A A A A A

زندگی: [آیاتی برای زنان]

مزامير ۴۶:۵
اين شهر هرگز نابود نخواهد شد، زيرا خدا در آن ساكن است. پيش از آنكه اتفاقی رخ دهد خدا به ياری آن خواهد شتافت.

مزامير ۱۳۹:۱۴
تو را شكر می‌كنم كه مرا اينچنين شگفت‌انگيز آفريده‌ای! با تمام وجود دريافته‌ام كه كارهای تو عظيم و شگفت‌انگيز است.

اول تيموتيوس ۳:۱۱
همسران شماسان نيز بايد محترم و باوقار باشند و دربارۀ ديگران بدگويی نكنند، بلكه خويشتندار و قابل اعتماد باشند.

اول قرنتيان ۱۱:۱۲
زيرا با اينكه اولين زن از مرد بوجود آمد، ولی از آن پس، تمام مردها از زن بوجود آمده‌اند. اما بهر حال مرد و زن هر دو از خالق خود، خدا می‌باشند.

اول قرنتيان ۱۵:۱۰
اما اكنون هر چه هستم، بخاطر لطفی است كه خدا در حق من فرموده و اين لطف نيز بی‌نتيجه نبوده است، چون من حتی بيش از ساير رسولان زحمت كشيده‌ام؛ هر چند كه من نبودم كه اين كارها را می‌كردم، بلكه خدا بود كه در من كار می‌كرد و مرا بركت می‌داد.

لوقا ۱:۴۵
خوشابحال تو، زيرا ايمان آوردی كه هر چه خدا به تو گفته است، به انجام خواهد رسيد!»

امثال ۱۱:۱۶
زن نيكو سيرت، عزت و احترام به دست می‌آورد، اما مردان قوی فقط می‌توانند ثروت به چنگ آورند.

امثال ۱۴:۱
زن دانا خانه خود را بنا می‌كند، اما زن نادان با دست خود خانه‌اش را خراب می‌كند.

امثال ۱۹:۱۳
فرزند نادان بلای جان پدرش است و غرغرهای زن بهانه‌گير مثل قطرات آبی است كه دايم در حال چكيدن می‌باشد.

امثال 21:9
سكونت در گوشۀ پشت بام بهتر است از زندگی كردن با زن ستيزه‌جو در يک خانه مشترک.

امثال ۲۱:۱۹
سكونت در بيابان بی‌آب و علف بهتر است از زندگی كردن با زن ستيزه‌جو.

اول پترس ۳:۱-۲
[۱] و اما شما ای زنان، مطيع شوهران خود باشيد تا چنانچه بعضی از ايشان نيز به انجيل ايمان نياورده باشند، با ديدن رفتار شما ايمان بياورند؛ زيرا رفتار خوب و توأم با احترام يک زن، بهتر از سخنان او دربارۀ مسيح، در دل شوهر اثر می‌گذارد.[۲] ***

افسسيان ۵:۲۲-۲۳
[۲۲] ای زنان، همچنانكه از مسيح اطاعت می‌كنيد، از شوهرتان نيز اطاعت نماييد.[۲۳] زيرا شوهر سرپرست زن است، همانطور كه مسيح سرپرست كليساست. به همين علت بود كه او جانش را فدا كرد و نجات‌دهندۀ كليسا گرديد.

امثال 31:16-17
[16] مزرعه‌ای را در نظر می‌گيرد و پس از بررسيهای لازم آن را می‌خرد و با دسترنج خود تاكستان ايجاد می‌كند.[17] او قوی و پركار است.

تايتوس 2:3-5
[3] به زنان سالخورده نيز بياموز كه در زندگی و رفتار خود موقر و سنگين باشند، غيبت نكنند، اسير شراب نشوند، و در اعمال نيک نمونه باشند،[4] تا بتوانند به زنان جوانتر ياد دهند كه چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند،[5] عاقل و پاكدامن باشند، و كدبانويی شايسته و همسری مهربان و مطيع برای شوهر خود باشند، تا وابستگان و آشنايان ايشان، بهانه‌ای برای بدگويی از مسيحيان پيدا نكنند.

پيدايش ۲:۱۸-۲۴
[۱۸] خداوند فرمود: «شايسته نيست آدم تنها بماند. بايد برای او يار مناسبی به وجود آورم.»[۱۹] آنگاه خداوند همهٔ حيوانات و پرندگانی را كه از خاک سرشته بود، نزد آدم آورد تا ببيند آدم چه نامهايی بر آنها خواهد گذاشت. بدين ترتيب تمام حيوانات و پرندگان نامگذاری شدند.[۲۰] پس آدم تمام حيوانات و پرندگان را نامگذاری كرد، اما برای او يار مناسبی يافت نشد.[۲۱] آنگاه خداوند آدم را به خواب عميقی فرو برد و يكی از دنده‌هايش را برداشت و جای آن را با گوشت پُر كرد،[۲۲] و از آن دنده، زنی سرشت و او را پيش آدم آورد.[۲۳] آدم گفت: «اين است استخوانی از استخوانهايم و گوشتی از گوشتم. نام او «نسا» باشد، چون از انسان گرفته شد.»[۲۴] به اين سبب است كه مرد از پدر و مادر خود جدا می‌شود و به همسر خود می‌پيوندد، و از آن پس، آن دو يكی می‌شوند.

اول تيموتيوس ۲:۹-۱۵
[۹] زنان نيز بايد در طرز پوشاک و آرايش خود باوقار باشند. زنان مسيحی بايد برای نيكوكاری و اخلاق خوب خود مورد توجه قرار گيرند، نه برای آرايش مو و يا آراستن خود به زيور آلات و لباس‌های پرزرق و برق.[۱۰] ***[۱۱] زنان بايد در سكوت و با اطاعت كامل به فراگيری مسايل روحانی بپردازند.[۱۲] اجازه نمی‌دهم زنان به مردان چيزی ياد دهند و يا بر آنان مسلط شوند. زنان بايد در جلسات كليسايی ساكت باشند.[۱۳] علت اين امر آنست كه خدا نخست «آدم» را آفريد و بعد «حوّا» را.[۱۴] و اين آدم نبود كه فريب شيطان را خورد، بلكه حوّا فريب خورد و گناه كرد.[۱۵] از اين جهت، خدا زنان را به درد زايمان دچار ساخت؛ اما اگر به او ايمان آورند و زندگی آرام و با محبت و پاكی را در پيش گيرند، روح ايشان را نجات خواهد داد.

امثال ۳۱:۱-۳۱
[۱] اينها سخنان گزيده‌ای است كه مادر لموئيلِ پادشاه به او تعليم داد:[۲] ای پسر من، ای پسری كه تو را در جواب دعاهايم يافته‌ام،[۳] نيروی جوانی خود را صرف زنان نكن، زيرا آنها باعث نابودی پادشاهان شده‌اند.[۴] ای لموئيل، شايستۀ پادشاهان نيست كه ميگساری كنند،[۵] چون ممكن است قوانين را فراموش كرده نتوانند به داد مظلومان برسند.[۶] شراب را به كسانی بده كه در انتظار مرگند و به اشخاصی كه دلتنگ و تلخكام هستند،[۷] تا بنوشند و فقر و بدبختی خود را فراموش كنند.[۸] دهان خود را باز كن و از حق كسانی كه بی‌زبان و بی‌چاره‌اند دفاع كن.[۹] دهان خود را باز كن و به انصاف داوری نما و به داد فقيران و محتاجان برس.[۱۰] يک زن خوب را چه كسی می‌تواند پيدا كند؟ ارزش او از جواهرات هم بيشتر است![۱۱] او مورد اعتماد شوهرش می‌باشد و نمی‌گذارد شوهرش به چيزی محتاج شود.[۱۲] در تمام روزهای زندگی به شوهرش خوبی خواهد كرد، نه بدی.[۱۳] پشم و كتان می‌گيرد و با دستهای خود آنها را می‌ريسد.[۱۴] او برای تهيه خوراک، مانند كشتيهای بازرگانان به راه‌های دور می‌رود.[۱۵] قبل از روشن شدن هوا، بيدار می‌شود و برای خانواده‌اش خوراک آماده می‌كند و دستورات لازم را به كنيزانش می‌دهد.[۱۶] مزرعه‌ای را در نظر می‌گيرد و پس از بررسيهای لازم آن را می‌خرد و با دسترنج خود تاكستان ايجاد می‌كند.[۱۷] او قوی و پركار است.[۱۸] به امور خريد و فروش رسيدگی می‌نمايد و شبها تا ديروقت در خانه كار می‌كند.[۱۹] با دستهای خود نخ می‌ريسد و پارچه می‌بافد.[۲۰] او دست و دل باز است و به فقرا كمک می‌كند.[۲۱] از برف و سرما باكی ندارد، چون برای تمام اهل خانه‌اش لباس گرم بافته است.[۲۲] برای خود نيز لباسهای زيبا از پارچه‌های نفيس می‌دوزد.[۲۳] او لباس و كمربند تهيه می‌كند و به تاجرها می‌فروشد. شوهر چنين زنی در ميان بزرگان شهر مورد احترام خواهد بود.[۲۴] ***[۲۵] او زنی است قوی و با وقار و از آينده نمی‌ترسد.[۲۶] سخنانش پر از حكمت و نصايحش محبت‌آميز است.[۲۷] او تنبلی نمی‌كند، بلكه به احتياجات خانواده‌اش رسيدگی می‌نمايد.[۲۸] فرزندانش او را می‌ستايند و شوهرش از او تمجيد نموده، می‌گويد:[۲۹] «تو در ميان تمام زنانِ خوب، بی‌نظير هستی!»[۳۰] زيبايی فريبنده و ناپايدار است، اما زنی كه خداترس باشد قابل ستايش است.[۳۱] پاداش كارهايش را به او بدهيد و بگذاريد همه او را تحسين كنند.

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®