما يتيميم؛ پدرانمان كشته و مادرانمان بيوه شده‌اند.

سفر خروج ۲۲:۲۲-۲۴
[۲۲] «از بيوه زن و يتيم بهره‌كشی نكنيد.[۲۳] اگر بر آنها ظلمی روا داريد و ايشان پيش من فرياد برآورند، من به داد آنها می‌رسم،[۲۴] و بر شما خشمگين شده، شما را به دست دشمنان هلاک خواهم نمود تا زنان شما بيوه شوند و فرزندانتان يتيم گردند.

اشعيا ۱۰:۱-۲
[۱] وای بر قاضيان بی‌انصاف كه قوانين غير عادله وضع می‌كنند تا حق فقيران و بيوه زنان و يتيمان قوم مرا پايمال كنند و اموالشان را به غارت ببرند و بر ايشان ظلم كنند.[۲] ***

سفر خروج ۲۲:۲۴
و بر شما خشمگين شده، شما را به دست دشمنان هلاک خواهم نمود تا زنان شما بيوه شوند و فرزندانتان يتيم گردند.

ارمييا ۱۵:۸
شمار بيوه زنانتان مانند ريگهای ساحل زياد خواهد شد؛ به هنگام ظهر، مردان جوان را كشته و مادرانشان را داغدار خواهم ساخت؛ كاری خواهم كرد كه وحشت ناگهانی همۀ آنها را فرا گيرد.

ايوب ۲۷:۱۵
آنان هم كه از جنگ و گرسنگی جان سالم بدر ببرند، بر اثر بيماری و بلا به گور خواهند رفت و حتی زنانشان هم برای ايشان عزاداری نخواهند كرد.

اشعيا ۱۰:۲
***

ارمييا ۱۸:۲۱
اما حال خداوندا، بگذار فرزندانشان از گرسنگی بميرند و شمشير خون آنها را بريزد؛ زنانشان بيوه بشوند و مادرانشان داغديده! مردها از بيماری بميرند و جوانان در جنگ كشته شوند!

مزامير ۷۸:۶۴
پيشوايان دينی آنها بدم شمشير جان سپردند و اجل به زنهايشان مجال نداد تا برای آنها سوگواری كنند.

سفر خروج ۲۲:۲۲
«از بيوه زن و يتيم بهره‌كشی نكنيد.

تثنييه ۲۷:۱۹
«لعنت خدا بر كسی كه نسبت به غريبان، يتيمان و بيوه زنان بی‌عدالتی نمايد.» و تمامی قوم بگويند: «آمين.»

تثنييه ۲۴:۱۷
با غريبان و يتيمان به عدالت رفتار كنيد و هرگز لباس بيوه‌زنی را در مقابل قرضی كه به او داده‌ايد گرو نگيريد.

لوقا ۲:۳۷
***

تثنييه ۱۰:۱۸
به داد بيوه زنان و يتيمان می‌رسد.

اشعيا ۱:۱۷
نيكوكاری را بياموزيد و با انصاف باشيد. به مظلومان و يتيمان و بيوه‌زنان كمک كنيد.»

روميان 7:3
***

اول تيموتيوس ۵:۴
اما اگر فرزندان يا نوه‌هايی دارند، ايشان بايد از آنان نگهداری بعمل آورند، و بياموزند كه نيكوكاری را از خانه شروع كنند و اول از همه، دِين خود را به والدين و اجداد خود ادا نمايند. اين چيزی است كه خدا را خشنود و راضی می‌سازد.

تثنييه ۲۴:۱۹-۲۱
[۱۹] اگر هنگام درو كردن محصول فراموش كرديد يكی از بافه‌ها را از مزرعه بياوريد، برای برداشتن آن به مزرعه باز نگرديد. آن را برای غريبان، يتيمان و بيوه زنان بگذاريد تا خداوند، خدايتان دسترنج شما را بركت دهد.[۲۰] وقتی كه محصول زيتون خود را از درخت می‌تكانيد شاخه‌ها را برای بار دوم تكان ندهيد، بلكه باقيمانده را برای غريبان، يتيمان و بيوه زنان بگذاريد.[۲۱] درمورد انگور تاكستانتان نيز چنين عمل كنيد. دوباره سراغ تاكی كه انگورهايش را چيده‌ايد نرويد، بلكه آنچه را كه از انگورها باقی مانده است برای نيازمندان بگذاريد.

ايوب ۲۴:۳
حتی از الاغهای يتيمان نيز نمی‌گذرند و داروندار بيوه زنان را به گرو می‌گيرند.

حزقيال ۲۲:۷
در اين شهر، پدر و مادر احترامی ندارند؛ غريبان مظلوم می‌شوند و يتيمان و بيوه زنان مورد ظلم و ستم قرار می‌گيرند؛

اول تيموتيوس ۵:۱۰
اينگونه بيوه‌زنان بايد به نيكوكاری معروف بوده، فرزندان خود را بخوبی تربيت كرده باشند؛ بايد نسبت به غريبان مهمان‌نواز بوده، به ايمانداران نيز خدمت كرده باشند و دردمندان و محتاجان را ياری داده و همواره نيكوكار بوده باشند.

امثال ۱۵:۲۵
خداوند خانه متكبران را از بين می‌برد، اما ملک بيوه زنان را حفظ می‌كند.

زکريا ۷:۱۰
از ظلم كردن به بيوه‌زنان و يتيمان و افراد غريب و فقير دست برداريد و برای يكديگر توطئه نچينيد.

مرقس ۱۲:۴۲-۴۳
[۴۲] در آن ميان يک بيوه زن فقير هم آمد و دو سكۀ كم‌ارزش در صندوق انداخت.[۴۳] عيسی شاگردان خود را فراخواند و به ايشان فرمود: «آنچه اين بيوه زن فقير در صندوق انداخت، از تمام آنچه كه اين ثروتمندان هديه كردند، بيشتر بود. چون آنان جزئی از ثروت خود را به خدا دادند، ولی اين زن تمام دارايی خود را داد.»

ايوب ۲۹:۱۳
كسانی را كه دم مرگ بودند ياری می‌دادم و ايشان برايم دعای خير می‌كردند و كاری می‌كردم كه دل بيوه زنان شاد شود.

تثنييه ۲۴:۱۹
اگر هنگام درو كردن محصول فراموش كرديد يكی از بافه‌ها را از مزرعه بياوريد، برای برداشتن آن به مزرعه باز نگرديد. آن را برای غريبان، يتيمان و بيوه زنان بگذاريد تا خداوند، خدايتان دسترنج شما را بركت دهد.

تثنييه ۲۶:۱۲
هر سه سال يک بار، سال مخصوص عشريه است. در آن سال بايد تمام عشريه‌های محصول خود را به لاويان، غريبان، يتيمان و بيوه‌زنان شهرتان بدهيد تا بخورند و سير شوند.

اول تيموتيوس ۵:۵
كليسا بايد از بيوه زنانی نگهداری كند كه فقير و بيكس هستند و چشم اميدشان به خداست و وقتشان را بيشتر در دعا صرف می‌كنند؛

ارمييا ۷:۶
***

مزامير ۹۴:۶
بيوه زنان و غريبان و يتيمان را می‌كشند.

مزامير ۱۴۶:۹
از غريبان محافظت می‌كند، از يتيمان و بيوه‌زنان نگهداری می‌نمايد؛ اما نقشه‌های بدكاران را نقش برآب می‌كند.

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®